SYSTEM PENITENCJARNY W POLSKIM PRAWIE KARNYM I SANKCJE KARNE W KOŚCIELE KATOLICKIM

master
dc.abstract.enIn this master's thesis, I will analyze the penitentiary system in Polish criminal law and penal sanctions in the Catholic Church, with particular emphasis on legal precedents and general guidelines that apply to both systems. A key element of the thesis will also be the analysis of the social and political framework in which the Polish prison system operates. In the first chapter, I will focus on the roots of canon and criminal law in the history of Polish law. I will look at important documents that shaped the evolution of the Polish prison system. In order to understand the basics of the current legal methods of punishing crimes and imposing sanctions, I will introduce changes in the history of criminal and canon law. In the second part, I will focus on the existing prison system in Poland. I will discuss existing penalties and guidelines for dealing with prisoners. I will focus on the legislative and constitutional protection of the rights and dignity of prisoners. A more complete understanding of the function of criminal law in maintaining social order and achieving justice is provided by the analysis of the current Penal Code, as well as social rehabilitation techniques that can help reduce recidivism, which can give perpetrators a chance to function better in society. I will also focus on discussing spiritual care in prisons as a key element of the prison system and the influence of the Church on the process of social rehabilitation of prisoners. In the third chapter, I will look at how the Catholic Church currently punishes crimes and what criminal sanctions can be imposed on the faithful of this religious community. The key aim of the work is to compare the penal system of Polish criminal law with the canon law of the Catholic Church in order to find similarities and contrasts and to assess the effectiveness of each of these systems in terms of social rehabilitation and prevention of re-offending. By pointing to these issues, it will be possible to understand the functioning of the Polish penal system and its relationship with Catholic values.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy magisterskiej przeanalizuję system penitencjarny w polskim prawie karnym i sankcje karne w Kościele katolickim, ze szczególnym uwzględnieniem precedensów prawnych i ogólnych wytycznych, które mają zastosowanie do obu systemów. Kluczowym elementem rozważań będzie również analiza ram społecznych i politycznych, w których funkcjonuje polski system więziennictwa. W rozdziale pierwszym skupię się na korzeniach prawa kanonicznego i karnego w historii prawa polskiego. Przyjrzę się ważnym dokumentom, które ukształtowały ewolucję polskiego systemu więziennictwa. Aby zrozumieć podstawy obecnych prawnych metod karania przestępstw i wymierzania sankcji, przybliżę przemiany historii prawa karnego i prawa kanonicznego. W drugiej części skupię się na istniejącym systemie więziennictwa w Polsce. Omówię istniejące kary i wytyczne dotyczące postępowania z więźniami. Skoncentruję się na legislacyjnej i konstytucyjnej ochronie praw i godności więźniów. Pełniejsze zrozumienie funkcji prawa karnego w utrzymaniu porządku społecznego i osiąganiu sprawiedliwości daje analiza obowiązującego kodeksu karnego, jak również technik resocjalizacyjnych, które mogą pomóc w zmniejszeniu recydywy co może dać sprawcom szansę na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Skupię się również na omówieniu opieki duchowej w zakładach karnych jako kluczowym elemencie systemu więziennego oraz wpływu Kościoła na proces resocjalizacji więźniów. W trzecim rozdziale przyjrzę się, w jaki sposób Kościół katolicki obecnie karze przestępstwa i jakie sankcje karne mogą być nakładane na wiernych tej wspólnoty religijnej. Kluczowym celem pracy jest porównanie systemu karnego polskiego prawa karnego z prawem kanonicznym Kościoła katolickiego w celu znalezienia podobieństw i kontrastów oraz oceny skuteczności każdego z tych systemów w zakresie resocjalizacji i zapobiegania ponownemu popełnieniu przestępstwa. Wskazując na te kwestie będzie można zrozumieć działanie polskiego systemu karnego i jego związek z wartościami katolickimi.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.authorJarosz, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.reviewerMikuła, Maciej - 134655 pl
dc.date.accessioned2023-07-17T22:22:18Z
dc.date.available2023-07-17T22:22:18Z
dc.date.submitted2023-07-14pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-169116-168521pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316799
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe penitentiary system, penal sanctions, penal sanctions in the Catholic Church, sources of law in the history of Poland, the guarantee of religious rights in prisons, the role of pastoral care in prisons, excommunication, interdict, suspension,pl
dc.subject.plsystem penitencjarny, sankcje karne, sankcje karne w Kościele katolickim, źródła prawa w historii Polski, gwarancja praw religijnych w zakładach karnych, rola duszpasterstwa w zakładach karnych, ekskomunika, interdykt, suspensa,pl
dc.titleSYSTEM PENITENCJARNY W POLSKIM PRAWIE KARNYM I SANKCJE KARNE W KOŚCIELE KATOLICKIMpl
