Współczesne bajki jako źródło wiedzy o świecie dla dzieci w wieku przedszkolnym

master
dc.abstract.enLiving in a world of media, creations forces units capable of constant change, fluctuation and liquidity, generating numerous obstacles in the process of upbringing and socialization of individuals who from an early age in contact with the uncertainty of everyday life and the reality of media chaos surrounding world. This paper draws attention to a number of various problems faced by parents of children in preschool, watching his charges socialization and internalization of the principles of social life, in fact phantasmagorical liquidity. The dynamic growth of the intensity and variety of psychosocial stimulation, puts into question current ways of life, perception, and also introducing individuals to social life. Lack of stability, deterritorialization and consumerism make the family and the operation of it, takes on a new character.The implications of the development of mass media and their widespread presence in everyday life, turn out to be extremely extensive and dangerous especially if we look at the whole presented in this paper empirical material. In the postmodern reality, filled with the flood of zajętychrodziców, television has become the most popular for alternative family spent time, making him one of the main sources of knowledge about the world for children. Outstanding sensitivity, linked with the patterns of action and build a morality based on intense emotions, flowing from the TV screen, makes the unit preschoolers internalize the principles of social life based on the collapse of authority, lack of moral principles and omnipresent aggression, underlying the most common elected by them fairy tales. The world, created by the two most watched by children's fairy tales, is controlled violence, peer aggression and ridicule and contempt for otherness. Animated films "Ninjago. Spinitzu Masters" and "Lego Adventure," not separate the good from the bad, showing that the only possible solution of disputes is violence. In both analyzed fairy tales, heroes both positive and negative, use the same methods achieve the goal, seeking to annihilate the enemy, being devoid of empathy and sensitivity. The accumulation of negative emotions, chaos and sense of danger, translates into the psyche of children, resulting in the emergence of anxiety, disorders of perception, as well as irritability and bitterness. The legitimacy of aggression, preaching of violence and breaking the rules, the storm axionormative order requiring viewers to deal with a phantasmagorical, dynamic and dangerous world. I believe that this work can be used to raise awareness media environments, and pedagogical importance of the issue of media presence in the lives of children, and pay attention to the exceptionally low level of merytoryki, presented by the most popular animated films. Do not completely deprive individuals postulate the possibility of using fairy tales for children, but the expansion of media education and raise awareness of the scale of effects that can be rapidly developed, if the present state of affairs will not change.pl
dc.abstract.plEgzystencja w zmediatyzowanej rzeczywistości, wymusza niejednokrotnie kreacje jednostki zdolnej do nieustających zmian, fluktuacji i płynności, generując liczne przeszkody w procesie wychowywania i socjalizacji jednostek, które już od najmłodszych lat stykają się z niepewnością dnia codziennego i medialnym chaosem realiów otaczającego świata. Niniejsza praca zwraca uwagę na szereg różnorakich problemów, z którymi borykają się rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, obserwując socjalizację swoich podopiecznych, oraz internalizację zasad życia społecznego, w rzeczywistości fantasmagorycznej płynności. Dynamiczny wzrost intensywności i różnorodności stymulacji psychospołecznej, stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe sposoby życia, percepcji, a także wprowadzania jednostek do życia społecznego. Brak stałości, deterytorializacja i konsumpcjonizm sprawiają, że rodzina oraz funkcjonowanie w niej, nabiera nowego charakteru. Implikacje rozwoju mediów masowych, oraz ich powszechnej obecności w życiu codziennym dziecka, okazują się być wyjątkowo rozległe i niebezpieczne szczególnie wtedy, spojrzymy na całość przedstawionego w niniejszej pracy materiału empirycznego. W postmodernistycznej rzeczywistości, wypełnionej rzeszą zabieganych, zajętych codziennymi obowiązkami rodziców, telewizor stał się najczęściej wybieraną alternatywą rodzinnie spędzanego czasu, tworząc z niego jedno z głównych źródeł wiedzy o świecie dla najmłodszych. Nieprzeciętna wrażliwość, związana z kształtowaniem się wzorców i schematów działania, a także budowanie moralności w oparciu o intensywne emocje, płynące z ekranu telewizora sprawia, że jednostki w wieku przedszkolnym internalizują zasady życia społecznego oparte o upadek autorytetów, brak zasad moralnych i wszechobecną agresję, stanowiących bazę najczęściej wybieranych przez nie bajek. Świat, kreowany przez dwie, najczęściej oglądane przez dzieci bajki, jest sterowany przemocą, wzajemną agresją i wyśmiewaniem oraz pogardą dla inności. Filmy animowane "Ninjago. Mistrzowie Spinitzu", oraz "Lego Przygoda", nie oddzielają dobra od zła, pokazując, że jedynym możliwym rozwiązaniem sytuacji spornych, jest