FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

master
dc.abstract.enSmall and medium-sized enterprises are the leading sector of the Polish economy,which significantly affects the country's economic growth and employment. Barrier tothe development of small and medium-sized enterprises are the difficulties in raisingcapital.The aim of this master’s thesis is to present and compare the sources of fundingavailable to the sector of small and medium enterprises and identify those methods ofraising capital that enable the development of the company by investing in innovationactivities.The first chapter defines the concept of small and medium-sized enterprises anddescribes the condition of the small and medium-sized enterprises. The next chapterpresents the concept and the level of innovation of small and medium-sized enterprises.The third chapter presents the sources of the raising capital. The last chapter is devotedto the analysis of the sources of raising capital in Małkowski-Martech SA and HefalService SA.pl
dc.abstract.plMałe i średnie przedsiębiorstwa to wiodący sektor w polskiej gospodarce, któryistotnie wpływa na wzrost gospodarczy kraju oraz poziom zatrudnienia. Barierą dlarozwoju małych i średnich przedsiębiorstw są trudności w pozyskaniu kapitału.Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie oraz porównanie źródełfinansowania dostępnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wskazanietych metod pozyskania kapitału, które umożliwiają rozwój przedsiębiorstwa poprzezinwestowanie w działalność innowacyjną.W pierwszym rozdziale zdefiniowano pojęcie małych i średnich przedsiębiorstworaz opisano stan tego sektora. Kolejny rozdział przedstawia pojęcie innowacji orazpoziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W rozdziale trzecimprzedstawiono źródła finansowania przedsiębiorstw. Ostatni rozdział poświęcony jestanalizie źródeł finansowania spółek Małkowski-Martech S.A oraz Hefal Serwis S.A.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBauer, Kinga - 127260 pl
dc.contributor.authorKoczwara, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBauer, Kinga - 127260 pl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:45:53Z
dc.date.available2020-07-25T04:45:53Z
dc.date.submitted2014-10-21pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-91089-117351pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199309
dc.languagepolpl
dc.subject.enanalysis of funding - innovation - small and medium-sized enterprises -\nsources of raising capitalpl
dc.subject.planaliza finansowania – innowacje – małe i średnie przedsiębiorstwa- źródła finansowaniapl
dc.titleFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACHpl
dc.title.alternativeFunding for innovative small and medium-sized enterprises.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Small and medium-sized enterprises are the leading sector of the Polish economy,which significantly affects the country's economic growth and employment. Barrier tothe development of small and medium-sized enterprises are the difficulties in raisingcapital.The aim of this master’s thesis is to present and compare the sources of fundingavailable to the sector of small and medium enterprises and identify those methods ofraising capital that enable the development of the company by investing in innovationactivities.The first chapter defines the concept of small and medium-sized enterprises anddescribes the condition of the small and medium-sized enterprises. The next chapterpresents the concept and the level of innovation of small and medium-sized enterprises.The third chapter presents the sources of the raising capital. The last chapter is devotedto the analysis of the sources of raising capital in Małkowski-Martech SA and HefalService SA.
dc.abstract.plpl
Małe i średnie przedsiębiorstwa to wiodący sektor w polskiej gospodarce, któryistotnie wpływa na wzrost gospodarczy kraju oraz poziom zatrudnienia. Barierą dlarozwoju małych i średnich przedsiębiorstw są trudności w pozyskaniu kapitału.Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie oraz porównanie źródełfinansowania dostępnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wskazanietych metod pozyskania kapitału, które umożliwiają rozwój przedsiębiorstwa poprzezinwestowanie w działalność innowacyjną.W pierwszym rozdziale zdefiniowano pojęcie małych i średnich przedsiębiorstworaz opisano stan tego sektora. Kolejny rozdział przedstawia pojęcie innowacji orazpoziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W rozdziale trzecimprzedstawiono źródła finansowania przedsiębiorstw. Ostatni rozdział poświęcony jestanalizie źródeł finansowania spółek Małkowski-Martech S.A oraz Hefal Serwis S.A.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bauer, Kinga - 127260
dc.contributor.authorpl
Koczwara, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bauer, Kinga - 127260
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:45:53Z
dc.date.available
2020-07-25T04:45:53Z
dc.date.submittedpl
2014-10-21
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-91089-117351
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199309
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
analysis of funding - innovation - small and medium-sized enterprises -\nsources of raising capital
dc.subject.plpl
analiza finansowania – innowacje – małe i średnie przedsiębiorstwa- źródła finansowania
dc.titlepl
FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
dc.title.alternativepl
Funding for innovative small and medium-sized enterprises.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Opole
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Shanghai
1
Ukmerge
1

No access

No Thumbnail Available