Zmierzch jako supersystem rozrywkowy. Analiza sagi i jej medialnego znaczenia

master
dc.abstract.enThe subject of this work is Twilight as an entertainment supersystem. Analysis of the saga and its media significance. The purpose of my work is to investigate whether Twilight can be called an entertainment super system and how the modern image of a vampire influenced the success of the Twilight Saga. My research will consist of analyzing the saga and its media significance. The work consists of 89 pages, which consists of four chapters, introduction and ending. The first chapter was devoted to discussing the concept of entertainment supersystem. This chapter also includes the most famous manifestations of the entertainment super system (Nosferatu - Symphony of Horror, Dracula 1992, From Dusk to Dawn, Vampire Diaries, Hotel Transylvania) which will allow better understanding or perpetuation of the concept created by Marsha Kinder. In the next chapter I took into account specific vampire productions in order to check how the image of the vampire changed so that later after analyzing the vampires from Twilight to determine which features were preserved and which disappeared. I began the analysis with the oldest work from 1922 - Nosferatu - Symphony of Horror, then I chose films every 20 years to this day. The third chapter is devoted to the methodology and analysis of Twilight in terms of the entertainment supersystem. The fourth chapter is the analysis and interpretation of research results. The entire study was divided into two categories. The first of these concerned the way the vampire was portrayed at dusk, and the comparative analysis of the features of this character found in the saga and in classic interpretations. And in the second part it is explained how gadgets and products promote the Twilight saga and the modern character of a vampire. The work includes 24 photographs that illustrate the general image of a vampire, and the gadgets that I discussed promoting Twilight. In addition, the second chapter includes a table in which the whole essence of the vampire from individual film works is summarized. Thanks to it, it's easier to see the changes in the image and features of a vampire that have evolved over the turn of a century. The subject scope of my work is the Twilight saga and related media productions. In my research, I used qualitative and quantitative content analysis. In my work, I put forward the thesis that the production created on the basis of the novel by Stephenie Meyer should be treated in the category of the entertainment super system, and that the image of the vampire depicted in the film and book Twilight and other related products was used as an entertainment element without preserving the features and iconography of the vampire character, known from classical literature and the screening of these works.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest Zmierzch jako supersystem rozrywkowy. Analiza sagi i jej medialnego znaczenia. Celem mojej pracy jest zbadanie czy Zmierzch można nazwać mianem supersystemu rozrywkowego oraz to jak nowoczesny wizerunek wampira wpłynął na sukces Sagi Zmierzch. Moje badania będą polegały na analizie sagi i jej medialnego znaczenia. Praca składa się z 89 stron, na które składają się cztery rozdziały, wstęp oraz zakończenie. Pierwszy rozdział poświęcony został omówieniu pojęcia supersystemu rozrywkowego. W rozdziale tym umieszczone są również najsłynniejsze przejawy supersystemu rozrywkowego (Nosferatu – Symfonia grozy, Dracula 1992, Od zmierzchu do świtu, Pamiętniki wampirów, Hotel Transylwania) co pozwoli na lepsze zrozumienie bądź utrwalenie pojęcia stworzonego przez Marshę Kinder. W kolejny rozdziale pod uwagę brałam konkretne produkcje o wampirach, w celu sprawdzenia jak zmieniał się wizerunek wampira aby później po analizie wampirów ze Zmierzchu ustalić jakie cechy zostały zachowane, a które zanikły. Analizę rozpoczęłam od najstarszego dzieła z 1922 – Nosferatu – Symfonia grozy, następnie wybierałam filmy co 20 lat do dzisiejszego dnia. Trzeci rozdział poświęcony został metodologii oraz analizie Zmierzchu pod kątem supersystemu rozrywkowego. Czwarty rozdział to analiza i interpretacja wyników badań. Całość badań podzielona została na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczyła