Przebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym

master
dc.abstract.enIn the first chapter I discussed the formal conditions for the application as a pleading, as well as the consequences that entails a complaint to the administrative court. At the beginning I described the period for bringing proceedings stating exceptions caused by the different position of the company in judicial administrative proceedings. In addition, I introduced the procedure of complaint to the administrative court, taking into account its historical changes. In the next subsection I have provided a detailed analysis of the conditions of formal legal action as a pleading. Also I pointed out additional mandatory elements complaint contained in the Act - the law on proceedings before administrative courts. I discussed the institution of suspend the contested act or acts both by an administrative authority, as well as by the court. Chapter I finished presenting exceptional powers of public authority, namely the auto control powers in which authority shall auto revise own business.The second chapter is devoted to discussing two very important institutions, namely the mediation procedure and the simplified procedure. These institutions have been presented in the context of expedite up and simplify asset of judicial administrative litigation. The first subsection contains the definitions of mediation adopted on the basis of literature. It also contains the functions and values in favor of its use in practice. It was also characterized by a mediator figure as a subject of impartial and has the necessary qualifications to perform this function. In summary statistics was indicated use of this institution in practice. In the case of the simplified procedure were detailed conditions for the application of this institution and, moreover, as in the case of mediation statistics showing the participation of this institution in the legal system.The third section consists of three subsections that discuss successively evidentiary proceedings before the administrative court, preparation and conduct of the trial as well as the institutions of the suspension and cancellation proceedings. The conditions for the admission of documentary evidence from the division on a personal documentary evidence and official were discussed in detail. Furthermore, this has been the various stages of the trial by calling the case to judgment. The last section defines the conditions for the application of institutions discontinuance of the proceedings, which ends the proceedings in the judicial administrative, as well as the transitional institutions of the suspension of demurrage in the case.The last chapter is devoted to the rulings issued by the provincial administrative courts, which characterizes in detail the different types of solutions.pl
dc.abstract.plW pierwszym rozdziale omówiłam formalne przesłanki skargi jako pisma procesowego, a także skutki jakie niesie za sobą wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Na wstępie scharakteryzowałam termin do wniesienia skargi z zaznaczeniem wyjątków, których przyczyną jest odmienna pozycja danego podmiotu w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ponadto, przedstawiłam tryb wniesienia skargi do sądu administracyjnego z uwzględnieniem jego zmian historycznych. W kolejnym podrozdziale zawarłam szczegółową analizę przesłanek formalnoprawnych skargi jako pisma procesowego. Wskazałam również dodatkowe elementy obligatoryjne skargi zawarte w ustawie – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Omówiłam także instytucję wstrzymania zaskarżonego aktu lub czynności zarówno przez organ administracyjny, jak i przez sąd. Rozdział zakończyłam przedstawieniem wyjątkowych uprawnień organu administracji publicznej, a mianowicie uprawnień autokontrolnych w których organ dokonuje autorewizji własnej działalności.Rozdział drugi poświęcony jest na omówienie dwóch bardzo ważnych instytucji, a mianowicie postępowania mediacyjnego i postępowania uproszczonego. Instytucje te zostały przedstawione w kontekście waloru przyspieszenia i uproszczenia postępowania sądowoadministracyjnego. Pierwszy podrozdział zawiera definicje mediacji przyjętą na gruncie literatury. Ponadto zawiera jej funkcje a także walory przemawiające za jej stosowaniem w praktyce. Scharakteryzowana została również postać mediatora jako podmiotu bezstronnego i posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. W podsumowaniu wskazane zostały statystyki stosowania tej instytucji w praktyce. W przypadku postępowania uproszczonego zostały szczegółowo przedstawione przesłanki zastosowania tej instytucji, a ponadto podobnie jak w przypadku mediacji statystyki przedstawiające udział tej instytucji w systemie prawnym.Rozdział trzeci składa się z trzech podrozdziałów które omawiają kolejno: przebieg postępowania dowodowego przed sądem administracyjnym, przygotowanie i przeprowadzenie rozprawy a także instytucje zawieszenia i umorzenia postępowania. Szczegółowo omówione zostały przesłanki dopuszczenia dowodu z dokumentu z podziałem na dowód z dokumentu prywatnego i urzędowego. Ponadto, wskazane zostały poszczególne etapy rozprawy od wywołania sprawy do wydania wyroku. Ostatni podrozdział określa przesłanki zastosowania instytucji umorzenia postępowania, które kończy postępowanie w sprawie sądowoadministracyjnej, a także instytucje zawieszenia jako przejściowy przestój w sprawie.Ostatni rozdział poświęcony jest orzeczeniom wydawanym przez wojewódzkie sądy administracyjne, który szczegółowo charakteryzuje poszczególne rodzaje rozstrzygnięć.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.authorKozioł, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:08:08Z
dc.date.available2020-07-26T12:08:08Z
dc.date.submitted2015-07-01pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-95163-183080pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202685
dc.languagepolpl
dc.subject.enDisposal mediation,Simplified proceedings,The suspension and termination of the proceedings,The powers of self-monitoring of the administrative,Suspension of implementation of the contested measureEvidence proceedings,Preparation and conduct of the hearing,Formal complaints,The procedure and the deadline for submission of the application.pl
dc.subject.plPostepowanie mediacyjne,Postępowanie uproszczone,Zawieszenie i umorzenie postępowania,Uprawnienia autokontrole organu administracyjnego,Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu,Postępowanie dowodowe,Przygotowanie i przebieg rozprawy,Wymogi formalne skargi,Tryb i termin złożenia skargi.pl
dc.titlePrzebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnympl
dc.title.alternativeThe proceedings before the provincial administrative courtpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the first chapter I discussed the formal conditions for the application as a pleading, as well as the consequences that entails a complaint to the administrative court. At the beginning I described the period for bringing proceedings stating exceptions caused by the different position of the company in judicial administrative proceedings. In addition, I introduced the procedure of complaint to the administrative court, taking into account its historical changes. In the next subsection I have provided a detailed analysis of the conditions of formal legal action as a pleading. Also I pointed out additional mandatory elements complaint contained in the Act - the law on proceedings before administrative courts. I discussed the institution of suspend the contested act or acts both by an administrative authority, as well as by the court. Chapter I finished presenting exceptional powers of public authority, namely the auto control powers in which authority shall auto revise own business.The second chapter is devoted to discussing two very important institutions, namely the mediation procedure and the simplified procedure. These institutions have been presented in the context of expedite up and simplify asset of judicial administrative litigation. The first subsection contains the definitions of mediation adopted on the basis of literature. It also contains the functions and values in favor of its use in practice. It was also characterized by a mediator figure as a subject of impartial and has the necessary qualifications to perform this function. In summary statistics was indicated use of this institution in practice. In the case of the simplified procedure were detailed conditions for the application of this institution and, moreover, as in the case of mediation statistics showing the participation of this institution in the legal system.The third section consists of three subsections that discuss successively evidentiary proceedings before the administrative court, preparation and conduct of the trial as well as the institutions of the suspension and cancellation proceedings. The conditions for the admission of documentary evidence from the division on a personal documentary evidence and official were discussed in detail. Furthermore, this has been the various stages of the trial by calling the case to judgment. The last section defines the conditions for the application of institutions discontinuance of the proceedings, which ends the proceedings in the judicial administrative, as well as the transitional institutions of the suspension of demurrage in the case.The last chapter is devoted to the rulings issued by the provincial administrative courts, which characterizes in detail the different types of solutions.
dc.abstract.plpl
W pierwszym rozdziale omówiłam formalne przesłanki skargi jako pisma procesowego, a także skutki jakie niesie za sobą wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Na wstępie scharakteryzowałam termin do wniesienia skargi z zaznaczeniem wyjątków, których przyczyną jest odmienna pozycja danego podmiotu w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ponadto, przedstawiłam tryb wniesienia skargi do sądu administracyjnego z uwzględnieniem jego zmian historycznych. W kolejnym podrozdziale zawarłam szczegółową analizę przesłanek formalnoprawnych skargi jako pisma procesowego. Wskazałam również dodatkowe elementy obligatoryjne skargi zawarte w ustawie – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Omówiłam także instytucję wstrzymania zaskarżonego aktu lub czynności zarówno przez organ administracyjny, jak i przez sąd. Rozdział zakończyłam przedstawieniem wyjątkowych uprawnień organu administracji publicznej, a mianowicie uprawnień autokontrolnych w których organ dokonuje autorewizji własnej działalności.Rozdział drugi poświęcony jest na omówienie dwóch bardzo ważnych instytucji, a mianowicie postępowania mediacyjnego i postępowania uproszczonego. Instytucje te zostały przedstawione w kontekście waloru przyspieszenia i uproszczenia postępowania sądowoadministracyjnego. Pierwszy podrozdział zawiera definicje mediacji przyjętą na gruncie literatury. Ponadto zawiera jej funkcje a także walory przemawiające za jej stosowaniem w praktyce. Scharakteryzowana została również postać mediatora jako podmiotu bezstronnego i posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. W podsumowaniu wskazane zostały statystyki stosowania tej instytucji w praktyce. W przypadku postępowania uproszczonego zostały szczegółowo przedstawione przesłanki zastosowania tej instytucji, a ponadto podobnie jak w przypadku mediacji statystyki przedstawiające udział tej instytucji w systemie prawnym.Rozdział trzeci składa się z trzech podrozdziałów które omawiają kolejno: przebieg postępowania dowodowego przed sądem administracyjnym, przygotowanie i przeprowadzenie rozprawy a także instytucje zawieszenia i umorzenia postępowania. Szczegółowo omówione zostały przesłanki dopuszczenia dowodu z dokumentu z podziałem na dowód z dokumentu prywatnego i urzędowego. Ponadto, wskazane zostały poszczególne etapy rozprawy od wywołania sprawy do wydania wyroku. Ostatni podrozdział określa przesłanki zastosowania instytucji umorzenia postępowania, które kończy postępowanie w sprawie sądowoadministracyjnej, a także instytucje zawieszenia jako przejściowy przestój w sprawie.Ostatni rozdział poświęcony jest orzeczeniom wydawanym przez wojewódzkie sądy administracyjne, który szczegółowo charakteryzuje poszczególne rodzaje rozstrzygnięć.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.authorpl
Kozioł, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:08:08Z
dc.date.available
2020-07-26T12:08:08Z
dc.date.submittedpl
2015-07-01
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-95163-183080
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202685
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Disposal mediation,Simplified proceedings,The suspension and termination of the proceedings,The powers of self-monitoring of the administrative,Suspension of implementation of the contested measureEvidence proceedings,Preparation and conduct of the hearing,Formal complaints,The procedure and the deadline for submission of the application.
dc.subject.plpl
Postepowanie mediacyjne,Postępowanie uproszczone,Zawieszenie i umorzenie postępowania,Uprawnienia autokontrole organu administracyjnego,Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu,Postępowanie dowodowe,Przygotowanie i przebieg rozprawy,Wymogi formalne skargi,Tryb i termin złożenia skargi.
dc.titlepl
Przebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym
dc.title.alternativepl
The proceedings before the provincial administrative court
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
68
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Wroclaw
5
Szczecin
4
Bydgoszcz
3
Kalisz
3
Dublin
2
Olsztyn
2
Poznan
2
Tuchola
2
Wolin
2

No access

No Thumbnail Available