Językowa wizja piłkarza w wybranych wywiadach "Magazynu Futbol"

master
dc.abstract.enThe aim of the dissertation is to submit a linguistic image of a footballer as it emerges from selected interviews placed in Magazyn Futbol. The research material has been taken from twelve issues of the magazine published in 2010. The interviews necessary for the analysis have been selected randomly from the magazine. Then, all the text elements relevant in creating the image of a footballer were taken into close consideration. The dissertation consists of two parts, the theoretical part and the research one that contains the presentation of close analysis of the research material. Altogether, the study comprises seven chapters. In the first chapter, the main focus is on characterization of the contemporary Polish language starting with its beginnings and development process of the language that is considered to be extremely varied. Since it still has not been decided on the common rules of classification of variants of contemporary Polish, this part also presents different stands on the issue held by linguists, from the oldest division by Zenon Klemensiewicz and Stanisław Urbańczyk to the latest standardizations. Furthermore, separate subtypes of the language were characterized, among others a general language, dialects, regional variants, sociolects and styles. The second chapter deals with the problem of linguistic vision of the world and the tradition of its examination. The genesis of the term and the core of its understanding by German and American linguists and philosophers was presented, as well as the state of the research on the term in Polish linguistics. This part also contains description of components necessary for creating a linguistic vision of the world, such as grammar categories, vocabulary, phraseology and stereotypes. The third chapter of the work submits the methodological basis of the research with the key role of syntactic component as a basic research unit. Another important issue discussed in this chapter is the theory of semantic fields created by Jost Trier and Walter Porzig. The chapter also contains the characterization of the magazine as the basis of research material, and the press interview as a journalistic genre.The fourth chapter opens the research part of the dissertation. It contains the results of paradigmatic analysis of syntactic components, first divided into categories and subordinate to them lexical–semantic subcategories. The next chapter contains syntagme characterization of syntactic components presented in two ways: by dividing the material into nominal, verbal and predicative groups, and by showing the syntactic productivity of lexemes in two-word syntax groups. Chapter six of the work submits the results of stylistic research into interviews selected from Magazyn Futbol, including the comparison of frequency of the highest frequency lexemes with ‘The Dictionary of Frequency of Contemporary Polish’ (Słownik frekwencyjny współczesnej polszczyzny), the influence of foreign-language borrowings and the catalogue of phraseological innovations and figures of speech. In chapter seven, closing the dissertation, the linguistic image of a footballer has been presented that emerges from the interviews placed in Magazyn Futbol. It should be emphasized that the image is created by opinions of both the journalists editing the interviews and sportsmen.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca poświęcona została językowej wizji piłkarza w wybranych wywiadach Magazynu Futbol. Podstawą materiału badawczego jest dwanaście numerów miesięcznika, wydanych w 2010 roku. Z czasopisma, drogą losową, wyodrębniono niezbędne do analizy wywiady, a następnie skupiono się na wszelkich elementach tekstowych, biorących udział w kreowaniu wizji piłkarza w wyżej wymienionym czasopiśmie.Pracę tę podzielono na dwie części, część czysto teoretyczną oraz część praktyczną, w której szczegółowej analizie poddany został materiał badawczy. Łącznie studium złożone jest z siedmiu rozdziałów.W rozdziale pierwszym, wychodząc od początków i rozwoju języka polskiego, skupiono się na charakterystyce współczesnego języka polskiego, który jak wiadomo, jest językiem bardzo zróżnicowanym. Jako iż do tej pory nie ustalono wspólnej klasyfikacji odmian współczesnej polszczyzny, w części tej przedstawiono różnorodne stanowiska językoznawców, zaczynając od najstarszego podziału Zenona Klemensiewicza oraz Stanisława Urbańczyka, aż po najnowsze typologie. Ponadto scharakteryzowano poszczególne podtypy języka, takie jak język ogólny, gwary i dialekty, odmiany regionalne, socjolekty oraz style.Rozdział drugi koncentruje się wokół zagadnienia językowego obrazu świata oraz tradycji jego badania. Przedstawiono genezę terminu oraz istotę jego rozumienia przez niemieckich i amerykańskich badaczy języka oraz filozofów. Ukazano również stan badań nad powyższym terminem w językoznawstwie polskim, a także opisano niezbędne do tworzenia JOS