sposobu przedstawiania wampira w Zmierzchu, oraz na analizy porównawczej cech tej postaci występującej w sadze i w klasycznych interpretacjach. Zaś w drugiej części wyjaśnione zostało to w jaki sposób gadżety i produkty promują sagę Zmierzch oraz współczesną postać wampira. W skład pracy wchodzą 24 fotografię, które obrazują ogólny wizerunek wampira, oraz omawiane przeze mnie gadżety promujące Zmierzch. Dodatkowo w drugim rozdziale umieszczona została tabelka, w której została podsumowana cała istota wampira z poszczególnych dzieł filmowych. Dzięki niej łatwiej dostrzec zachodzące zmiany w wizerunku oraz cechach wampira, które ewoluował na przełomie stu lat. Zakresem przedmiotowym mojej pracy jest saga Zmierzch oraz związane z nią produkcje medialne. W swoich badaniach posłużyłam się jakościową i ilościową analizą zawartości. W swojej pracy stawiam tezę, że produkcję stworzoną na podstawie powieści Stephenie Meyer należy traktować w kategorii supersystemu rozrywkowego oraz, że wizerunek wampira przedstawiany w filmie i książce Zmierzch oraz innych produkcjach z nim związanych został wykorzystany jako element rozrywkowy bez zachowania cech i ikonografii postaci wampira, znanej z literatury klasycznej i ekranizacji tych dzieł.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHess, Agnieszka - 128316 pl
dc.contributor.authorWasilewska, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerHess, Agnieszka - 128316 pl
dc.contributor.reviewerKajtoch, Wojciech - 128593 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:28:37Z
dc.date.available2020-07-28T05:28:37Z
dc.date.submitted2020-06-29pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-139197-264419pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240080
dc.languagepolpl
dc.subject.enVampire, Monster, Twilight, Dracula.pl
dc.subject.plWampir, Potwór, Zmierzch, Dracula.pl
dc.titleZmierzch jako supersystem rozrywkowy. Analiza sagi i jej medialnego znaczeniapl
dc.title.alternativeTwiligiht as an entertrainment supersystem. Analysis of saga and its media signficance.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is Twilight as an entertainment supersystem. Analysis of the saga and its media significance. The purpose of my work is to investigate whether Twilight can be called an entertainment super system and how the modern image of a vampire influenced the success of the Twilight Saga. My research will consist of analyzing the saga and its media significance. The work consists of 89 pages, which consists of four chapters, introduction and ending. The first chapter was devoted to discussing the concept of entertainment supersystem. This chapter also includes the most famous manifestations of the entertainment super system (Nosferatu - Symphony of Horror, Dracula 1992, From Dusk to Dawn, Vampire Diaries, Hotel Transylvania) which will allow better understanding or perpetuation of the concept created by Marsha Kinder. In the next chapter I took into account specific vampire productions in order to check how the image of the vampire changed so that later after analyzing the vampires from Twilight to determine which features were preserved and which disappeared. I began the analysis with the oldest work from 1922 - Nosferatu - Symphony of Horror, then I chose films every 20 years to this day. The third chapter is devoted to the methodology and analysis of Twilight in terms of the entertainment supersystem. The fourth chapter is the analysis and interpretation of research results. The entire study was divided into two categories. The first of these concerned the way the vampire was portrayed at dusk, and the comparative analysis of the features of this character found in the saga and in classic interpretations. And in the second part it is explained how gadgets and products promote the Twilight saga and the modern character of a vampire. The work includes 24 photographs that illustrate the general image of a vampire, and the gadgets that I discussed promoting Twilight. In addition, the second chapter includes a table in which the whole essence of the vampire from individual film works is summarized. Thanks to it, it's easier to see the changes in the image and features of a vampire that have evolved over the turn of a century. The subject scope of my work is the Twilight saga and related media productions. In my research, I used qualitative and quantitative content analysis. In my work, I put forward the thesis that the production created on the basis of the novel by Stephenie Meyer should be treated in the category of the entertainment super system, and that the image of the vampire depicted in the film and book Twilight and other related products was used as an entertainment element without preserving the features and iconography of the vampire character, known from classical literature and the screening of these works.