Obrona przez kulturę a feminizm i multikulturalizm

master
dc.abstract.enThe cultural defense is one of the most complex and controversial issues, both in legal theory and practice. It certainly does not belong to the group of codified legal institutions. However, in various legal systems, especially in the common law tradition, it has been used at least since the 1980s, particularly as a line of defense in criminal trials, and has been widely discussed. In my dissertation, I attempt to answer the question, whether there is a permissible level of acceptance of interference in one person's (X) rights by another person (Y), who is driven by a strong cultural background that does not allow her to act in a different way, which is usually consistent with the legal order of the broader community in which X and Y live. What are the consequences of condoning interference with an individual's (X) rights, even if she consents to the interference. I also consider the question of whether too lenient treatment of crimes, later described in courts as being culturally motivated, will not lead to the snowball effect described by Jeremy Waldron in the context of hate speech, but in reverse - acceptance among the broader community or a sense of greater tolerance in minority communities for interference in the rights of individuals because of the custom or tradition of the minority group. Because of the number of court cases in which the cultural defense has been applied and the complexity and cross-disciplinary nature of the issues arising in its background, I have chosen to focus my attention on the theoretical issues and philosophical controversies related to its use. Hence, I focus on the discussion that has arisen around the cases,. For the purposes of my dissertation, I use case descriptions drawn from the literature in which they are discussed. I introduce four of the most popular court cases from the United States of America and the United Kingdom in which the application of the cultural defense took place. These cases are People v. Chen, People v. Fumiko Kimura, People of the State California v. Kong Pheng Moua, R v Adesanya. In my further deliberations, I focus on the issues involved in the individual cases mentioned above. They are extremely interesting and complex and loaded with a potentially high levels of criminal responsibility. They relate to murder (Chen and Kimura), rape and kidnapping (Kong Pheng Muoa), ritual mutilation of children (R v Adesanya). Each of these crimes was motivated by different, but always, as the defendants argued (except in the Kimura case, where the attorney chose not to apply the cultural defense), cultural motives. In this thesis, I also discuss the cultural arguments that defendants have raised in their trials. I show how they are understood both in feminist literature e.g. Anne Phillips, or Susan Moller Okin, and in more holistic studies e.g. Alison Dundes Renteln. Another element of my considerations is a comparison of the cultural defense, used however in quite extreme cases, with other solutions, such as group rights concepts. I also consider the question of the existence of a disagreement between concepts of women's rights, or directly women's rights, and the rights of representatives of groups, especially ethnocultural groups, aiming at keeping their traditions alive. I also consider the permissible as well as the necessary level of legal (or criminal) reaction, on the part of representatives of majority groups, that is, as a rule, legislation or the judiciary, to violations of the law by members of ethnocultural minorities,pl
