Znaczenie w dzisiejszym obrocie prawnym decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości

master
dc.abstract.enThe prepared work presents the issue regarding decisions issued on the basis of art. 35 section 1 and paragraph 2 of the Act of March 12, 1958 on the principles and procedure for the expropriation of real estate (Journal of Laws of 1974 No. 10, item 64). Pursuant to the content of these provisions, the competent state administration authorities issued administrative decisions in the form of permits for applicants to set up and carry out lines, conduits and equipment for the transmission of liquids and energy on foreign real estate, and granted authorized persons the right to access these devices in order to perform actions related to their maintenance. These administrative decisions are still in legal circulation and constitute for legal entrepreneurs the legal title to found the power infrastructure. The purpose of the work is to familiarize and describe the institution of a particular mode of expropriation both when applying this legal institution and to present its current effects. The main purpose of the work is to verify the thesis that decisions issued on the basis of art. 35 section 1 and item 2 of us.w. constitute for the current entrepreneur a permanent legal title to the permanent use of the real estate listed in this decision, and that these decisions still have legal effects in the form of a legal restriction on the ownership of real estate.The paper presents the historical outline of this institution together with a general historical outline of the electrification carried out. The purpose of this institution was explained, the indication by whom it was used and what effects it had at the time of the expropriation act. Chapter II presents and describes the legal effects that in today's legal transactions create issued decisions to enter the area. Problems that are associated with these decisions for current property owners and, above all, for the current transmission entrepreneur are outlined. In Chapter III, the institution of a special expropriation procedure has been compared with the currently existing legal institutions regulating the field of purchasing legal titles for founding power equipment on someone else's property. In the summary, a personal assessment of the author of the legal institution was made and general observations on the subject discussed were presented.pl
dc.abstract.plPrzygotowana praca przedstawia zagadnienie dotyczące decyzji wydawanych na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64). Zgodnie z treścią tych przepisów właściwe organy administracji państwowej wydawały w formie decyzji administracyjnej zezwolenia dla wnioskodawców na zakładanie i przeprowadzanie na obcych nieruchomościach ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów i energii, a także przyznawały osobom upoważnionym prawo dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich konserwacją. Te decyzje administracyjne pozostają nadal w obrocie prawnym i stanowią dla obecnych przedsiębiorców tytuł prawny do posadowienia infrastruktury elektroenergetycznej. Celem pracy jest przybliżenie i opisanie instytucji szczególnego trybu wywłaszczenia zarówno w chwili stosowania tej instytucji prawnej jak i przedstawienie obecnych jej skutków. Podstawowym celem pracy jest weryfikacja tezy, że decyzje wydane na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 u.z.t.w.n. stanowią dla obecnego przedsiębiorcy trwały tytuł prawny do stałego korzystania z wymienionych w tej decyzji nieruchomości, oraz że decyzje te nadal wywierają skutki prawne w postaci prawnego ograniczenia prawa własności nieruchomości. W pracy jest przedstawiony rys historyczny tej instytucji wraz z ogólnym zarysem historycznym prowadzonej elektryfikacji. Został wyjaśniony cel stosowania tej instytucji, wskazanie przez kogo była stosowana oraz jakie skutki powodowała w chwili obowiązywania ustawy wywłaszczeniowej. W rozdziale II są przedstawione i opisane skutki prawne, jakie w dzisiejszym obrocie prawnym tworzą wydane decyzje na wejście w teren. Nakreślone są problemy, jakie wiążą się z tymi decyzjami dla aktualnych właścicieli nieruchomości, jak i przede wszystkim dla obecnego przedsiębiorcy przesyłowego. W rozdziale III instytucja szczególnego trybu wywłaszczenia została porównana z obecnie istniejącymi instytucji prawnymi regulującymi dziedzinę nabywania tytułów prawnych do posadowienia urządzeń elektroenergetycznych na cudzych nieruchomościach. W podsumowaniu została dokonana osobista ocena autora instytucji prawnej oraz przedstawione zostały ogólne spostrzeżenia dotyczące poruszanego tematu.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNiżnik-Dobosz, Iwona - 131915 pl
dc.contributor.authorKozioł, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNiżnik-Dobosz, Iwona - 131915 pl
dc.contributor.reviewerKrawczyk, Mariusz - 117820 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:53:37Z
dc.date.available2020-07-28T07:53:37Z
dc.date.submitted2020-07-09pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-143085-211614pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242240
dc.languagepolpl
dc.subject.enDecision, expropriation, real estate, equipment, power engineering, lines, restrictionpl
dc.subject.plDecyzja, wywłaszczenie, nieruchomość, urządzenia, elektroenergetyka, linie, ograniczeniepl
dc.titleZnaczenie w dzisiejszym obrocie prawnym decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomościpl
