Sprawność psychofizyczna pacjenta w wieku podeszłym przebywającego w środowisku domowym.

licenciate
dc.abstract.enOld age is a natural process in human life. It runs variously, depending on the individual characteristics of individual differences, genetic factors, environmental impact, social conditions - living and family relations. Physiological changes in old age increases with coexisting physical illness or disability. The aim of the study was to discuss the mental changes occurring in the body and impaired physical function on the example of a patient in the home environment. The work was used by an individual case study. The study was conducted at the place of residence of the ward in the period from 03.24.2014 till 04.23.2014 year. The work includes the theoretical characteristics of old age, sample age divisions and mental changes due to aging of the organism. There was described the influence of age on man . In the methodological part there were formulated research problems. Author describes the methods, techniques and tools used in the writing work. The third part presents the patient's medical history, description, family history, and in the next section formulates a diagnosis. Nursing problems are based on identified health issues that relate to disability ward, prophylaxis against decubitus, decubitus care. There is a deficit of knowledge about nutrition, the role and participation of the family and the care team in improving and supporting mental patient. The targets achieved in part: improved the quality of patient care, in decubitus issue there was a new generation of dressings which accelerated wound healing used in the treatment. There were introduced facilities, family was educated in good nutrition. Family members were mobilized for efficient cooperation in meeting the needs of the patient. Contact was made with the therapeutic team: primary care physician, cardiologist, ophthalmologist, physiotherapist, dietician in order to improve and enhance the quality of life of the patientpl
dc.abstract.plOkres starości jest naturalnym procesem w życiu człowieka. Przebiega on różnorodnie w zależności od indywidualnych cech osobniczych, czynników genetycznych, wpływu środowiska, warunków socjalno – bytowych, stosunków rodzinnych. Zmiany fizjologiczne okresu starości nasilają się przy współistnieniu chorób somatycznych lub niepełnosprawności.Celem pracy było omówienie zmian psychicznych zachodzących w organizmie oraz upośledzenie sprawności fizycznej na przykładzie pacjenta w środowisku domowym. W pracy posłużono się metodą indywidualnego studium przypadku. Badanie przeprowadzono w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od 24.03.2014 roku do 23.04.2014 roku. Praca zawiera w części teoretycznej charakterystykę okresu starości, przykładowe podziały starości oraz zmiany psychiczne spowodowane starzeniem się organizmu. Opisano wpływ starości na sprawność fizyczną człowieka. W części metodologicznej sformułowano problemy badawcze. Opisano metody, techniki i narzędzia wykorzystane w pisaniu pracy. W części trzeciej przedstawiono historię choroby pacjenta, opis wywiadu rodzinnego, oraz w następnym rozdziale sformułowano diagnozy. Pielęgniarskie diagnozy zostały sformułowane na podstawie rozpoznanych problemów zdrowotnych, które dotyczą niepełnosprawności podopiecznego, profilaktyki przeciw odleżynowej, pielęgnacji odleżyn. Występuje deficyt wiedzy na temat odżywiania, roli i udziału rodziny oraz zespołu terapeutycznego w usprawnianiu i wsparciu psychicznym chorego. Wyznaczone cele osiągnięto częściowo: poprawiła się jakość pielęgnacji pacjenta, w leczeniu odleżynowym zastosowano opatrunki nowej generacji co przyspieszyło gojenie ran. Wprowadzono udogodnienia, wyedukowano rodzinę w zakresie prawidłowego odżywiania. Zmobilizowano członków rodziny do wydajnej współpracy w zaspokajaniu potrzeb chorego. Nawiązano kontakt z zespołem terapeutycznym: lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, kardiologiem, okulistą, rehabilitantem, dietetykiem w celu usprawnienia i podniesienia jakości życia chorego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.contributor.authorMazanek, Ninapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerChmiel, Izabela - 129000 pl
dc.contributor.reviewerGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:13:58Z
dc.date.available2020-07-24T23:13:58Z
dc.date.submitted2014-09-22pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-85425-178349pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194226
dc.languagepolpl
dc.subject.enOld age, family, long-term care, the therapeutic teampl
dc.subject.plStarość, rodzina , opieka długoterminowa, zespół terapeutycznypl
dc.titleSprawność psychofizyczna pacjenta w wieku podeszłym przebywającego w środowisku domowym.pl
