Czynniki wpływające na ryzyko niedożywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowie

master
dc.abstract.enIntroduction: Nutrition heavily influences health quality of the elderly. Both obesity, and malnutrition, greatly increase risk of death, and that is why nutrition and nutritional status is very important, especially in high risk group of elderly under institutionalized care. Some researchers say that up to 60% of patients under care are affected by risk of malnutrition. There are multiple factors that cause this. Some but not all of them are, dental or oral problems, enteral or parenteral feeding, limited fluid supply, dehydration, time and temperature of the meals, meal differentiation and being able to access favourite foods on request. Additionally risk of malnutrition might be related to state of health, general well-being and physical and psychological ability to deal with every day chores by the elderly patient. This dissertation will describe relation of malnutrition and above factors.Objective: Aim of this dissertation is to determine the factors affecting risk of malnutrition of Health Care Center Cracow patients.Data and methods: Research was undertaken in Health Care Center Cracow between March and August 2013. During that time 90 out of all 390 patients were studied, which is 23,1% of all residents of Health Care Center. Patients were included in studies based on cognitive function test using MMSE – Mini-mental state examination. Following qualification criteria were used: 60 years or older, and lack of serious mental cognition aberrations(MMSE > 18). Exam was performed on 92 patients across three wards. Two patients declined participation (Return of questionnaires 97,8%). Three questionnaires were used: InterRAI LTCF (The InterRAI Long-Term Care Facilities Assessment System), SQoL (Subjective Quality of Life) and MNA (Mini Nutritional Assessment), which determined health state, and medical requirements of Health Care Center patients, their opinion on quality of life under care, nutrition and dietary state and risk of malnutrition.Results: It was determined that 55,6% of patients were at high risk of malnutrition. At p<0,05 patients are affected by lowered BMI, cognitive function impairment, communication impairment, everyday life functions impairment and limit of time that could be spend on exercises. Patients affected by malnutrition(p<0,02) were usually bedridden. Other analysed factors did not statistically affect the test subjects as they belonged to high risk group on the MNA scale. It was ascertained that the patients opinion on diet and malnutrition did not have any relation to actual level of risk.Conclusions: It was demonstrated that there is a relation between risk of malnutrition and BMI value reduction, cognitive functions and communication impairment, everyday functions impairment and lack of time for exercise.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Stan odżywienia istotnie wpływa na rokowanie co do życia osób w starszym wieku. Zarówno otyłość jak i niedożywienie u osób starszych zwiększają ryzyko wcześniejszego zgonu, dlatego sposób odżywiania i stan odżywienia mają szczególne znaczenie zwłaszcza w grupie ryzyka, jaką jest populacja pacjentów placówek opiekuńczych. Wielu badaczy podkreśla, że ryzykiem niedożywienia obarczonych może być nawet 60% pacjentów przebywających w tego typu instytucjach. Na stan odżywienia pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego może mieć wpływ wiele czynników. Mogą to być m.in. problemy uzębienia lub jamy ustnej, żywienie poza lub dojelitowe, ograniczona podaż płynów, odwodnienie oraz czynniki związane żywieniem, tj. odpowiedni czas podawania i temperatura posiłków, urozmaicenie pokarmu, możliwość otrzymywania ulubionych posiłków i spożywania ich o każdej porze. Ponadto ryzyko niedożywienia może istotnie wiązać się ze stanem zdrowia oraz ogólnego funkcjonowania osoby starszej, m.in. w zakresie funkcji poznawczych i wykonywania podstawowych czynności życia codziennego. W poniższej pracy określono związek między ryzykiem niedożywienia, a wyżej wymienionymi czynnikami. Cel: Głównym celem pracy jest określenie czynników mających związek ze zwiększonym ryzykiem niedożywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie w okresie od marca do sierpnia 2013 roku. Przebadano łącznie 90 pacjentów, co stanowi 23,1% procent wszystkich mieszkańców ZOL. Kryterium włączenia do badania była ocena stanu funkcji poznawczych Krótką Skalą Oceny Stanu Psychicznego (MMSE-Mini-Mental State Examination). Spośród wszystkich 390 pacjentów ZOL do badania zakwalifikowano osoby stosując następujące kryteria wyłączenia: wiek 60 lat lub więcej oraz brak zaburzeń funkcji poznawczych lub otępienie w stopniu nie większym niż lekkim (tzn. MMSE > 18). Badanie przeprowadzono na trzech oddziałach. W sumie do badania zakwalifikowano 92 pacjentów, dwie osoby odmówiły udziału (zwrotność kwestionariuszy stanowiła ok. 97,8%). Ostatecznie badaniem objęto w sumie 90 pacjentów, co stanowiło 23,1% procent wszystkich mieszkańców ZOL. W