Konstytucyjność różnych środków reakcji prawnokarnej wobec sprawców czynów pedofilnych

master
dc.abstract.enIn this master’s thesis various means of criminal reaction toward pedophilic offenders have been discussed. Those means are presently available for court to use in Poland or different countries or are proposed in public debate. Those means have been confronted with principles derived from the Constitution of the Republic of Poland that set limits to lawmakers freedom to state laws. Moreover, a difference between pedophilia as criminal offence and as medical condition have been discussed, as well as a difference between means of criminal reaction and civil means that can be enforced on citizens. In the end various methods of treatment have been discussed and assessed, which allowed to propose certain way of dealing with pedophilic offenders that is most efficient and reasonable.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy omówione zostały środki reakcji prawnokarnej, czyli kary, środki karne, środki zabezpieczające i inne środki stanowiące reakcję na popełnienie przez sprawcę czynu zabronionego i oceniono ich zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W katalogu środków, które zostały omówione, znalazły się takie, które mogą być w obecnym stanie prawnym stosowane wobec sprawców czynów z art. 200 Kodeksu karnego, ale też takie, których stosowanie proponuje się w debacie publicznej lub które stosowane są w innych państwach świata. Te środki to: kara śmierci, pozbawienie wolności, ograniczenie wolności, grzywna, ograniczenia związane z pracą i działalnością gospodarczą, zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określoną osobą, zakaz zbliżania się do określonej osoby, zakaz opuszczania określonego miejsca bez zgody sądu, nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, podanie wyroku do publicznej wiadomości, procedury rejestracji sprawców i notyfikacji, środki związane z użyciem dozoru elektronicznego, kastracja chirurgiczna, leczenie farmakologiczne zwane kastracją chemiczną, środki psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne. Skonfrontowane zostały z konstytucyjnymi zasadami ograniczającymi swobodę ustawodawcy w zakresie ustanawiania środków reakcji prawnokarnej, tj. zasadą proporcjonalności, humanitaryzmu i nullum crimen/nulla poena sine lege. Omówiono także potencjalne negatywne skutki pokrzywdzenia czynem pedofilnym dla małoletniego, a także normy prawa międzynarodowego, które wyznaczają pewien standard ochrony, jaką trzeba zapewnić małoletnim. W pracy omówiono ponadto różnice definicyjne między rozumieniem pedofilii w prawie a jej rozumieniem jako zaburzenia preferencji seksualnych – ma ona wpływ na ocenę zasadności stosowania określonych środków wobec konkretnego sprawcy. Wskazano również na różnice między środkami reakcji prawnokarnej a innymi środkami, jakie mogą być stosowane wobec osób, które dopuściły się czynów pedofilnych, a które mają charakter cywilny. Praca kończy się odwołaniem do wniosków płynących z badań nad metodami postępowania leczniczego ze sprawcami czynów pedofilnych, omówieniem różnych metod leczenia i podejść psychoterapeutycznych oraz wyciągnięciem na tej podstawie wniosków co do możliwie najbardziej skutecznego i racjonalnego postępowania ze sprawcami czynów z art. 200 Kodeku karnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.contributor.authorWuwer, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.contributor.reviewerKozłowski, Krzysztofpl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:02:03Z
dc.date.available2020-07-27T10:02:03Z
dc.date.submitted2017-09-08pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-117481-163450pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222675
dc.languagepolpl
dc.subject.enconstitutional law, the principle of proportionality, nullum poena sine lege, pedophilia, punishment, penal measures, security measures, criminal reaction, minor, therapy, castrationpl
dc.subject.plprawo konstytucyjne, zasada proporcjonalności, zasada humanitaryzmu, nullum poena sine lege, pedofilia, kara, środki karne, środki zabezpieczające, reakcja prawnokarna, małoletni, terapia, kastracjapl
dc.titleKonstytucyjność różnych środków reakcji prawnokarnej wobec sprawców czynów pedofilnychpl
dc.title.alternativeConstitutionality of various means of criminal reaction toward pedophilic offenderspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this master’s thesis various means of criminal reaction toward pedophilic offenders have been discussed. Those means are presently available for court to use in Poland or different countries or are proposed in public debate. Those means have been confronted with principles derived from the Constitution of the Republic of Poland that set limits to lawmakers freedom to state laws. Moreover, a difference between pedophilia as criminal offence and as medical condition have been discussed, as well as a difference between means of criminal reaction and civil means that can be enforced on citizens. In the end various methods of treatment have been discussed and assessed, which allowed to propose certain way of dealing with pedophilic offenders that is most efficient and reasonable.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy omówione zostały środki reakcji prawnokarnej, czyli kary, środki karne, środki zabezpieczające i inne środki stanowiące reakcję na popełnienie przez sprawcę czynu zabronionego i oceniono ich zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W katalogu środków, które zostały omówione, znalazły się takie, które mogą być w obecnym stanie prawnym stosowane wobec sprawców czynów z art. 200 Kodeksu karnego, ale też takie, których stosowanie proponuje się w debacie publicznej lub które stosowane są w innych państwach świata. Te środki to: kara śmierci, pozbawienie wolności, ograniczenie wolności, grzywna, ograniczenia związane z pracą i działalnością gospodarczą, zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określoną osobą, zakaz zbliżania się do określonej osoby, zakaz opuszczania określonego miejsca bez zgody sądu, nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, podanie wyroku do publicznej wiadomości, procedury rejestracji sprawców i notyfikacji, środki związane z użyciem dozoru elektronicznego, kastracja chirurgiczna, leczenie farmakologiczne zwane kastracją chemiczną, środki psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne. Skonfrontowane zostały z konstytucyjnymi zasadami ograniczającymi swobodę ustawodawcy w zakresie ustanawiania środków reakcji prawnokarnej, tj. zasadą proporcjonalności, humanitaryzmu i nullum crimen/nulla poena sine lege. Omówiono także potencjalne negatywne skutki pokrzywdzenia czynem pedofilnym dla małoletniego, a także normy prawa międzynarodowego, które wyznaczają pewien standard ochrony, jaką trzeba zapewnić małoletnim. W pracy omówiono ponadto różnice definicyjne między rozumieniem pedofilii w prawie a jej rozumieniem jako zaburzenia preferencji seksualnych – ma ona wpływ na ocenę zasadności stosowania określonych środków wobec konkretnego sprawcy. Wskazano również na różnice między środkami reakcji prawnokarnej a innymi środkami, jakie mogą być stosowane wobec osób, które dopuściły się czynów pedofilnych, a które mają charakter cywilny. Praca kończy się odwołaniem do wniosków płynących z badań nad metodami postępowania leczniczego ze sprawcami czynów pedofilnych, omówieniem różnych metod leczenia i podejść psychoterapeutycznych oraz wyciągnięciem na tej podstawie wniosków co do możliwie najbardziej skutecznego i racjonalnego postępowania ze sprawcami czynów z art. 200 Kodeku karnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.contributor.authorpl
Wuwer, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.contributor.reviewerpl
Kozłowski, Krzysztof
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:02:03Z
dc.date.available
2020-07-27T10:02:03Z
dc.date.submittedpl
2017-09-08
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-117481-163450
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222675
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
constitutional law, the principle of proportionality, nullum poena sine lege, pedophilia, punishment, penal measures, security measures, criminal reaction, minor, therapy, castration
dc.subject.plpl
prawo konstytucyjne, zasada proporcjonalności, zasada humanitaryzmu, nullum poena sine lege, pedofilia, kara, środki karne, środki zabezpieczające, reakcja prawnokarna, małoletni, terapia, kastracja
dc.titlepl
Konstytucyjność różnych środków reakcji prawnokarnej wobec sprawców czynów pedofilnych
dc.title.alternativepl
Constitutionality of various means of criminal reaction toward pedophilic offenders
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Los Angeles
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1
Szczecin
1
Wloszczowa
1

No access

No Thumbnail Available