dc.title.alternativeThe importance of administrative decisions issued on the basis of Art. 35 of the Act of March 12, 1958 on the rules and procedure for the expropriation of real estatepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The prepared work presents the issue regarding decisions issued on the basis of art. 35 section 1 and paragraph 2 of the Act of March 12, 1958 on the principles and procedure for the expropriation of real estate (Journal of Laws of 1974 No. 10, item 64). Pursuant to the content of these provisions, the competent state administration authorities issued administrative decisions in the form of permits for applicants to set up and carry out lines, conduits and equipment for the transmission of liquids and energy on foreign real estate, and granted authorized persons the right to access these devices in order to perform actions related to their maintenance. These administrative decisions are still in legal circulation and constitute for legal entrepreneurs the legal title to found the power infrastructure. The purpose of the work is to familiarize and describe the institution of a particular mode of expropriation both when applying this legal institution and to present its current effects. The main purpose of the work is to verify the thesis that decisions issued on the basis of art. 35 section 1 and item 2 of us.w. constitute for the current entrepreneur a permanent legal title to the permanent use of the real estate listed in this decision, and that these decisions still have legal effects in the form of a legal restriction on the ownership of real estate.The paper presents the historical outline of this institution together with a general historical outline of the electrification carried out. The purpose of this institution was explained, the indication by whom it was used and what effects it had at the time of the expropriation act. Chapter II presents and describes the legal effects that in today's legal transactions create issued decisions to enter the area. Problems that are associated with these decisions for current property owners and, above all, for the current transmission entrepreneur are outlined. In Chapter III, the institution of a special expropriation procedure has been compared with the currently existing legal institutions regulating the field of purchasing legal titles for founding power equipment on someone else's property. In the summary, a personal assessment of the author of the legal institution was made and general observations on the subject discussed were presented.
dc.abstract.plpl
Przygotowana praca przedstawia zagadnienie dotyczące decyzji wydawanych na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64). Zgodnie z treścią tych przepisów właściwe organy administracji państwowej wydawały w formie decyzji administracyjnej zezwolenia dla wnioskodawców na zakładanie i przeprowadzanie na obcych nieruchomościach ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów i energii, a także przyznawały osobom upoważnionym prawo dostępu do tych urządzeń w celu wykonania czynności związanych z ich konserwacją. Te decyzje administracyjne pozostają nadal w obrocie prawnym i stanowią dla obecnych przedsiębiorców tytuł prawny do posadowienia infrastruktury elektroenergetycznej. Celem pracy jest przybliżenie i opisanie instytucji szczególnego trybu wywłaszczenia zarówno w chwili stosowania tej instytucji prawnej jak i przedstawienie obecnych jej skutków. Podstawowym celem pracy jest weryfikacja tezy, że decyzje wydane na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 u.z.t.w.n. stanowią dla obecnego przedsiębiorcy trwały tytuł prawny do stałego korzystania z wymienionych w tej decyzji nieruchomości, oraz że decyzje te nadal wywierają skutki prawne w postaci prawnego ograniczenia prawa własności nieruchomości. W pracy jest przedstawiony rys historyczny tej instytucji wraz z ogólnym zarysem historycznym prowadzonej elektryfikacji. Został wyjaśniony cel stosowania tej instytucji, wskazanie przez kogo była stosowana oraz jakie skutki powodowała w chwili obowiązywania ustawy wywłaszczeniowej. W rozdziale II są przedstawione i opisane skutki prawne, jakie w dzisiejszym obrocie prawnym tworzą wydane decyzje na wejście w teren. Nakreślone są problemy, jakie wiążą się z tymi decyzjami dla aktualnych właścicieli nieruchomości, jak i przede wszystkim dla obecnego przedsiębiorcy przesyłowego. W rozdziale III instytucja szczególnego trybu wywłaszczenia została porównana z obecnie istniejącymi instytucji prawnymi regulującymi dziedzinę nabywania tytułów prawnych do posadowienia urządzeń elektroenergetycznych na cudzych nieruchomościach. W podsumowaniu została dokonana osobista ocena autora instytucji prawnej oraz przedstawione zostały ogólne spostrzeżenia dotyczące poruszanego tematu.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Niżnik-Dobosz, Iwona - 131915
dc.contributor.authorpl
Kozioł, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Niżnik-Dobosz, Iwona - 131915
dc.contributor.reviewerpl
Krawczyk, Mariusz - 117820
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:53:37Z
dc.date.available
2020-07-28T07:53:37Z
dc.date.submittedpl
2020-07-09
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-143085-211614
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242240
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Decision, expropriation, real estate, equipment, power engineering, lines, restriction
dc.subject.plpl
Decyzja, wywłaszczenie, nieruchomość, urządzenia, elektroenergetyka, linie, ograniczenie
dc.titlepl
Znaczenie w dzisiejszym obrocie prawnym decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości
dc.title.alternativepl
The importance of administrative decisions issued on the basis of Art. 35 of the Act of March 12, 1958 on the rules and procedure for the expropriation of real estate
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Kleosin
4
Krakow
3
Warsaw
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Amsterdam
1
Nowy Sącz
1
Piotrkow Trybunalski
1
Poznan
1
Przodkowo
1

No access

No Thumbnail Available