zasadniczym badaniu zastosowano trzy kwestionariusze: InterRAI LTCF (Kwestionariusz Oceny Stanu Zdrowia i Potrzeb Zdrowotnych Osób Przebywających w Zakładach Opieki Długoterminowej), SQoL (Subjective Quality of Life) oraz MNA (Skróconą Ocenę Stanu Odżywienia), które określiły kolejno stan zdrowia i potrzeb zdrowotnych pacjentów ZOL, ich opinię na temat jakości życia w placówce oraz stan odżywienia pensjonariuszy i ryzyko niedożywienia. Wyniki: Określono, że 55,6% pensjonariuszy ZOL charakteryzuje się ryzykiem niedożywienia. Istotnie (p<0,05) z tą zmienną korelują wskaźniki stanu funkcjonalnego pacjentów, takie jak: obniżenie BMI, upośledzenie w zakresie funkcji poznawczych, upośledzenie komunikowania się, zaburzenia funkcjonowania w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz ograniczenie czasu poświęconego ćwiczeniom fizycznym. Osoby zagrożone niedożywieniem częściej były obłożne, tzn. stale przebywały w łóżku (p<0,02). Pozostałe analizowane czynniki nie różnicowały istotnie statystycznie badanych ze względu na przynależność do grupy ryzyka niedożywienia wg skali MNA. Nie stwierdzono aby opinia na temat jakości życia badanych w placówce miała związek ze stwierdzanym u nich ryzykiem niedożywienia.Wnioski: W pracy wykazano, że istotny związek z ryzykiem niedożywienia mają: obniżenie wartości BMI; upośledzenie funkcjonowania w zakresie funkcji poznawczych; sposobu komunikowania się; zburzenia funkcjonowania w zakresie podstawowych czynności życia codziennego; ograniczenie czasu spędzonego na ćwiczeniach fizycznych oraz zwiększone ryzyko powstania odleżyn.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSzczerbińska, Katarzyna - 133573 pl
dc.contributor.authorOćwieja, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.reviewerSzczerbińska, Katarzyna - 133573 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:48:26Z
dc.date.available2020-07-24T21:48:26Z
dc.date.submitted2013-10-22pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-83440-99347pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192894
dc.languagepolpl
dc.subject.enMalnutrition, Health Care Center, MNA, nutritional status, elderlypl
dc.subject.plniedożywienie, zakład opiekuńczo-leczniczy, MNA, stan odżywienia, osoby w podeszłym wiekupl
dc.titleCzynniki wpływające na ryzyko niedożywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowiepl
dc.title.alternativeFactors affecting risk of malnutrition in Health Care Center in Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Nutrition heavily influences health quality of the elderly. Both obesity, and malnutrition, greatly increase risk of death, and that is why nutrition and nutritional status is very important, especially in high risk group of elderly under institutionalized care. Some researchers say that up to 60% of patients under care are affected by risk of malnutrition. There are multiple factors that cause this. Some but not all of them are, dental or oral problems, enteral or parenteral feeding, limited fluid supply, dehydration, time and temperature of the meals, meal differentiation and being able to access favourite foods on request. Additionally risk of malnutrition might be related to state of health, general well-being and physical and psychological ability to deal with every day chores by the elderly patient. This dissertation will describe relation of malnutrition and above factors.Objective: Aim of this dissertation is to determine the factors affecting risk of malnutrition of Health Care Center Cracow patients.Data and methods: Research was undertaken in Health Care Center Cracow between March and August 2013. During that time 90 out of all 390 patients were studied, which is 23,1% of all residents of Health Care Center. Patients were included in studies based on cognitive function test using MMSE – Mini-mental state examination. Following qualification criteria were used: 60 years or older, and lack of serious mental cognition aberrations(MMSE > 18). Exam was performed on 92 patients across three wards. Two patients declined participation (Return of questionnaires 97,8%). Three questionnaires were used: InterRAI LTCF (The InterRAI Long-Term Care Facilities Assessment System), SQoL (Subjective Quality of Life) and MNA (Mini Nutritional Assessment), which determined health state, and medical requirements of Health Care Center patients, their opinion on quality of life under care, nutrition and dietary state and risk of malnutrition.Results: It was determined that 55,6% of patients were at high risk of malnutrition. At p<0,05 patients are affected by lowered BMI, cognitive function impairment, communication impairment, everyday life functions impairment and limit of time that could be spend on exercises. Patients affected by malnutrition(p<0,02) were usually bedridden. Other analysed factors did not statistically affect the test subjects as they belonged to high risk group on the MNA scale. It was ascertained that the patients opinion on diet and malnutrition did not have any relation to actual level of risk.Conclusions: It was demonstrated that there is a relation between risk of malnutrition and BMI value reduction, cognitive functions and communication impairment, everyday functions impairment and lack of time for exercise.