ZAKRES I FORMA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ USTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH OCENIANIA, NA PRZYKŁADZIE ZAPISÓW STATUTOWYCH KRAKOWSKICH, PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

master
dc.abstract.enThe subject of the paper includes the study of a fragment of the educational reality which is the didactic and educational process management in terms of assessment, implemented by selected schools covered by the study. The aim of the study was to an attempt to analyse the effects of organized activities in the organizations of the primary education system in thecontext of ensuring full compliance of the activities undertaken with the obligations resulting from the provisions of the education law. The research material consisted of the statutes of the state primary schools included inthe study and the education law provisions. The study used the method of comparative analysis,the dogmatic-legal method, and the method of examining documents. The document analysis technique and the survey technique were also applied, the tool of which included a questionnaire developed by the author of the paper.The empirical methods made it possible not only to establish the actual condition of the statutory provisions of the schools included in the study and the applicable education law standards, but also, as part of the research analysis – to determine the scope of any deviations of statutes provisions from the obligations resulting from the statutory provisions.pl
dc.abstract.plPrzedmiot pracy obejmuje badanie wycinka rzeczywistości oświatowej, jaki stanowi zarządzanie procesem dydaktyczno-wychowawczym w obszarze oceniania, realizowanym przez wybrane szkoły objęte badaniem. Celem badania była próba dokonania analizy efektów zorganizowanego działania w organizacjach systemu oświaty szczebla podstawowego, w kontekście zapewnienia pełnej zgodności podejmowanych działań ze zobowiązaniamiwynikającymi z przepisów prawa oświatowego. Materiał badawczy stanowiły statuty publicznych szkół podstawowych objętych badaniem oraz przepisy prawa oświatowego. W badaniu korzystano z metody analizyporównawczej, metody dogmatycznoprawnej oraz metody badania dokumentów. Wykorzystano również technikę analizy dokumentów oraz technikę badania ankietowego, której narzędziem był opracowany przez autorkę pracy kwestionariusz ankiety. Wykorzystane metody, mające charakter empiryczny, pozwalały nie tylko na ustalenie stanu faktycznego zapisów statutowych szkół poddanych badaniu oraz obowiązujących normprawa oświatowego, ale w zakresie prowadzonej analizy badawczej umożliwiały również ustalenie zakresu ewentualnych odstępstw zapisów statutowych od zobowiązań wynikających z zapisów ustawowych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.authorSajkiewicz, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.date.accessioned2022-09-15T21:39:36Z
dc.date.available2022-09-15T21:39:36Z
dc.date.submitted2022-09-14pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-158345-287408pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299480
dc.languagepolpl
dc.subject.enSTATE PRIMARY SCHOOL – IMPLEMENTATION OFSTATUTORY OBLIGATIONS IN THE LIGHT OF THE SCHOOLSTATUTORY PROVISIONS – EDUCATION MANAGEMENT – DIDACTICAND EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT IN TERMS OFASSESSMENT – PUBLIC MANAGEMENTpl
dc.subject.plPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA – REALIZACJAZOBOWIĄZAŃ USTAWOWYCH W ŚWIETLE ZAPISÓW STATUTOWYCHSZKÓŁ – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – ZARZĄDZANIE PROCESEMDYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM W OBSZARZE OCENIANIA –ZARZĄDZANIE PUBLICZNEpl
dc.titleZAKRES I FORMA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ USTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH OCENIANIA, NA PRZYKŁADZIE ZAPISÓW STATUTOWYCH KRAKOWSKICH, PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMIpl
dc.title.alternativeThe scope and form of implementation of statutory obligations regarding assessment, based on the example of statutes provisions of state primary schools with sports departments in Kraków.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the paper includes the study of a fragment of the educational reality which is the didactic and educational process management in terms of assessment, implemented by selected schools covered by the study. The aim of the study was to an attempt to analyse the effects of organized activities in the organizations of the primary education system in thecontext of ensuring full compliance of the activities undertaken with the obligations resulting from the provisions of the education law. The research material consisted of the statutes of the state primary schools included inthe study and the education law provisions. The study used the method of comparative analysis,the dogmatic-legal method, and the method of examining documents. The document analysis technique and the survey technique were also applied, the tool of which included a questionnaire developed by the author of the paper.The empirical methods made it possible not only to establish the actual condition of the statutory provisions of the schools included in the study and the applicable education law standards, but also, as part of the research analysis – to determine the scope of any deviations of statutes provisions from the obligations resulting from the statutory provisions.
dc.abstract.plpl
Przedmiot pracy obejmuje badanie wycinka rzeczywistości oświatowej, jaki stanowi zarządzanie procesem dydaktyczno-wychowawczym w obszarze oceniania, realizowanym przez wybrane szkoły objęte badaniem. Celem badania była próba dokonania analizy efektów zorganizowanego działania w organizacjach systemu oświaty szczebla podstawowego, w kontekście zapewnienia pełnej zgodności podejmowanych działań ze zobowiązaniamiwynikającymi z przepisów prawa oświatowego. Materiał badawczy stanowiły statuty publicznych szkół podstawowych objętych badaniem oraz przepisy prawa oświatowego. W badaniu korzystano z metody analizyporównawczej, metody dogmatycznoprawnej oraz metody badania dokumentów. Wykorzystano również technikę analizy dokumentów oraz technikę badania ankietowego, której narzędziem był opracowany przez autorkę pracy kwestionariusz ankiety. Wykorzystane metody, mające charakter empiryczny, pozwalały nie tylko na ustalenie stanu faktycznego zapisów statutowych szkół poddanych badaniu oraz obowiązujących normprawa oświatowego, ale w zakresie prowadzonej analizy badawczej umożliwiały również ustalenie zakresu ewentualnych odstępstw zapisów statutowych od zobowiązań wynikających z zapisów ustawowych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.authorpl
Sajkiewicz, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.date.accessioned
2022-09-15T21:39:36Z
dc.date.available
2022-09-15T21:39:36Z
dc.date.submittedpl
2022-09-14
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-158345-287408
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299480
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
STATE PRIMARY SCHOOL – IMPLEMENTATION OFSTATUTORY OBLIGATIONS IN THE LIGHT OF THE SCHOOLSTATUTORY PROVISIONS – EDUCATION MANAGEMENT – DIDACTICAND EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT IN TERMS OFASSESSMENT – PUBLIC MANAGEMENT
dc.subject.plpl
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA – REALIZACJAZOBOWIĄZAŃ USTAWOWYCH W ŚWIETLE ZAPISÓW STATUTOWYCHSZKÓŁ – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – ZARZĄDZANIE PROCESEMDYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM W OBSZARZE OCENIANIA –ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
dc.titlepl
ZAKRES I FORMA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ USTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH OCENIANIA, NA PRZYKŁADZIE ZAPISÓW STATUTOWYCH KRAKOWSKICH, PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
dc.title.alternativepl
The scope and form of implementation of statutory obligations regarding assessment, based on the example of statutes provisions of state primary schools with sports departments in Kraków.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections