Społeczny dowód słuszności w projektowaniu interfejsów dla e-commerce

master
dc.abstract.enThe main topic of this work is the subject of social impact and the rule of social proof in user interface design for e-commerce. In addition to the literature review on social impact and the principles of social impact as described by Robert Cialdini and contemporary researchers in the multi-process approach theory, the author describes theory of e-commerce, experience design (UX) and interface design (UI) and their relationship with social psychology. In the study, participants navigated the wine store website designed specifically for this study. The respondents' task was to make three purchases and to evaluate three wines proposed by the service. Alcohols were divided into 2 groups. In the experimental group, the wines from group A had elements proving the popularity of the wine to other consumers. Group B wines had no such suggestions. Two of the presented wines had additional information about the sex of the person that purchased the wine - in the 2nd task the sex was the same as the respondent's sex, in the 3rd task the consumer was of a different gender. There were no statistically significant differences in the frequency of purchasing wines from groups A and B in the experimental and control groups and grades of wines from this group. However, it was observed that under the conditions of exposure to social proof, more expensive wine was rated higher in the group of men. There were no statistically significant differences in the group of women.pl
dc.abstract.plGłównym zagadnieniem niniejszej pracy jest tematyka wpływu społecznego oraz reguły społecznego dowodu słuszności w projektowaniu interfejsów dla e-commerce. Oprócz przeglądu literatury na temat wpływu społecznego oraz zasad wpływu społecznego w ujęciu Roberta Cialdiniego i współczesnych badaczy działających w nurcie podejścia wieloprocesowego, sięgnięto do teorii e-commerce, projektowania doświadczeń (UX) i projektowania interfejsów (UI) oraz ich związków z psychologią społeczną. W przeprowadzonym badaniu, uczestnicy poruszali się po stronie internetowej sklepu z winem, zaprojektowanej na potrzeby niniejszego badania. Zadaniem badanych było dokonanie trzech zakupów oraz ocena trzech win proponowanych przez serwis. Alkohole były podzielone na 2 grupy. W grupie eksperymentalnej wina z grupy A posiadały elementy świadczące o popularności wina wśród innych konsumentów. Wina z grupy B nie posiadały takich sugestii. Dwa z prezentowanych win posiadały dodatkowo informację o płci osoby, która zakupiła dane wino – w 2. zadaniu płeć była taka sama jak płeć badanego, w 3. zadaniu konsument był innej płci. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w częstotliwości zakupu win z grupy A oraz B w grupach eksperymentalnej i kontrolnej oraz wyższych ocen win z tej grupy. Zaobserwowano jednak, że w warunkach ekspozycji na społeczny dowód słuszności droższe wino było oceniane wyżej w grupie mężczyzn. W grupie kobiet nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMaciuszek, Józef - 130159 pl
dc.contributor.authorKociołek, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMaciuszek, Józef - 130159 pl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:04:18Z
dc.date.available2020-10-25T23:04:18Z
dc.date.submitted2020-10-22pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-140353-180539pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251203
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial influence, social proof, Robert Cialdini, persuasion, user experience, user interface, design, UX, UI, e-commercepl
dc.subject.plwpływ społeczny, społeczny dowód słuszności, Robert Cialdini, perswazja, user experience, user interface, design, UX, UI, projektowanie interfejsów, projektowanie doświadczeń, handel elektronicznypl
dc.titleSpołeczny dowód słuszności w projektowaniu interfejsów dla e-commercepl
dc.title.alternativeSocial proof in user interface design for e-commercepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main topic of this work is the subject of social impact and the rule of social proof in user interface design for e-commerce. In addition to the literature review on social impact and the principles of social impact as described by Robert Cialdini and contemporary researchers in the multi-process approach theory, the author describes theory of e-commerce, experience design (UX) and interface design (UI) and their relationship with social psychology. In the study, participants navigated the wine store website designed specifically for this study. The respondents' task was to make three purchases and to evaluate three wines proposed by the service. Alcohols were divided into 2 groups. In the experimental group, the wines from group A had elements proving the popularity of the wine to other consumers. Group B wines had no such suggestions. Two of the presented wines had additional information about the sex of the person that purchased the wine - in the 2nd task the sex was the same as the respondent's sex, in the 3rd task the consumer was of a different gender. There were no statistically significant differences in the frequency of purchasing wines from groups A and B in the experimental and control groups and grades of wines from this group. However, it was observed that under the conditions of exposure to social proof, more expensive wine was rated higher in the group of men. There were no statistically significant differences in the group of women.
dc.abstract.plpl
Głównym zagadnieniem niniejszej pracy jest tematyka wpływu społecznego oraz reguły społecznego dowodu słuszności w projektowaniu interfejsów dla e-commerce. Oprócz przeglądu literatury na temat wpływu społecznego oraz zasad wpływu społecznego w ujęciu Roberta Cialdiniego i współczesnych badaczy działających w nurcie podejścia wieloprocesowego, sięgnięto do teorii e-commerce, projektowania doświadczeń (UX) i projektowania interfejsów (UI) oraz ich związków z psychologią społeczną. W przeprowadzonym badaniu, uczestnicy poruszali się po stronie internetowej sklepu z winem, zaprojektowanej na potrzeby niniejszego badania. Zadaniem badanych było dokonanie trzech zakupów oraz ocena trzech win proponowanych przez serwis. Alkohole były podzielone na 2 grupy. W grupie eksperymentalnej wina z grupy A posiadały elementy świadczące o popularności wina wśród innych konsumentów. Wina z grupy B nie posiadały takich sugestii. Dwa z prezentowanych win posiadały dodatkowo informację o płci osoby, która zakupiła dane wino – w 2. zadaniu płeć była taka sama jak płeć badanego, w 3. zadaniu konsument był innej płci. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w częstotliwości zakupu win z grupy A oraz B w grupach eksperymentalnej i kontrolnej oraz wyższych ocen win z tej grupy. Zaobserwowano jednak, że w warunkach ekspozycji na społeczny dowód słuszności droższe wino było oceniane wyżej w grupie mężczyzn. W grupie kobiet nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Maciuszek, Józef - 130159
dc.contributor.authorpl
Kociołek, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Maciuszek, Józef - 130159
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:04:18Z
dc.date.available
2020-10-25T23:04:18Z
dc.date.submittedpl
2020-10-22
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-140353-180539
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251203
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social influence, social proof, Robert Cialdini, persuasion, user experience, user interface, design, UX, UI, e-commerce
dc.subject.plpl
wpływ społeczny, społeczny dowód słuszności, Robert Cialdini, perswazja, user experience, user interface, design, UX, UI, projektowanie interfejsów, projektowanie doświadczeń, handel elektroniczny
dc.titlepl
Społeczny dowód słuszności w projektowaniu interfejsów dla e-commerce
dc.title.alternativepl
Social proof in user interface design for e-commerce
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Poznan
4
Bielejewo
1
Chorzów
1
Debe Wielkie
1
Katowice
1
Radom
1
Smolec
1
Szczecin
1
Słomniki
1
Wola Zambrowska
1

No access

No Thumbnail Available