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest Zmierzch jako supersystem rozrywkowy. Analiza sagi i jej medialnego znaczenia. Celem mojej pracy jest zbadanie czy Zmierzch można nazwać mianem supersystemu rozrywkowego oraz to jak nowoczesny wizerunek wampira wpłynął na sukces Sagi Zmierzch. Moje badania będą polegały na analizie sagi i jej medialnego znaczenia. Praca składa się z 89 stron, na które składają się cztery rozdziały, wstęp oraz zakończenie. Pierwszy rozdział poświęcony został omówieniu pojęcia supersystemu rozrywkowego. W rozdziale tym umieszczone są również najsłynniejsze przejawy supersystemu rozrywkowego (Nosferatu – Symfonia grozy, Dracula 1992, Od zmierzchu do świtu, Pamiętniki wampirów, Hotel Transylwania) co pozwoli na lepsze zrozumienie bądź utrwalenie pojęcia stworzonego przez Marshę Kinder. W kolejny rozdziale pod uwagę brałam konkretne produkcje o wampirach, w celu sprawdzenia jak zmieniał się wizerunek wampira aby później po analizie wampirów ze Zmierzchu ustalić jakie cechy zostały zachowane, a które zanikły. Analizę rozpoczęłam od najstarszego dzieła z 1922 – Nosferatu – Symfonia grozy, następnie wybierałam filmy co 20 lat do dzisiejszego dnia. Trzeci rozdział poświęcony został metodologii oraz analizie Zmierzchu pod kątem supersystemu rozrywkowego. Czwarty rozdział to analiza i interpretacja wyników badań. Całość badań podzielona została na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczyła sposobu przedstawiania wampira w Zmierzchu, oraz na analizy porównawczej cech tej postaci występującej w sadze i w klasycznych interpretacjach. Zaś w drugiej części wyjaśnione zostało to w jaki sposób gadżety i produkty promują sagę Zmierzch oraz współczesną postać wampira. W skład pracy wchodzą 24 fotografię, które obrazują ogólny wizerunek wampira, oraz omawiane przeze mnie gadżety promujące Zmierzch. Dodatkowo w drugim rozdziale umieszczona została tabelka, w której została podsumowana cała istota wampira z poszczególnych dzieł filmowych. Dzięki niej łatwiej dostrzec zachodzące zmiany w wizerunku oraz cechach wampira, które ewoluował na przełomie stu lat. Zakresem przedmiotowym mojej pracy jest saga Zmierzch oraz związane z nią produkcje medialne. W swoich badaniach posłużyłam się jakościową i ilościową analizą zawartości. W swojej pracy stawiam tezę, że produkcję stworzoną na podstawie powieści Stephenie Meyer należy traktować w kategorii supersystemu rozrywkowego oraz, że wizerunek wampira przedstawiany w filmie i książce Zmierzch oraz innych produkcjach z nim związanych został wykorzystany jako element rozrywkowy bez zachowania cech i ikonografii postaci wampira, znanej z literatury klasycznej i ekranizacji tych dzieł.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hess, Agnieszka - 128316
dc.contributor.authorpl
Wasilewska, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Hess, Agnieszka - 128316
dc.contributor.reviewerpl
Kajtoch, Wojciech - 128593
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:28:37Z
dc.date.available
2020-07-28T05:28:37Z
dc.date.submittedpl
2020-06-29
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-139197-264419
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240080
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Vampire, Monster, Twilight, Dracula.
dc.subject.plpl
Wampir, Potwór, Zmierzch, Dracula.
dc.titlepl
Zmierzch jako supersystem rozrywkowy. Analiza sagi i jej medialnego znaczenia
dc.title.alternativepl
Twiligiht as an entertrainment supersystem. Analysis of saga and its media signficance.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
112
Views per month
Views per city
Krakow
29
Warsaw
16
Gdansk
7
Lublin
6
Poznan
6
Wroclaw
6
Dublin
3
Clonee
2
Limanowa
2
Lodz
2

No access

No Thumbnail Available