Wpływ Federacji Rosyjskiej na stowarzyszenie UE z Ukrainą.

licenciate
dc.abstract.enEvents in Ukraine at the turn of 2014/2015 affected not only historical bonds, but also political and economic relations with Russia and the EU. All together this plays a special role in international security policy on the European continent. The resulting action was the signing of the association agreement, which aimed to deepen the political and economic relations between Ukraine and the EU. The increased influence of the European Union in Ukraine has been viewed by Russia as a direct threat to its own interests, and even for its own safety. Therefore, one of the reasons for the intervention of Russia in Ukraine was to maintain its sphere of influence, as well as reverse the new pro-European vector of foreign policy.Russia's overt military action that led to the annexation of Crimea and the initiation of a civil war in the region of Donbass meant that a country directly neighboring the Union experienced real threats of a military nature. Despite the unwillingness of some EU member states to damage relations with Moscow, Brussels succeeded to get formal support of all members for the imposing of economic sanctions against Russia.Nevertheless, the divergent interests of some EU members and their different approaches to these relationships with various parts of the world, as a result of - among others - historical legacy, make it difficult to conduct a common foreign policy, and thus to formulate common assumptions. The Ukrainian crisis has clearly highlighted the extremely inefficient European Union's neighborhood policy and energy dependence of its members from Russia.The relative weakness of the EU's foreign and security policy empowers Moscow to disregard the EU's role as a major player in the arena. In this situation, Brussels should significantly strengthen diplomacy to maintain EU unity and demonstrate greater commitment in resolving this conflict. There is a direct threat to the security of some Member States, such as Poland and the Baltic countries.Therefore, the political elites of the Member States of the EU and its institutions are faced with a crucial question: what is more important - respect and protect the fundamental values ​​of the Union? Or instead continue cold calculations that take into account the tangible benefits of economic ties and friendly relations with Russia, the main actor of the Ukrainian crisis? So far there is no clear response from the Member States, because this is probably a difficult and painful choice.pl
dc.abstract.plWydarzenia na Ukrainie na przełomie 2014/2015, na które wpływ miały uwarunkowania historyczne, polityczne i gospodarcze oraz relacje z Rosją i UE, odgrywają szczególne znaczenie w polityce bezpieczeństwa międzynarodowego na kontynencie europejskim. Ich następstwem stało się podpisanie umowy stowarzyszeniowej, która miała pogłębić polityczne i gospodarcze więzi Ukrainy z UE. Wpływy Unii Europejskiej na Ukrainie zostały odebrane przez Rosję jako bezpośrednie zagrożenie dla jej własnych interesów, a nawet dla własnego bezpieczeństwa. Dlatego jednym z powodów interwencji Rosji na Ukrainie było utrzymanie jej w swojej strefie wpływów, a także odwrócenie od proeuropejskiego wektora polityki zagranicznej. Jawne działania militarne Rosji, które doprowadziły do zajęcia Krymu i wszczęcia wojny domowej w rejonie Donbasu spowodowały, że w kraju bezpośrednio sąsiadującym z Unią pojawiły się realne zagrożenia o charakterze militarnym. Pomimo niechęci niektórych państw członkowskich UE do zaostrzenia relacji z Moskwą, Brukseli udało się uzyskać formalne poparcie wszystkich członków dla wprowadzenia sankcji gospodarczych przeciwko Rosji.Jednak rozbieżne interesy członków UE oraz odmienne podejścia do relacji z różnymi częściami świata, będące wynikiem, m.in. historycznych zaszłości, utrudniają prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, a tym samym formułowanie wspólnych założeń. Ukraiński kryzys niezwykle wyraźnie uwydatnił nieskuteczną politykę sąsiedztwa Unii Europejskiej i uzależnienie energetyczne jej członków od Rosji.Relatywna słabość unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa skłania Moskwę do lekceważenia roli UE jako istotnego gracza na arenie. W tej sytuacji Bruksela powinna znacznie wzmocnić dyplomację na rzecz utrzymania jedności UE i wykazać większe zaangażowanie w rozwiązaniu tego konfliktu, ponieważ stanowi on bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa niektórych państw członkowskich, takich jak Polska i kraje nadbałtyckie.Dlatego przed elitami politycznymi państw członkowskich UE oraz przed jej instytucjami stoi pytanie o zasadniczym znaczeniu: co jest ważniejsze – respektowanie i ochrona podstawowych wartości Unii czy chłodne kalkulacje uwzględniające wymierne korzyści z powiązań gospodarczych i przyjaznych relacji z Rosją, głównym aktorem kryzysu ukraińskiego. Jak dotąd nie ma jednoznacznej odpowiedzi ze strony państw członkowskich, ponieważ zapewne jest to wybór trudny i bolesny.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.contributor.authorVoloshyn, Galynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.contributor.reviewerSzczepankiewicz-Rudzka, Ewa - 173409 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:54:35Z
dc.date.available2020-07-26T12:54:35Z
dc.date.submitted2015-07-06pl
dc.fieldofstudyintegracja europejskapl
dc.identifier.apddiploma-95901-158335pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203411
dc.languagepolpl
dc.subject.enRussia, European Union, Ukraine, sanctions, association agreement, security policy, the crisis in Ukrainepl
dc.subject.plRosja, Unia Europejska, Ukraina, sankcje, umowa stowarzyszeniowa, polityka bezpieczeństwa, kryzys na Ukrainiepl
dc.titleWpływ Federacji Rosyjskiej na stowarzyszenie UE z Ukrainą.pl