dc.title.alternativePsychophysical efficiency of the patient in the elderly residing in the home environmentpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Old age is a natural process in human life. It runs variously, depending on the individual characteristics of individual differences, genetic factors, environmental impact, social conditions - living and family relations. Physiological changes in old age increases with coexisting physical illness or disability. The aim of the study was to discuss the mental changes occurring in the body and impaired physical function on the example of a patient in the home environment. The work was used by an individual case study. The study was conducted at the place of residence of the ward in the period from 03.24.2014 till 04.23.2014 year. The work includes the theoretical characteristics of old age, sample age divisions and mental changes due to aging of the organism. There was described the influence of age on man . In the methodological part there were formulated research problems. Author describes the methods, techniques and tools used in the writing work. The third part presents the patient's medical history, description, family history, and in the next section formulates a diagnosis. Nursing problems are based on identified health issues that relate to disability ward, prophylaxis against decubitus, decubitus care. There is a deficit of knowledge about nutrition, the role and participation of the family and the care team in improving and supporting mental patient. The targets achieved in part: improved the quality of patient care, in decubitus issue there was a new generation of dressings which accelerated wound healing used in the treatment. There were introduced facilities, family was educated in good nutrition. Family members were mobilized for efficient cooperation in meeting the needs of the patient. Contact was made with the therapeutic team: primary care physician, cardiologist, ophthalmologist, physiotherapist, dietician in order to improve and enhance the quality of life of the patient
dc.abstract.plpl
Okres starości jest naturalnym procesem w życiu człowieka. Przebiega on różnorodnie w zależności od indywidualnych cech osobniczych, czynników genetycznych, wpływu środowiska, warunków socjalno – bytowych, stosunków rodzinnych. Zmiany fizjologiczne okresu starości nasilają się przy współistnieniu chorób somatycznych lub niepełnosprawności.Celem pracy było omówienie zmian psychicznych zachodzących w organizmie oraz upośledzenie sprawności fizycznej na przykładzie pacjenta w środowisku domowym. W pracy posłużono się metodą indywidualnego studium przypadku. Badanie przeprowadzono w miejscu zamieszkania podopiecznego w okresie od 24.03.2014 roku do 23.04.2014 roku. Praca zawiera w części teoretycznej charakterystykę okresu starości, przykładowe podziały starości oraz zmiany psychiczne spowodowane starzeniem się organizmu. Opisano wpływ starości na sprawność fizyczną człowieka. W części metodologicznej sformułowano problemy badawcze. Opisano metody, techniki i narzędzia wykorzystane w pisaniu pracy. W części trzeciej przedstawiono historię choroby pacjenta, opis wywiadu rodzinnego, oraz w następnym rozdziale sformułowano diagnozy. Pielęgniarskie diagnozy zostały sformułowane na podstawie rozpoznanych problemów zdrowotnych, które dotyczą niepełnosprawności podopiecznego, profilaktyki przeciw odleżynowej, pielęgnacji odleżyn. Występuje deficyt wiedzy na temat odżywiania, roli i udziału rodziny oraz zespołu terapeutycznego w usprawnianiu i wsparciu psychicznym chorego. Wyznaczone cele osiągnięto częściowo: poprawiła się jakość pielęgnacji pacjenta, w leczeniu odleżynowym zastosowano opatrunki nowej generacji co przyspieszyło gojenie ran. Wprowadzono udogodnienia, wyedukowano rodzinę w zakresie prawidłowego odżywiania. Zmobilizowano członków rodziny do wydajnej współpracy w zaspokajaniu potrzeb chorego. Nawiązano kontakt z zespołem terapeutycznym: lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, kardiologiem, okulistą, rehabilitantem, dietetykiem w celu usprawnienia i podniesienia jakości życia chorego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.contributor.authorpl
Mazanek, Nina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Chmiel, Izabela - 129000
dc.contributor.reviewerpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:13:58Z
dc.date.available
2020-07-24T23:13:58Z
dc.date.submittedpl
2014-09-22
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-85425-178349
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194226
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Old age, family, long-term care, the therapeutic team
dc.subject.plpl
Starość, rodzina , opieka długoterminowa, zespół terapeutyczny
dc.titlepl
Sprawność psychofizyczna pacjenta w wieku podeszłym przebywającego w środowisku domowym.
dc.title.alternativepl
Psychophysical efficiency of the patient in the elderly residing in the home environment
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
60
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Wroclaw
6
Gdynia
3
Lublin
3
Poznan
3
Bialystok
2
Krakow
2
Brzozow
1
Bydgoszcz
1
Chorzów
1

No access

No Thumbnail Available