elementy, takie jak kategorie gramatyczne, słownictwo, frazeologię oraz stereotypy. Trzecia część pracy poświęcona jest metodologicznym podstawom badawczym, a kluczowe znaczenie pełni tutaj składnik syntaktyczny, który stanowi podstawową jednostką badawczą. Ważnym zagadnieniem poruszanym w tym rozdziale jest również teoria pól semantycznych Josta Triera oraz Waltera Porziga. Dokonano także charakterystyki czasopisma, będącego podstawą materiału badawczego oraz wywiadu prasowego jako gatunek dziennikarski.Rozdział czwarty rozpoczyna część badawczą niniejszej rozprawy. Przedstawiono w nim wyniki analizy paradygmatycznej składników syntaktycznych, które zostały wcześniej podzielone na kategorie oraz podrzędne względem nich subkategorie leksykalno-semantyczne.W kolejnym rozdziale dokonano charakterystyki syntagmatycznej składników syntaktycznych w dwojaki sposób, poprzez podział materiału na grupy nominalne, werbalne i predykatywne oraz wskazanie produktywności syntaktycznej leksemów w dwuczłonowych grupach składniowych.Przedostatnia część pracy zawiera wyniki badań stylistycznych wybranych wywiadów Magazynu Futbol, w tym porównanie frekwencji leksemów o najwyższej częstotliwości występowania ze Słownikiem frekwencyjnym współczesnej polszczyzny, wpływ obcojęzycznych zapożyczeń oraz katalog innowacji frazeologicznych i figur stylistycznych.W siódmy rozdziale, zamykający rozprawę, ukazano językową wizję piłkarza wyłaniającą się z wywiadów Magazynu Futbol. Podkreślić należy, iż ową wizję kreują zarówno wypowiadający się sportowcy, jak i dziennikarze redagujący wywiady.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorŚliwiński, Władysław - 132321 pl
dc.contributor.authorMalkusz, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerLabocha, Janina - 129839 pl
dc.contributor.reviewerŚliwiński, Władysław - 132321 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T19:59:36Z
dc.date.available2020-07-20T19:59:36Z
dc.date.submitted2011-10-17pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-61263-62569pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174833
dc.subject.enlinguistics, syntactic component, linguistic vision of the world, semantic fieldpl
dc.subject.otherjęzykoznawstwo, składnik syntaktyczny, językowy obraz świata, pole semantycznepl
dc.titleJęzykowa wizja piłkarza w wybranych wywiadach "Magazynu Futbol"pl
dc.title.alternativeThe linguistic image of a footballer presented in selected interviews from Magazyn Futbolpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the dissertation is to submit a linguistic image of a footballer as it emerges from selected interviews placed in Magazyn Futbol. The research material has been taken from twelve issues of the magazine published in 2010. The interviews necessary for the analysis have been selected randomly from the magazine. Then, all the text elements relevant in creating the image of a footballer were taken into close consideration. The dissertation consists of two parts, the theoretical part and the research one that contains the presentation of close analysis of the research material. Altogether, the study comprises seven chapters. In the first chapter, the main focus is on characterization of the contemporary Polish language starting with its beginnings and development process of the language that is considered to be extremely varied. Since it still has not been decided on the common rules of classification of variants of contemporary Polish, this part also presents different stands on the issue held by linguists, from the oldest division by Zenon Klemensiewicz and Stanisław Urbańczyk to the latest standardizations. Furthermore, separate subtypes of the language were characterized, among others a general language, dialects, regional variants, sociolects and styles. The second chapter deals with the problem of linguistic vision of the world and the tradition of its examination. The genesis of the term and the core of its understanding by German and American linguists and philosophers was presented, as well as the state of the research on the term in Polish linguistics. This part also contains description of components necessary for creating a linguistic vision of the world, such as grammar categories, vocabulary, phraseology and stereotypes. The third chapter of the work submits the methodological basis of the research with the key role of syntactic component as a basic research unit. Another important issue discussed in this chapter is the theory of semantic fields created by Jost Trier and Walter Porzig. The chapter also contains the characterization of the magazine as the basis of research material, and the press interview as a journalistic genre.The fourth chapter opens the research part of the dissertation. It contains the results of paradigmatic analysis of syntactic components, first divided into categories and subordinate to them lexical–semantic subcategories. The next chapter contains syntagme characterization of syntactic components presented in