Przestępstwo łapownictwa osób pełniących funkcje publiczne (art. 228, 229 k.k.) oraz łapownictwa w obrocie gospodarczym (art. 296a k.k.) na tle regulacji niemieckiego kodeksu karnego

master
dc.abstract.enThe subject of master’s thesis is comparative law analysis of Polish and German regulations of bribery’s crime of people performing public function and bribery’s crime in turnover. In the first chapter is discussed personal scope of bribery’s crime of people performing public function, including the definition of person performing public function. After reference to historical note of this definition, there is presented jurisprudence of the Polish Supreme Court, including broadening interpretation of definition of person performing public function and the definition of public funds. Next there is presented critical opinions of doctrine concerning interpretation used by Polish Supreme Court and postulates of restrictive interpretation of aforementioned notions. In the second chapter there is presented the personal scope and modal components of bribery’s crime in turnover in terms of failure of apply this article in practice. At the beginning there is discussed the origin of the introducing the provision, that refers to international law. There are presented doctrinal disputes and de lege ferenda postulates, with attention to question the lack of jurisprudence in this respect. Next, it is presented the investigation’s issue of aforementioned offences by Central Anti – Corruption Bureau. The following two chapters contain the analysis of analogous provisions of German Penal Code, taking into account differences to Polish regulation. In this part it is reported the jurisprudence of German Supreme Court regarding the definition of person appointed to performing public administration tasks and the definition of the so called “another institution,” in which these tasks are performed. There are discussed doctrinal opinions regarding public administration tasks with reference to administrative law. In relation to bribery’s crime in turnover special emphasis is put on the personal scope and modal components. The subject of provisions’ coincidence of the both types bribery’s crime is also mentioned.pl
dc.abstract.plPraca magisterska poświęcona jest analizie prawnoporównawczej w zakresie polskiej oraz niemieckiej regulacji przestępstwa łapownictwa osób pełniących funkcje publiczne oraz przestępstwa łapownictwa w obrocie gospodarczym. W pierwszym rozdziale pracy został omówiony zakres podmiotowy przestępstwa tzw. „łapownictwa urzędniczego,” w tym definicja osoby pełniącej funkcję publiczną. Po nawiązaniu do rysu historycznego omawianej definicji, przedstawione zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym wykładnia rozszerzająca pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną” oraz „środki publiczne.” Następnie zostały zaprezentowane krytyczne uwagi doktryny odnośnie wykładni stosowanej przez Sąd Najwyższy oraz postulaty zawężającej interpretacji w/w pojęć. W rozdziale drugim został omówiony zakres podmiotowy tzw. „łapownictwa gospodarczego” oraz jego znamiona modalne pod kątem analizy braku stosowania tego przepisu w praktyce. Na początku omówiona została geneza wprowadzenia przepisu mająca swe źródło w regulacjach międzynarodowych. Zostały przedstawione spory doktrynalne oraz postulaty de lege ferenda, ze zwróceniem uwagi na problem braku orzecznictwa w omawianym zakresie. Następnie została poruszona kwestia ścigania omawianych przestępstw przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kolejne dwa rozdziały zawierają analizę analogicznych przepisów niemieckiego kodeksu karnego z uwzględnieniem różnic wobec regulacji polskiej. W tej części zaprezentowane zostało orzecznictwo Trybunału Federalnego w zakresie definicji osoby powołanej do realizacji zadań administracji publicznej oraz tzw. „innej instytucji,” w ramach której zadania te są wykonywane. Zostały omówione także poglądy doktryny w zakresie rozumienia pojęcia „zadania administracji publicznej” z uwzględnieniem specyfiki prawa administracyjnego. W odniesieniu do przestępstwa łapownictwa w obrocie gospodarczym nacisk został położony na określenie jego zakresu podmiotowego oraz znamion modalnych. Poruszona została również kwestia zbiegu przepisów penalizujących obydwa rodzaje przestępstwa łapownictwa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.authorTurska, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:39:56Z
dc.date.available2020-07-26T21:39:56Z
dc.date.submitted2016-06-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-104957-143469pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211357
dc.languagepolpl
dc.subject.enbribery’s crime of people performing public function; bribery’s crime in turnover; person performing public function; public official; member of self- government; person employed by unit managing public funds; person, which rights and obligations are determined or acknowledged by act of law or binding for the Republic of Poland international agreement; public funds; public function; public purpose; public task; the German Penal Codepl
dc.subject.plprzestępstwo łapownictwa osób pełniących funkcje publiczne; przestępstwo łapownictwa w obrocie gospodarczym; osoba pełniąca funkcję publiczną; funkcjonariusz publiczny; członek organu samorządowego; osoba zatrudniona w jednostce dysponującej środkami publicznymi; osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową; środki publiczne; funkcja publiczna; cel publiczny; zadanie publiczne; niemiecki kodeks karnypl
dc.titlePrzestępstwo łapownictwa osób pełniących funkcje publiczne (art. 228, 229 k.k.) oraz łapownictwa w obrocie gospodarczym (art. 296a k.k.) na tle regulacji niemieckiego kodeksu karnegopl