dc.title.alternativePenitentiary system in Polish criminal law and penal sanctions in the Catholic Churchpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this master's thesis, I will analyze the penitentiary system in Polish criminal law and penal sanctions in the Catholic Church, with particular emphasis on legal precedents and general guidelines that apply to both systems. A key element of the thesis will also be the analysis of the social and political framework in which the Polish prison system operates. In the first chapter, I will focus on the roots of canon and criminal law in the history of Polish law. I will look at important documents that shaped the evolution of the Polish prison system. In order to understand the basics of the current legal methods of punishing crimes and imposing sanctions, I will introduce changes in the history of criminal and canon law. In the second part, I will focus on the existing prison system in Poland. I will discuss existing penalties and guidelines for dealing with prisoners. I will focus on the legislative and constitutional protection of the rights and dignity of prisoners. A more complete understanding of the function of criminal law in maintaining social order and achieving justice is provided by the analysis of the current Penal Code, as well as social rehabilitation techniques that can help reduce recidivism, which can give perpetrators a chance to function better in society. I will also focus on discussing spiritual care in prisons as a key element of the prison system and the influence of the Church on the process of social rehabilitation of prisoners. In the third chapter, I will look at how the Catholic Church currently punishes crimes and what criminal sanctions can be imposed on the faithful of this religious community. The key aim of the work is to compare the penal system of Polish criminal law with the canon law of the Catholic Church in order to find similarities and contrasts and to assess the effectiveness of each of these systems in terms of social rehabilitation and prevention of re-offending. By pointing to these issues, it will be possible to understand the functioning of the Polish penal system and its relationship with Catholic values.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy magisterskiej przeanalizuję system penitencjarny w polskim prawie karnym i sankcje karne w Kościele katolickim, ze szczególnym uwzględnieniem precedensów prawnych i ogólnych wytycznych, które mają zastosowanie do obu systemów. Kluczowym elementem rozważań będzie również analiza ram społecznych i politycznych, w których funkcjonuje polski system więziennictwa. W rozdziale pierwszym skupię się na korzeniach prawa kanonicznego i karnego w historii prawa polskiego. Przyjrzę się ważnym dokumentom, które ukształtowały ewolucję polskiego systemu więziennictwa. Aby zrozumieć podstawy obecnych prawnych metod karania przestępstw i wymierzania sankcji, przybliżę przemiany historii prawa karnego i prawa kanonicznego. W drugiej części skupię się na istniejącym systemie więziennictwa w Polsce. Omówię istniejące kary i wytyczne dotyczące postępowania z więźniami. Skoncentruję się na legislacyjnej i konstytucyjnej ochronie praw i godności więźniów. Pełniejsze zrozumienie funkcji prawa karnego w utrzymaniu porządku społecznego i osiąganiu sprawiedliwości daje analiza obowiązującego kodeksu karnego, jak również technik resocjalizacyjnych, które mogą pomóc w zmniejszeniu recydywy co może dać sprawcom szansę na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Skupię się również na omówieniu opieki duchowej w zakładach karnych jako kluczowym elemencie systemu więziennego oraz wpływu Kościoła na proces resocjalizacji więźniów. W trzecim rozdziale przyjrzę się, w jaki sposób Kościół katolicki obecnie karze przestępstwa i jakie sankcje karne mogą być nakładane na wiernych tej wspólnoty religijnej. Kluczowym celem pracy jest porównanie systemu karnego polskiego prawa karnego z prawem kanonicznym Kościoła katolickiego w celu znalezienia podobieństw i kontrastów oraz oceny skuteczności każdego z tych systemów w zakresie resocjalizacji i zapobiegania ponownemu popełnieniu przestępstwa. Wskazując na te kwestie będzie można zrozumieć działanie polskiego systemu karnego i jego związek z wartościami katolickimi.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.authorpl
Jarosz, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.reviewerpl
Mikuła, Maciej - 134655
dc.date.accessioned
2023-07-17T22:22:18Z
dc.date.available
2023-07-17T22:22:18Z
dc.date.submittedpl
2023-07-14
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-169116-168521
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316799
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the penitentiary system, penal sanctions, penal sanctions in the Catholic Church, sources of law in the history of Poland, the guarantee of religious rights in prisons, the role of pastoral care in prisons, excommunication, interdict, suspension,
dc.subject.plpl
system penitencjarny, sankcje karne, sankcje karne w Kościele katolickim, źródła prawa w historii Polski, gwarancja praw religijnych w zakładach karnych, rola duszpasterstwa w zakładach karnych, ekskomunika, interdykt, suspensa,
dc.titlepl
SYSTEM PENITENCJARNY W POLSKIM PRAWIE KARNYM I SANKCJE KARNE W KOŚCIELE KATOLICKIM
dc.title.alternativepl
Penitentiary system in Polish criminal law and penal sanctions in the Catholic Church
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Aberdeen
2
Lodz
1
Luton
1
Nidzica
1
Ozorkow
1
Warsaw
1
Wroclaw
1
Zamość
1

No access

No Thumbnail Available
Collections