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Stan odżywienia istotnie wpływa na rokowanie co do życia osób w starszym wieku. Zarówno otyłość jak i niedożywienie u osób starszych zwiększają ryzyko wcześniejszego zgonu, dlatego sposób odżywiania i stan odżywienia mają szczególne znaczenie zwłaszcza w grupie ryzyka, jaką jest populacja pacjentów placówek opiekuńczych. Wielu badaczy podkreśla, że ryzykiem niedożywienia obarczonych może być nawet 60% pacjentów przebywających w tego typu instytucjach. Na stan odżywienia pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego może mieć wpływ wiele czynników. Mogą to być m.in. problemy uzębienia lub jamy ustnej, żywienie poza lub dojelitowe, ograniczona podaż płynów, odwodnienie oraz czynniki związane żywieniem, tj. odpowiedni czas podawania i temperatura posiłków, urozmaicenie pokarmu, możliwość otrzymywania ulubionych posiłków i spożywania ich o każdej porze. Ponadto ryzyko niedożywienia może istotnie wiązać się ze stanem zdrowia oraz ogólnego funkcjonowania osoby starszej, m.in. w zakresie funkcji poznawczych i wykonywania podstawowych czynności życia codziennego. W poniższej pracy określono związek między ryzykiem niedożywienia, a wyżej wymienionymi czynnikami. Cel: Głównym celem pracy jest określenie czynników mających związek ze zwiększonym ryzykiem niedożywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie w okresie od marca do sierpnia 2013 roku. Przebadano łącznie 90 pacjentów, co stanowi 23,1% procent wszystkich mieszkańców ZOL. Kryterium włączenia do badania była ocena stanu funkcji poznawczych Krótką Skalą Oceny Stanu Psychicznego (MMSE-Mini-Mental State Examination). Spośród wszystkich 390 pacjentów ZOL do badania zakwalifikowano osoby stosując następujące kryteria wyłączenia: wiek 60 lat lub więcej oraz brak zaburzeń funkcji poznawczych lub otępienie w stopniu nie większym niż lekkim (tzn. MMSE > 18). Badanie przeprowadzono na trzech oddziałach. W sumie do badania zakwalifikowano 92 pacjentów, dwie osoby odmówiły udziału (zwrotność kwestionariuszy stanowiła ok. 97,8%). Ostatecznie badaniem objęto w sumie 90 pacjentów, co stanowiło 23,1% procent wszystkich mieszkańców ZOL. W zasadniczym badaniu zastosowano trzy kwestionariusze: InterRAI LTCF (Kwestionariusz Oceny Stanu Zdrowia i Potrzeb Zdrowotnych Osób Przebywających w Zakładach Opieki Długoterminowej), SQoL (Subjective Quality of Life) oraz MNA (Skróconą Ocenę Stanu Odżywienia), które określiły kolejno stan zdrowia i potrzeb zdrowotnych pacjentów ZOL, ich opinię na temat jakości życia w placówce oraz stan odżywienia pensjonariuszy i ryzyko niedożywienia. Wyniki: Określono, że 55,6% pensjonariuszy ZOL charakteryzuje się ryzykiem niedożywienia. Istotnie (p<0,05) z tą zmienną korelują wskaźniki stanu funkcjonalnego pacjentów, takie jak: obniżenie BMI, upośledzenie w zakresie funkcji poznawczych, upośledzenie komunikowania się, zaburzenia funkcjonowania w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz ograniczenie czasu poświęconego ćwiczeniom fizycznym. Osoby zagrożone niedożywieniem częściej były obłożne, tzn. stale przebywały w łóżku (p<0,02). Pozostałe analizowane czynniki nie różnicowały istotnie statystycznie badanych ze względu na przynależność do grupy ryzyka niedożywienia wg skali MNA. Nie stwierdzono aby opinia na temat jakości życia badanych w placówce miała związek ze stwierdzanym u nich ryzykiem niedożywienia.Wnioski: W pracy wykazano, że istotny związek z ryzykiem niedożywienia mają: obniżenie wartości BMI; upośledzenie funkcjonowania w zakresie funkcji poznawczych; sposobu komunikowania się; zburzenia funkcjonowania w zakresie podstawowych czynności życia codziennego; ograniczenie czasu spędzonego na ćwiczeniach fizycznych oraz zwiększone ryzyko powstania odleżyn.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Szczerbińska, Katarzyna - 133573
dc.contributor.authorpl
Oćwieja, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.reviewerpl
Szczerbińska, Katarzyna - 133573
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:48:26Z
dc.date.available
2020-07-24T21:48:26Z
dc.date.submittedpl
2013-10-22
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-83440-99347
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192894
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Malnutrition, Health Care Center, MNA, nutritional status, elderly
dc.subject.plpl
niedożywienie, zakład opiekuńczo-leczniczy, MNA, stan odżywienia, osoby w podeszłym wieku
dc.titlepl
Czynniki wpływające na ryzyko niedożywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowie
dc.title.alternativepl
Factors affecting risk of malnutrition in Health Care Center in Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
74
Views per month
Views per city
Poznan
12
Warsaw
10
Katowice
6
Bydgoszcz
4
Krakow
4
Jedlicze
3
Wroclaw
3
Będzin
2
Szczecin
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available