dc.abstract.plObrona przez kulturę jest niezaprzeczalnie jednym z bardziej złożonych i kontrowersyjnych zagadnień, zarówno w teorii prawa, jak i w praktyce prawniczej. Z pewnością nie należy ona do grupy instytucji prawnych skodyfikowanych. Jednakże w różnych systemach prawnych, z reguły w kręgu common law jest, co najmniej od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku stosowana, w szczególności jako linia obrony w procesach karnych oraz szeroko dyskutowana. W moich rozważaniach staram się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy istnieje dopuszczalny stopień akceptacji ingerencji w sferę prawa jednej jednostki (X), przez drugą jednostkę (Y), która motywuje swoje działanie silnym uwarunkowaniem kulturowym, nie pozwalającym jej postąpić w inny sposób, z reguły zgodny z powszechnie przyjętym w danym porządku prawnym szerszej społeczności, w której jednostki X i Y żyją. Jakie konsekwencje budzi przyzwolenie na ingerencję w prawa jednostki (X), nawet jeśli godzi się ona na tę ingerencję. Rozważam też kwestię, czy zbyt łagodne traktowanie przestępstw, opisywanych później w sądach, jako motywowane kulturowo, nie doprowadzi do zjawiska kuli śnieżnej opisywanego przez Jeremiego Waldrona w kontekście mowy nienawiści, tyle że działającego odwrotnie – akceptacji wśród szerszej społeczności lub poczucia większej tolerancji w społecznościach mniejszościowych, dla ingerencji w prawa jednostek, ze względu na zwyczaj lub tradycję grupy mniejszościowej. Ze względu na wielość samych możliwych do opisania spraw sądowych, w których stosowana była obrona przez kulturę oraz złożoność i interdyscyplinarność problemów i zagadnień, które powstają na jej tle, zdecydowałem się skupić moją uwagę na kwestiach teoretycznych i kontrowersjach filozoficznych związanych z jej wykorzystywaniem. Osią zainteresowania nie są więc same sprawy i ich prawnokarne reminiscencje, ale dyskusja, jaka powstała wokół nich. Na potrzeby moich rozważań wykorzystuję opisy poszczególnych spraw, pochodzące z literatury, w której są one dyskutowane i omawiane. W dalszej części pracy przybliżam cztery najpopularniejsze sprawy sądowe ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, w których miało miejsce zastosowanie obrony przez kulturę. Będą to sprawy People v. Chen, People v. Fumiko Kimura, People of the State California v. Kong Pheng Moua, R v Adesanya. W moich dalszych rozważaniach skupiam się na problematyce, związanej z poszczególnymi, wymienionymi wyżej sprawami. Są one niezmiernie ciekawe i złożone oraz obarczone potencjalnie wysokim poziomem reakcji prawnokarnej. W kolejności dotyczą one morderstwa (Chen i Kimura), gwałtu i porwania (Kong Pheng Moua), rytualnego okaleczenia dzieci (R v Adesanya). Każde z tych przestępstw było motywowane innymi, zawsze jednak, jak podnosili obrońcy oskarżonych (poza sprawą Kimury, gdzie obrona nie zdecydowała się na obronę przez kulturę sensu stricto), kulturowymi pobudkami. W dalszej części pracy omawiam argumenty kulturowe, które podnieśli oskarżeni w swoich procesach. Pokazuję w jakich sposób są one rozumiane zarówno w literaturze feministycznej np. Anne Phillips, czy Susan Moller Okin, jak i w bardziej kompleksowych opracowaniach np. Alison Dundes Renteln. Kolejnym elementem moich rozważań jest porównanie, używanej jednak w dosyć skrajnych przypadkach obrony przez kulturę, z innymi rozwiązaniami, takimi jak koncepcje praw grupowych. Rozważam też kwestię zachodzenia sporu między koncepcjami praw kobiet, czy też wprost prawami kobiet a prawami przedstawicieli grup, w szczególności etnokulturowych, których celem jest utrzymanie przy życiu swoich tradycji. Zastanawiam się też nad dopuszczalnym i koniecznym poziomem reakcji prawnej (lub prawnokarnej), ze strony przedstawicieli grup większościowych, czyli z reguły ustawodawstwa lub wymiaru sprawiedliwości, na naruszenia prawa przez członków mniejszości etnokulturowych,pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPłeszka, Krzysztof - 131455 pl
dc.contributor.authorWielopolski, Stanisławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPłeszka, Krzysztof - 131455 pl
dc.contributor.reviewerCiszewski, Wojciechpl
dc.date.accessioned2021-10-21T21:46:30Z
dc.date.available2021-10-21T21:46:30Z
dc.date.submitted2021-10-20pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-153669-193485pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281330
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Cultural Defense, Feminism, Liberalism, Multiculturalismpl
dc.subject.plObrona przez kulturę, feminizm, liberalizm, multikulturalizmpl
dc.titleObrona przez kulturę a feminizm i multikulturalizmpl