przemoc. W obydwu analizowanych bajkach, zarówno bohaterowie pozytywni, jak i negatywni, posługują się tymi samymi metodami osiągnięcia celu, dążąc do unicestwienia przeciwnika, będąc pozbawionymi empatii i wrażliwości. Nagromadzenie negatywnych emocji, chaosu i poczucia zagrożenia, przekłada się na psychikę dzieci, skutkując pojawieniem się lęków, zaburzeń percepcji, a także drażliwości i rozgoryczenia. Legitymizacja agresji, pochwalanie przemocy i łamania zasad, burzy aksjonormatywny ład, wymagając od widzów odnalezienia się w fantasmagorycznym, dynamicznym i niebezpiecznym świecie. Uważam, że niniejsza praca może posłużyć do uświadomienia środowiskom medialnym, oraz pedagogicznym, wagi problemu obecności mediów w życiu dzieci, oraz zwrócić uwagę na wyjątkowo niski poziom merytoryki, prezentowany przez najpopularniejsze filmy animowane. Nie postuluję całkowitego pozbawienia jednostek możliwości korzystania z przeznaczonych dla dzieci bajek, ale poszerzenie edukacji medialnej, oraz uświadomienie społeczeństwu skali skutków, jakie mogą zostać lawinowo wywołane, jeżeli obecny stan rzeczy się nie zmieni.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNiezgoda, Marian - 130964 pl
dc.contributor.authorKoniecko, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWagner, Aleksandra - 141973 pl
dc.contributor.reviewerNiezgoda, Marian - 130964 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:12:38Z
dc.date.available2020-07-26T15:12:38Z
dc.date.submitted2015-07-06pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudykomunikowanie we współczesnym społeczeństwiepl
dc.identifier.apddiploma-98232-127951pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205557
dc.languagepolpl
dc.subject.enFairy tales, media, children, socialization, education, cartoon, violence in the media, television, mimicking the characters, family, authority, kindergarten.pl
dc.subject.plBajki, media, dzieci, socjalizacja, wychowanie, film animowany, przemoc w mediach, telewizja, naśladowanie bohaterów, rodzina, autorytet, przedszkole.pl
dc.titleWspółczesne bajki jako źródło wiedzy o świecie dla dzieci w wieku przedszkolnympl
dc.title.alternativeContemporary fairy tales as a source of knowledge about the world for preschool childrenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Living in a world of media, creations forces units capable of constant change, fluctuation and liquidity, generating numerous obstacles in the process of upbringing and socialization of individuals who from an early age in contact with the uncertainty of everyday life and the reality of media chaos surrounding world. This paper draws attention to a number of various problems faced by parents of children in preschool, watching his charges socialization and internalization of the principles of social life, in fact phantasmagorical liquidity. The dynamic growth of the intensity and variety of psychosocial stimulation, puts into question current ways of life, perception, and also introducing individuals to social life. Lack of stability, deterritorialization and consumerism make the family and the operation of it, takes on a new character.The implications of the development of mass media and their widespread presence in everyday life, turn out to be extremely extensive and dangerous especially if we look at the whole presented in this paper empirical material. In the postmodern reality, filled with the flood of zajętychrodziców, television has become the most popular for alternative family spent time, making him one of the main sources of knowledge about the world for children. Outstanding sensitivity, linked with the patterns of action and build a morality based on intense emotions, flowing from the TV screen, makes the unit preschoolers internalize the principles of social life based on the collapse of authority, lack of moral principles and omnipresent aggression, underlying the most common elected by them fairy tales. The world, created by the two most watched by children's fairy tales, is controlled violence, peer aggression and ridicule and contempt for otherness. Animated films "Ninjago. Spinitzu Masters" and "Lego Adventure," not separate the good from the bad, showing that the only possible solution of disputes is violence. In both analyzed fairy tales, heroes both positive and negative, use the same methods achieve the goal, seeking to annihilate the enemy, being devoid of empathy and sensitivity. The accumulation of negative emotions, chaos and sense of danger, translates into the psyche of children, resulting in the emergence of anxiety, disorders of perception, as well as irritability and bitterness. The legitimacy of aggression, preaching of violence and breaking the rules, the storm axionormative order requiring viewers to deal with a phantasmagorical, dynamic and dangerous world. I believe that this work can be used to raise awareness media environments, and pedagogical importance of the issue of media presence in the lives of children, and pay attention to the exceptionally low level of merytoryki, presented by the most popular animated films. Do not completely deprive individuals postulate the possibility of using fairy tales for children, but the expansion of media education and raise awareness of the scale of effects that can be rapidly developed, if the present state of affairs will not change.