two ways: by dividing the material into nominal, verbal and predicative groups, and by showing the syntactic productivity of lexemes in two-word syntax groups. Chapter six of the work submits the results of stylistic research into interviews selected from Magazyn Futbol, including the comparison of frequency of the highest frequency lexemes with ‘The Dictionary of Frequency of Contemporary Polish’ (Słownik frekwencyjny współczesnej polszczyzny), the influence of foreign-language borrowings and the catalogue of phraseological innovations and figures of speech. In chapter seven, closing the dissertation, the linguistic image of a footballer has been presented that emerges from the interviews placed in Magazyn Futbol. It should be emphasized that the image is created by opinions of both the journalists editing the interviews and sportsmen.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca poświęcona została językowej wizji piłkarza w wybranych wywiadach Magazynu Futbol. Podstawą materiału badawczego jest dwanaście numerów miesięcznika, wydanych w 2010 roku. Z czasopisma, drogą losową, wyodrębniono niezbędne do analizy wywiady, a następnie skupiono się na wszelkich elementach tekstowych, biorących udział w kreowaniu wizji piłkarza w wyżej wymienionym czasopiśmie.Pracę tę podzielono na dwie części, część czysto teoretyczną oraz część praktyczną, w której szczegółowej analizie poddany został materiał badawczy. Łącznie studium złożone jest z siedmiu rozdziałów.W rozdziale pierwszym, wychodząc od początków i rozwoju języka polskiego, skupiono się na charakterystyce współczesnego języka polskiego, który jak wiadomo, jest językiem bardzo zróżnicowanym. Jako iż do tej pory nie ustalono wspólnej klasyfikacji odmian współczesnej polszczyzny, w części tej przedstawiono różnorodne stanowiska językoznawców, zaczynając od najstarszego podziału Zenona Klemensiewicza oraz Stanisława Urbańczyka, aż po najnowsze typologie. Ponadto scharakteryzowano poszczególne podtypy języka, takie jak język ogólny, gwary i dialekty, odmiany regionalne, socjolekty oraz style.Rozdział drugi koncentruje się wokół zagadnienia językowego obrazu świata oraz tradycji jego badania. Przedstawiono genezę terminu oraz istotę jego rozumienia przez niemieckich i amerykańskich badaczy języka oraz filozofów. Ukazano również stan badań nad powyższym terminem w językoznawstwie polskim, a także opisano niezbędne do tworzenia JOS elementy, takie jak kategorie gramatyczne, słownictwo, frazeologię oraz stereotypy. Trzecia część pracy poświęcona jest metodologicznym podstawom badawczym, a kluczowe znaczenie pełni tutaj składnik syntaktyczny, który stanowi podstawową jednostką badawczą. Ważnym zagadnieniem poruszanym w tym rozdziale jest również teoria pól semantycznych Josta Triera oraz Waltera Porziga. Dokonano także charakterystyki czasopisma, będącego podstawą materiału badawczego oraz wywiadu prasowego jako gatunek dziennikarski.Rozdział czwarty rozpoczyna część badawczą niniejszej rozprawy. Przedstawiono w nim wyniki analizy paradygmatycznej składników syntaktycznych, które zostały wcześniej podzielone na kategorie oraz podrzędne względem nich subkategorie leksykalno-semantyczne.W kolejnym rozdziale dokonano charakterystyki syntagmatycznej składników syntaktycznych w dwojaki sposób, poprzez podział materiału na grupy nominalne, werbalne i predykatywne oraz wskazanie produktywności syntaktycznej leksemów w dwuczłonowych grupach składniowych.Przedostatnia część pracy zawiera wyniki badań stylistycznych wybranych wywiadów Magazynu Futbol, w tym porównanie frekwencji leksemów o najwyższej częstotliwości występowania ze Słownikiem frekwencyjnym współczesnej polszczyzny, wpływ obcojęzycznych zapożyczeń oraz katalog innowacji frazeologicznych i figur stylistycznych.W siódmy rozdziale, zamykający rozprawę, ukazano językową wizję piłkarza wyłaniającą się z wywiadów Magazynu Futbol. Podkreślić należy, iż ową wizję kreują zarówno wypowiadający się sportowcy, jak i dziennikarze redagujący wywiady.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Śliwiński, Władysław - 132321
dc.contributor.authorpl
Malkusz, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Labocha, Janina - 129839
dc.contributor.reviewerpl
Śliwiński, Władysław - 132321
dc.date.accessioned
2020-07-20T19:59:36Z
dc.date.available
2020-07-20T19:59:36Z
dc.date.submittedpl
2011-10-17
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-61263-62569
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174833
dc.subject.enpl
linguistics, syntactic component, linguistic vision of the world, semantic field
dc.subject.otherpl
językoznawstwo, składnik syntaktyczny, językowy obraz świata, pole semantyczne
dc.titlepl
Językowa wizja piłkarza w wybranych wywiadach "Magazynu Futbol"
dc.title.alternativepl
The linguistic image of a footballer presented in selected interviews from Magazyn Futbol
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Szczecin
2
Bühl
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available