dc.title.alternativeThe Cutural Defense in Relation to Feminism and Multiculturalismpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The cultural defense is one of the most complex and controversial issues, both in legal theory and practice. It certainly does not belong to the group of codified legal institutions. However, in various legal systems, especially in the common law tradition, it has been used at least since the 1980s, particularly as a line of defense in criminal trials, and has been widely discussed. In my dissertation, I attempt to answer the question, whether there is a permissible level of acceptance of interference in one person's (X) rights by another person (Y), who is driven by a strong cultural background that does not allow her to act in a different way, which is usually consistent with the legal order of the broader community in which X and Y live. What are the consequences of condoning interference with an individual's (X) rights, even if she consents to the interference. I also consider the question of whether too lenient treatment of crimes, later described in courts as being culturally motivated, will not lead to the snowball effect described by Jeremy Waldron in the context of hate speech, but in reverse - acceptance among the broader community or a sense of greater tolerance in minority communities for interference in the rights of individuals because of the custom or tradition of the minority group. Because of the number of court cases in which the cultural defense has been applied and the complexity and cross-disciplinary nature of the issues arising in its background, I have chosen to focus my attention on the theoretical issues and philosophical controversies related to its use. Hence, I focus on the discussion that has arisen around the cases,. For the purposes of my dissertation, I use case descriptions drawn from the literature in which they are discussed. I introduce four of the most popular court cases from the United States of America and the United Kingdom in which the application of the cultural defense took place. These cases are People v. Chen, People v. Fumiko Kimura, People of the State California v. Kong Pheng Moua, R v Adesanya. In my further deliberations, I focus on the issues involved in the individual cases mentioned above. They are extremely interesting and complex and loaded with a potentially high levels of criminal responsibility. They relate to murder (Chen and Kimura), rape and kidnapping (Kong Pheng Muoa), ritual mutilation of children (R v Adesanya). Each of these crimes was motivated by different, but always, as the defendants argued (except in the Kimura case, where the attorney chose not to apply the cultural defense), cultural motives. In this thesis, I also discuss the cultural arguments that defendants have raised in their trials. I show how they are understood both in feminist literature e.g. Anne Phillips, or Susan Moller Okin, and in more holistic studies e.g. Alison Dundes Renteln. Another element of my considerations is a comparison of the cultural defense, used however in quite extreme cases, with other solutions, such as group rights concepts. I also consider the question of the existence of a disagreement between concepts of women's rights, or directly women's rights, and the rights of representatives of groups, especially ethnocultural groups, aiming at keeping their traditions alive. I also consider the permissible as well as the necessary level of legal (or criminal) reaction, on the part of representatives of majority groups, that is, as a rule, legislation or the judiciary, to violations of the law by members of ethnocultural minorities,
dc.abstract.plpl
Obrona przez kulturę jest niezaprzeczalnie jednym z bardziej złożonych i kontrowersyjnych zagadnień, zarówno w teorii prawa, jak i w praktyce prawniczej. Z pewnością nie należy ona do grupy instytucji prawnych skodyfikowanych. Jednakże w różnych systemach prawnych, z reguły w kręgu common law jest, co najmniej od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku stosowana, w szczególności jako linia obrony w procesach karnych oraz szeroko dyskutowana. W moich rozważaniach staram się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy istnieje dopuszczalny stopień akceptacji ingerencji w sferę prawa jednej jednostki (X), przez drugą jednostkę (Y), która motywuje swoje działanie silnym