Pozycja płatnika w postępowaniu podatkowym

master
dc.abstract.enThe elaboration presents the institution of the remitter, occurring in the Polish tax law. Its definition can be found in art. 8 Tax Ordinance Act, under which the tax remitter is a natural person, legal person or organizational unit not having legal personality, required by law to calculate the tax and collection of tax from the taxpayer and pay it in a timely tax authority. Established in this provision of law responsibilities, is distinguished the remitter from other entities of the tax proceedings. The legal position of this entity primarily determine the regulations contained in the Tax Ordinance, but to fully understand its nature, refer also to the provisions of tax laws, which bring the remitter agency for the collection of personal income tax, corporate income tax, inheritance and donation tax, tax on civil law actions, goods and services tax and excise duty.Work aims to answer the question whether the Polish legislator satisfactorily solved the problems with the functioning of the institution of the remitter, mainly by showing contained in the Polish tax law provisions relating to this issue. Discusses the various responsibilities of the remitter with possible sanctions for the improper filling and benefits of reliable execution of tasks. Were subjected to the development of relations connecting the remitter with the taxpayer and the tax authority. A review of those who perform remitter, along with a discussion of their situation, as determined by the various tax laws. The summary catalog of possible ways of extinguishing obligations chargeable to the remitter.pl
dc.abstract.otherPraca przedstawia instytucję płatnika, występującą w polskim prawie podatkowym. Jego definicja znajduje się w art. 8 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Powołany w tym przepisie prawa zakres obowiązków, wyróżnia płatnika spośród innych podmiotów postępowania podatkowego. Sytuację prawną tego podmiotu określają przede wszystkim regulacje zawarte w Ordynacji podatkowej, ale by w pełni poznać jego charakter, należy odnieść się także do przepisów ustaw podatkowych, które pośrednictwo płatnika wprowadzają przy poborze podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.Praca ma na celu odpowiedź na pytanie, czy polski ustawodawca w sposób zadowalający rozwiązał problemy związane z funkcjonowaniem instytucji płatnika, głównie poprzez ukazanie znajdujących się w polskim prawie podatkowym uregulowań odnoszących się do tej kwestii. Omówione zostały poszczególne obowiązki płatnika, wraz z możliwymi sankcjami za ich nienależyte wypełnienie oraz korzyściami płynącymi z rzetelnego wykonywania powierzonych zadań. Opracowaniu poddane zostały także relacje łączące płatnika z podatnikiem oraz organem podatkowym. Dokonano przeglądu podmiotów pełniących funkcje płatnika wraz z omówieniem ich sytuacji, określanej przez poszczególne ustawy podatkowe. Ponadto przedstawiono katalog możliwych sposobów wygaśnięcia zobowiązań obciążających płatnika.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.authorKozłowska, Bożenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNita, Adam - 130971 pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:59:43Z
dc.date.available2020-07-14T20:59:43Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-56599-67916pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171013
dc.subject.enremitter, Tax Ordinance, notary, payerpl
dc.subject.otherpłatnik, Ordynacja podatkowa, notariusz, podatkipl
dc.titlePozycja płatnika w postępowaniu podatkowympl
dc.title.alternativePosition of remitters in tax proceedingspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The elaboration presents the institution of the remitter, occurring in the Polish tax law. Its definition can be found in art. 8 Tax Ordinance Act, under which the tax remitter is a natural person, legal person or organizational unit not having legal personality, required by law to calculate the tax and collection of tax from the taxpayer and pay it in a timely tax authority. Established in this provision of law responsibilities, is distinguished the remitter from other entities of the tax proceedings. The legal position of this entity primarily determine the regulations contained in the Tax Ordinance, but to fully understand its nature, refer also to the provisions of tax laws, which bring the remitter agency for the collection of personal income tax, corporate income tax, inheritance and donation tax, tax on civil law actions, goods and services tax and excise duty.Work aims to answer the question whether the Polish legislator satisfactorily solved the problems with the functioning of the institution of the remitter, mainly by showing contained in the Polish tax law provisions relating to this issue. Discusses the various responsibilities of the remitter with possible sanctions for the improper filling and benefits of reliable execution of tasks. Were subjected to the development of relations connecting the remitter with the taxpayer and the tax authority. A review of those who perform remitter, along with a discussion of their situation, as determined by the various tax laws. The summary catalog of possible ways of extinguishing obligations chargeable to the remitter.
dc.abstract.otherpl
Praca przedstawia instytucję płatnika, występującą w polskim prawie podatkowym. Jego definicja znajduje się w art. 8 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Powołany w tym przepisie prawa zakres obowiązków, wyróżnia płatnika spośród innych podmiotów postępowania podatkowego. Sytuację prawną tego podmiotu określają przede wszystkim regulacje zawarte w Ordynacji podatkowej, ale by w pełni poznać jego charakter, należy odnieść się także do przepisów ustaw podatkowych, które pośrednictwo płatnika wprowadzają przy poborze podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.Praca ma na celu odpowiedź na pytanie, czy polski ustawodawca w sposób zadowalający rozwiązał problemy związane z funkcjonowaniem instytucji płatnika, głównie poprzez ukazanie znajdujących się w polskim prawie podatkowym uregulowań odnoszących się do tej kwestii. Omówione zostały poszczególne obowiązki płatnika, wraz z możliwymi sankcjami za ich nienależyte wypełnienie oraz korzyściami płynącymi z rzetelnego wykonywania powierzonych zadań. Opracowaniu poddane zostały także relacje łączące płatnika z podatnikiem oraz organem podatkowym. Dokonano przeglądu podmiotów pełniących funkcje płatnika wraz z omówieniem ich sytuacji, określanej przez poszczególne ustawy podatkowe. Ponadto przedstawiono katalog możliwych sposobów wygaśnięcia zobowiązań obciążających płatnika.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.authorpl
Kozłowska, Bożena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nita, Adam - 130971
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:59:43Z
dc.date.available
2020-07-14T20:59:43Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-56599-67916
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171013
dc.subject.enpl
remitter, Tax Ordinance, notary, payer
dc.subject.otherpl
płatnik, Ordynacja podatkowa, notariusz, podatki
dc.titlepl
Pozycja płatnika w postępowaniu podatkowym
dc.title.alternativepl
Position of remitters in tax proceedings
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
1
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available