dc.title.alternativeBribery’s crime of people performing public function (art. 228, 229 k.k.) and bribery’s crime in turnover (art. 296a k.k.) against the background of German Penal Code.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of master’s thesis is comparative law analysis of Polish and German regulations of bribery’s crime of people performing public function and bribery’s crime in turnover. In the first chapter is discussed personal scope of bribery’s crime of people performing public function, including the definition of person performing public function. After reference to historical note of this definition, there is presented jurisprudence of the Polish Supreme Court, including broadening interpretation of definition of person performing public function and the definition of public funds. Next there is presented critical opinions of doctrine concerning interpretation used by Polish Supreme Court and postulates of restrictive interpretation of aforementioned notions. In the second chapter there is presented the personal scope and modal components of bribery’s crime in turnover in terms of failure of apply this article in practice. At the beginning there is discussed the origin of the introducing the provision, that refers to international law. There are presented doctrinal disputes and de lege ferenda postulates, with attention to question the lack of jurisprudence in this respect. Next, it is presented the investigation’s issue of aforementioned offences by Central Anti – Corruption Bureau. The following two chapters contain the analysis of analogous provisions of German Penal Code, taking into account differences to Polish regulation. In this part it is reported the jurisprudence of German Supreme Court regarding the definition of person appointed to performing public administration tasks and the definition of the so called “another institution,” in which these tasks are performed. There are discussed doctrinal opinions regarding public administration tasks with reference to administrative law. In relation to bribery’s crime in turnover special emphasis is put on the personal scope and modal components. The subject of provisions’ coincidence of the both types bribery’s crime is also mentioned.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska poświęcona jest analizie prawnoporównawczej w zakresie polskiej oraz niemieckiej regulacji przestępstwa łapownictwa osób pełniących funkcje publiczne oraz przestępstwa łapownictwa w obrocie gospodarczym. W pierwszym rozdziale pracy został omówiony zakres podmiotowy przestępstwa tzw. „łapownictwa urzędniczego,” w tym definicja osoby pełniącej funkcję publiczną. Po nawiązaniu do rysu historycznego omawianej definicji, przedstawione zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym wykładnia rozszerzająca pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną” oraz „środki publiczne.” Następnie zostały zaprezentowane krytyczne uwagi doktryny odnośnie wykładni stosowanej przez Sąd Najwyższy oraz postulaty zawężającej interpretacji w/w pojęć. W rozdziale drugim został omówiony zakres podmiotowy tzw. „łapownictwa gospodarczego” oraz jego znamiona modalne pod kątem analizy braku stosowania tego przepisu w praktyce. Na początku omówiona została geneza wprowadzenia przepisu mająca swe źródło w regulacjach międzynarodowych. Zostały przedstawione spory doktrynalne oraz postulaty de lege ferenda, ze zwróceniem uwagi na problem braku orzecznictwa w omawianym zakresie. Następnie została poruszona kwestia ścigania omawianych przestępstw przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kolejne dwa rozdziały zawierają analizę analogicznych przepisów niemieckiego kodeksu karnego z uwzględnieniem różnic wobec regulacji polskiej. W tej części zaprezentowane zostało orzecznictwo Trybunału Federalnego w zakresie definicji osoby powołanej do realizacji zadań administracji publicznej oraz tzw. „innej instytucji,” w ramach której zadania te są wykonywane. Zostały omówione także poglądy doktryny w zakresie rozumienia pojęcia „zadania administracji publicznej” z uwzględnieniem specyfiki prawa administracyjnego. W odniesieniu do przestępstwa łapownictwa w obrocie gospodarczym nacisk został położony na określenie jego zakresu podmiotowego oraz znamion modalnych. Poruszona została również kwestia zbiegu przepisów penalizujących obydwa rodzaje przestępstwa łapownictwa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.authorpl
Turska, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:39:56Z
dc.date.available
2020-07-26T21:39:56Z
dc.date.submittedpl
2016-06-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-104957-143469
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211357
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bribery’s crime of people performing public function; bribery’s crime in turnover; person performing public function; public official; member of self- government; person employed by unit managing public funds; person, which rights and obligations are determined or acknowledged by act of law or binding for the Republic of Poland international agreement; public funds; public function; public purpose; public task; the German Penal Code
dc.subject.plpl
przestępstwo łapownictwa osób pełniących funkcje publiczne; przestępstwo łapownictwa w obrocie gospodarczym; osoba pełniąca funkcję publiczną; funkcjonariusz publiczny; członek organu samorządowego; osoba zatrudniona w jednostce dysponującej środkami publicznymi; osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową; środki publiczne; funkcja publiczna; cel publiczny; zadanie publiczne; niemiecki kodeks karny
dc.titlepl
Przestępstwo łapownictwa osób pełniących funkcje publiczne (art. 228, 229 k.k.) oraz łapownictwa w obrocie gospodarczym (art. 296a k.k.) na tle regulacji niemieckiego kodeksu karnego
dc.title.alternativepl
Bribery’s crime of people performing public function (art. 228, 229 k.k.) and bribery’s crime in turnover (art. 296a k.k.) against the background of German Penal Code.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Dublin
3
Wroclaw
3
Gdansk
2
Poznan
2
Zabrze
2
Bodzentyn
1
Brodnica
1
Bydgoszcz
1
Gmina Widawa
1

No access

No Thumbnail Available