dc.abstract.plpl
Egzystencja w zmediatyzowanej rzeczywistości, wymusza niejednokrotnie kreacje jednostki zdolnej do nieustających zmian, fluktuacji i płynności, generując liczne przeszkody w procesie wychowywania i socjalizacji jednostek, które już od najmłodszych lat stykają się z niepewnością dnia codziennego i medialnym chaosem realiów otaczającego świata. Niniejsza praca zwraca uwagę na szereg różnorakich problemów, z którymi borykają się rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, obserwując socjalizację swoich podopiecznych, oraz internalizację zasad życia społecznego, w rzeczywistości fantasmagorycznej płynności. Dynamiczny wzrost intensywności i różnorodności stymulacji psychospołecznej, stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe sposoby życia, percepcji, a także wprowadzania jednostek do życia społecznego. Brak stałości, deterytorializacja i konsumpcjonizm sprawiają, że rodzina oraz funkcjonowanie w niej, nabiera nowego charakteru. Implikacje rozwoju mediów masowych, oraz ich powszechnej obecności w życiu codziennym dziecka, okazują się być wyjątkowo rozległe i niebezpieczne szczególnie wtedy, spojrzymy na całość przedstawionego w niniejszej pracy materiału empirycznego. W postmodernistycznej rzeczywistości, wypełnionej rzeszą zabieganych, zajętych codziennymi obowiązkami rodziców, telewizor stał się najczęściej wybieraną alternatywą rodzinnie spędzanego czasu, tworząc z niego jedno z głównych źródeł wiedzy o świecie dla najmłodszych. Nieprzeciętna wrażliwość, związana z kształtowaniem się wzorców i schematów działania, a także budowanie moralności w oparciu o intensywne emocje, płynące z ekranu telewizora sprawia, że jednostki w wieku przedszkolnym internalizują zasady życia społecznego oparte o upadek autorytetów, brak zasad moralnych i wszechobecną agresję, stanowiących bazę najczęściej wybieranych przez nie bajek. Świat, kreowany przez dwie, najczęściej oglądane przez dzieci bajki, jest sterowany przemocą, wzajemną agresją i wyśmiewaniem oraz pogardą dla inności. Filmy animowane "Ninjago. Mistrzowie Spinitzu", oraz "Lego Przygoda", nie oddzielają dobra od zła, pokazując, że jedynym możliwym rozwiązaniem sytuacji spornych, jest przemoc. W obydwu analizowanych bajkach, zarówno bohaterowie pozytywni, jak i negatywni, posługują się tymi samymi metodami osiągnięcia celu, dążąc do unicestwienia przeciwnika, będąc pozbawionymi empatii i wrażliwości. Nagromadzenie negatywnych emocji, chaosu i poczucia zagrożenia, przekłada się na psychikę dzieci, skutkując pojawieniem się lęków, zaburzeń percepcji, a także drażliwości i rozgoryczenia. Legitymizacja agresji, pochwalanie przemocy i łamania zasad, burzy aksjonormatywny ład, wymagając od widzów odnalezienia się w fantasmagorycznym, dynamicznym i niebezpiecznym świecie. Uważam, że niniejsza praca może posłużyć do uświadomienia środowiskom medialnym, oraz pedagogicznym, wagi problemu obecności mediów w życiu dzieci, oraz zwrócić uwagę na wyjątkowo niski poziom merytoryki, prezentowany przez najpopularniejsze filmy animowane. Nie postuluję całkowitego pozbawienia jednostek możliwości korzystania z przeznaczonych dla dzieci bajek, ale poszerzenie edukacji medialnej, oraz uświadomienie społeczeństwu skali skutków, jakie mogą zostać lawinowo wywołane, jeżeli obecny stan rzeczy się nie zmieni.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Niezgoda, Marian - 130964
dc.contributor.authorpl
Koniecko, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wagner, Aleksandra - 141973
dc.contributor.reviewerpl
Niezgoda, Marian - 130964
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:12:38Z
dc.date.available
2020-07-26T15:12:38Z
dc.date.submittedpl
2015-07-06
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
komunikowanie we współczesnym społeczeństwie
dc.identifier.apdpl
diploma-98232-127951
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205557
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Fairy tales, media, children, socialization, education, cartoon, violence in the media, television, mimicking the characters, family, authority, kindergarten.
dc.subject.plpl
Bajki, media, dzieci, socjalizacja, wychowanie, film animowany, przemoc w mediach, telewizja, naśladowanie bohaterów, rodzina, autorytet, przedszkole.
dc.titlepl
Współczesne bajki jako źródło wiedzy o świecie dla dzieci w wieku przedszkolnym
dc.title.alternativepl
Contemporary fairy tales as a source of knowledge about the world for preschool children
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
288
Views per month
Views per city
Warsaw
37
Krakow
28
Poznan
10
Wroclaw
8
Lublin
6
Ozimek
6
Gdynia
4
Katowice
4
Limerick
4
Opole
4

No access

No Thumbnail Available