Rozwój Rzeszowa na tle przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących w Polsce po 1989 roku - badanie skuteczności zarządzania.

master
dc.abstract.enSocio-economic development is an extremely complex process, which is affected by many exogenous and endogenous factors. In this paper attempts to identify the real causes of the transformations that were observed in Rzeszow after 1989, looking in particular examples of transformations resulting from the effective operation of local authorities. In the first chapter discusses some aspects of public management, as well as socio-economic development in theoretical terms. The second part focuses on the role of local authorities in the process of local development. The third chapter is devoted to selected internal factors that determined the direction and dynamics of transformation of Rzeszow after 1989. In the next part of this work focuses on the impact of external environment on the development of the city and the effectiveness of actions taken by its authorities. The fifth chapter is devoted to illustrate the transformation of economic, social, spatial and functional, which took place in the city after 1989. The causes of the transformations taking place in Rzeszow in the period considered to be traced both in the effective management of local development, as well as the phenomena occurring in the external environment, regardless of the activity of local authorities. Relatively many changes resulting from the activities of local authorities has been observed in the area of the city space.pl
dc.abstract.otherRozwój społeczno-gospodarczy jest procesem niezwykle złożonym, na który wpływ ma szereg uwarunkowań egzogenicznych i endogenicznych. W niniejszej pracy podjęto próbę wskazania rzeczywistych przyczyn przeobrażeń, jakie zaobserwowano w Rzeszowie po 1989 roku, poszukując w szczególności przykładów przekształceń będących efektem skutecznego działania władz lokalnych. W pierwszym rozdziale omówiono wybrane aspekty zarządzania publicznego, jak również rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu teoretycznym. W drugiej części skupiono się na roli władz samorządowych w procesie rozwoju lokalnego. Trzeci rozdział poświęcono wybranym czynnikom wewnętrznym, które zdeterminowały kierunek oraz dynamikę przekształceń Rzeszowa po 1989 roku. W kolejnej części pracy skupiono się na wpływie otoczenia zewnętrznego na rozwój miasta oraz skuteczność działań podejmowanych przez jego władze. Piąty rozdział poświęcono na zobrazowanie przekształceń gospodarczych, społecznych, przestrzennych i funkcjonalnych, jakie zaszły w mieście po 1989 roku. Przyczyn przeobrażeń mających miejsce w Rzeszowie w badanym okresie należy doszukiwać się zarówno w skutecznym zarządzaniu rozwojem lokalnym, jak również w zjawiskach występujących w otoczeniu zewnętrznym, niezależnie od aktywności władz lokalnych. Relatywnie najwięcej przemian będących efektem działań władz samorządowych zaobserwowano w sferze przestrzennej miasta.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSkalski, Krzysztof - 131891 pl
dc.contributor.authorSykała, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNoworól, Aleksander - 102113 pl
dc.contributor.reviewerSkalski, Krzysztof - 131891 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:07:36Z
dc.date.available2020-07-14T18:07:36Z
dc.date.submitted2011-10-21pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-54679-66738pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169657
dc.subject.enSOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT – DEVELOPMENT FACTORS – EXTERNAL ENVIRONMENT – EFFICIENCY OF MANAGEMENT – SELF-GOVERNMENTpl
dc.subject.otherCZYNNIKI ROZWOJU – OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE – ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY – SAMORZĄD TERYTORIALNY – SKUTECZNOŚĆ ZARZĄDZANIApl
dc.titleRozwój Rzeszowa na tle przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących w Polsce po 1989 roku - badanie skuteczności zarządzania.pl
dc.title.alternativeDevelopment of Rzeszow in the background of socio-economic changes taking place in Poland after 1989 – examination of the effectiveness of management.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Socio-economic development is an extremely complex process, which is affected by many exogenous and endogenous factors. In this paper attempts to identify the real causes of the transformations that were observed in Rzeszow after 1989, looking in particular examples of transformations resulting from the effective operation of local authorities. In the first chapter discusses some aspects of public management, as well as socio-economic development in theoretical terms. The second part focuses on the role of local authorities in the process of local development. The third chapter is devoted to selected internal factors that determined the direction and dynamics of transformation of Rzeszow after 1989. In the next part of this work focuses on the impact of external environment on the development of the city and the effectiveness of actions taken by its authorities. The fifth chapter is devoted to illustrate the transformation of economic, social, spatial and functional, which took place in the city after 1989. The causes of the transformations taking place in Rzeszow in the period considered to be traced both in the effective management of local development, as well as the phenomena occurring in the external environment, regardless of the activity of local authorities. Relatively many changes resulting from the activities of local authorities has been observed in the area of the city space.
dc.abstract.otherpl
Rozwój społeczno-gospodarczy jest procesem niezwykle złożonym, na który wpływ ma szereg uwarunkowań egzogenicznych i endogenicznych. W niniejszej pracy podjęto próbę wskazania rzeczywistych przyczyn przeobrażeń, jakie zaobserwowano w Rzeszowie po 1989 roku, poszukując w szczególności przykładów przekształceń będących efektem skutecznego działania władz lokalnych. W pierwszym rozdziale omówiono wybrane aspekty zarządzania publicznego, jak również rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu teoretycznym. W drugiej części skupiono się na roli władz samorządowych w procesie rozwoju lokalnego. Trzeci rozdział poświęcono wybranym czynnikom wewnętrznym, które zdeterminowały kierunek oraz dynamikę przekształceń Rzeszowa po 1989 roku. W kolejnej części pracy skupiono się na wpływie otoczenia zewnętrznego na rozwój miasta oraz skuteczność działań podejmowanych przez jego władze. Piąty rozdział poświęcono na zobrazowanie przekształceń gospodarczych, społecznych, przestrzennych i funkcjonalnych, jakie zaszły w mieście po 1989 roku. Przyczyn przeobrażeń mających miejsce w Rzeszowie w badanym okresie należy doszukiwać się zarówno w skutecznym zarządzaniu rozwojem lokalnym, jak również w zjawiskach występujących w otoczeniu zewnętrznym, niezależnie od aktywności władz lokalnych. Relatywnie najwięcej przemian będących efektem działań władz samorządowych zaobserwowano w sferze przestrzennej miasta.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Skalski, Krzysztof - 131891
dc.contributor.authorpl
Sykała, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Noworól, Aleksander - 102113
dc.contributor.reviewerpl
Skalski, Krzysztof - 131891
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:07:36Z
dc.date.available
2020-07-14T18:07:36Z
dc.date.submittedpl
2011-10-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-54679-66738
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169657
dc.subject.enpl
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT – DEVELOPMENT FACTORS – EXTERNAL ENVIRONMENT – EFFICIENCY OF MANAGEMENT – SELF-GOVERNMENT
dc.subject.otherpl
CZYNNIKI ROZWOJU – OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE – ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY – SAMORZĄD TERYTORIALNY – SKUTECZNOŚĆ ZARZĄDZANIA
dc.titlepl
Rozwój Rzeszowa na tle przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących w Polsce po 1989 roku - badanie skuteczności zarządzania.
dc.title.alternativepl
Development of Rzeszow in the background of socio-economic changes taking place in Poland after 1989 – examination of the effectiveness of management.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Minsk
1

No access

No Thumbnail Available