uwarunkowaniem kulturowym, nie pozwalającym jej postąpić w inny sposób, z reguły zgodny z powszechnie przyjętym w danym porządku prawnym szerszej społeczności, w której jednostki X i Y żyją. Jakie konsekwencje budzi przyzwolenie na ingerencję w prawa jednostki (X), nawet jeśli godzi się ona na tę ingerencję. Rozważam też kwestię, czy zbyt łagodne traktowanie przestępstw, opisywanych później w sądach, jako motywowane kulturowo, nie doprowadzi do zjawiska kuli śnieżnej opisywanego przez Jeremiego Waldrona w kontekście mowy nienawiści, tyle że działającego odwrotnie – akceptacji wśród szerszej społeczności lub poczucia większej tolerancji w społecznościach mniejszościowych, dla ingerencji w prawa jednostek, ze względu na zwyczaj lub tradycję grupy mniejszościowej. Ze względu na wielość samych możliwych do opisania spraw sądowych, w których stosowana była obrona przez kulturę oraz złożoność i interdyscyplinarność problemów i zagadnień, które powstają na jej tle, zdecydowałem się skupić moją uwagę na kwestiach teoretycznych i kontrowersjach filozoficznych związanych z jej wykorzystywaniem. Osią zainteresowania nie są więc same sprawy i ich prawnokarne reminiscencje, ale dyskusja, jaka powstała wokół nich. Na potrzeby moich rozważań wykorzystuję opisy poszczególnych spraw, pochodzące z literatury, w której są one dyskutowane i omawiane. W dalszej części pracy przybliżam cztery najpopularniejsze sprawy sądowe ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, w których miało miejsce zastosowanie obrony przez kulturę. Będą to sprawy People v. Chen, People v. Fumiko Kimura, People of the State California v. Kong Pheng Moua, R v Adesanya. W moich dalszych rozważaniach skupiam się na problematyce, związanej z poszczególnymi, wymienionymi wyżej sprawami. Są one niezmiernie ciekawe i złożone oraz obarczone potencjalnie wysokim poziomem reakcji prawnokarnej. W kolejności dotyczą one morderstwa (Chen i Kimura), gwałtu i porwania (Kong Pheng Moua), rytualnego okaleczenia dzieci (R v Adesanya). Każde z tych przestępstw było motywowane innymi, zawsze jednak, jak podnosili obrońcy oskarżonych (poza sprawą Kimury, gdzie obrona nie zdecydowała się na obronę przez kulturę sensu stricto), kulturowymi pobudkami. W dalszej części pracy omawiam argumenty kulturowe, które podnieśli oskarżeni w swoich procesach. Pokazuję w jakich sposób są one rozumiane zarówno w literaturze feministycznej np. Anne Phillips, czy Susan Moller Okin, jak i w bardziej kompleksowych opracowaniach np. Alison Dundes Renteln. Kolejnym elementem moich rozważań jest porównanie, używanej jednak w dosyć skrajnych przypadkach obrony przez kulturę, z innymi rozwiązaniami, takimi jak koncepcje praw grupowych. Rozważam też kwestię zachodzenia sporu między koncepcjami praw kobiet, czy też wprost prawami kobiet a prawami przedstawicieli grup, w szczególności etnokulturowych, których celem jest utrzymanie przy życiu swoich tradycji. Zastanawiam się też nad dopuszczalnym i koniecznym poziomem reakcji prawnej (lub prawnokarnej), ze strony przedstawicieli grup większościowych, czyli z reguły ustawodawstwa lub wymiaru sprawiedliwości, na naruszenia prawa przez członków mniejszości etnokulturowych,
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Płeszka, Krzysztof - 131455
dc.contributor.authorpl
Wielopolski, Stanisław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Płeszka, Krzysztof - 131455
dc.contributor.reviewerpl
Ciszewski, Wojciech
dc.date.accessioned
2021-10-21T21:46:30Z
dc.date.available
2021-10-21T21:46:30Z
dc.date.submittedpl
2021-10-20
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-153669-193485
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281330
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Cultural Defense, Feminism, Liberalism, Multiculturalism
dc.subject.plpl
Obrona przez kulturę, feminizm, liberalizm, multikulturalizm
dc.titlepl
Obrona przez kulturę a feminizm i multikulturalizm
dc.title.alternativepl
The Cutural Defense in Relation to Feminism and Multiculturalism
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Wroclaw
9
Krakow
4
Warsaw
4
Poznan
3
Katowice
2
Milan
2
Zabrze
2
Bobrowniki Male
1
Dublin
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available