dc.title.alternativeThe influence of the Russian Federation on the EU-Ukraine association.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Events in Ukraine at the turn of 2014/2015 affected not only historical bonds, but also political and economic relations with Russia and the EU. All together this plays a special role in international security policy on the European continent. The resulting action was the signing of the association agreement, which aimed to deepen the political and economic relations between Ukraine and the EU. The increased influence of the European Union in Ukraine has been viewed by Russia as a direct threat to its own interests, and even for its own safety. Therefore, one of the reasons for the intervention of Russia in Ukraine was to maintain its sphere of influence, as well as reverse the new pro-European vector of foreign policy.Russia's overt military action that led to the annexation of Crimea and the initiation of a civil war in the region of Donbass meant that a country directly neighboring the Union experienced real threats of a military nature. Despite the unwillingness of some EU member states to damage relations with Moscow, Brussels succeeded to get formal support of all members for the imposing of economic sanctions against Russia.Nevertheless, the divergent interests of some EU members and their different approaches to these relationships with various parts of the world, as a result of - among others - historical legacy, make it difficult to conduct a common foreign policy, and thus to formulate common assumptions. The Ukrainian crisis has clearly highlighted the extremely inefficient European Union's neighborhood policy and energy dependence of its members from Russia.The relative weakness of the EU's foreign and security policy empowers Moscow to disregard the EU's role as a major player in the arena. In this situation, Brussels should significantly strengthen diplomacy to maintain EU unity and demonstrate greater commitment in resolving this conflict. There is a direct threat to the security of some Member States, such as Poland and the Baltic countries.Therefore, the political elites of the Member States of the EU and its institutions are faced with a crucial question: what is more important - respect and protect the fundamental values ​​of the Union? Or instead continue cold calculations that take into account the tangible benefits of economic ties and friendly relations with Russia, the main actor of the Ukrainian crisis? So far there is no clear response from the Member States, because this is probably a difficult and painful choice.
dc.abstract.plpl
Wydarzenia na Ukrainie na przełomie 2014/2015, na które wpływ miały uwarunkowania historyczne, polityczne i gospodarcze oraz relacje z Rosją i UE, odgrywają szczególne znaczenie w polityce bezpieczeństwa międzynarodowego na kontynencie europejskim. Ich następstwem stało się podpisanie umowy stowarzyszeniowej, która miała pogłębić polityczne i gospodarcze więzi Ukrainy z UE. Wpływy Unii Europejskiej na Ukrainie zostały odebrane przez Rosję jako bezpośrednie zagrożenie dla jej własnych interesów, a nawet dla własnego bezpieczeństwa. Dlatego jednym z powodów interwencji Rosji na Ukrainie było utrzymanie jej w swojej strefie wpływów, a także odwrócenie od proeuropejskiego wektora polityki zagranicznej. Jawne działania militarne Rosji, które doprowadziły do zajęcia Krymu i wszczęcia wojny domowej w rejonie Donbasu spowodowały, że w kraju bezpośrednio sąsiadującym z Unią pojawiły się realne zagrożenia o charakterze militarnym. Pomimo niechęci niektórych państw członkowskich UE do zaostrzenia relacji z Moskwą, Brukseli udało się uzyskać formalne poparcie wszystkich członków dla wprowadzenia sankcji gospodarczych przeciwko Rosji.Jednak rozbieżne interesy członków UE oraz odmienne podejścia do relacji z różnymi częściami świata, będące wynikiem, m.in. historycznych zaszłości, utrudniają prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, a tym samym formułowanie wspólnych założeń. Ukraiński kryzys niezwykle wyraźnie uwydatnił nieskuteczną politykę sąsiedztwa Unii Europejskiej i uzależnienie energetyczne jej członków od Rosji.Relatywna słabość unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa skłania Moskwę do lekceważenia roli UE jako istotnego gracza na arenie. W tej sytuacji Bruksela powinna znacznie wzmocnić dyplomację na rzecz utrzymania jedności UE i wykazać większe zaangażowanie w rozwiązaniu tego konfliktu, ponieważ stanowi on bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa niektórych państw członkowskich, takich jak Polska i kraje nadbałtyckie.Dlatego przed elitami politycznymi państw członkowskich UE oraz przed jej instytucjami stoi pytanie o zasadniczym znaczeniu: co jest ważniejsze – respektowanie i ochrona podstawowych wartości Unii czy chłodne kalkulacje uwzględniające wymierne korzyści z powiązań gospodarczych i przyjaznych relacji z Rosją, głównym aktorem kryzysu ukraińskiego. Jak dotąd nie ma jednoznacznej odpowiedzi ze strony państw członkowskich, ponieważ zapewne jest to wybór trudny i bolesny.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.contributor.authorpl
Voloshyn, Galyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.contributor.reviewerpl
Szczepankiewicz-Rudzka, Ewa - 173409
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:54:35Z
dc.date.available
2020-07-26T12:54:35Z
dc.date.submittedpl
2015-07-06
dc.fieldofstudypl
integracja europejska
dc.identifier.apdpl
diploma-95901-158335
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203411
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Russia, European Union, Ukraine, sanctions, association agreement, security policy, the crisis in Ukraine
dc.subject.plpl
Rosja, Unia Europejska, Ukraina, sankcje, umowa stowarzyszeniowa, polityka bezpieczeństwa, kryzys na Ukrainie
dc.titlepl
Wpływ Federacji Rosyjskiej na stowarzyszenie UE z Ukrainą.
dc.title.alternativepl
The influence of the Russian Federation on the EU-Ukraine association.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Cieszyn
3
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available