Postawy rodziców wobec agresji dzieci w wieku przedszkolnym

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to identify the attitudes that parents represent towards aggression in the behavior of preschool children. Discussion about this topic begins with a precise description of the theoretical assumptions of aggression, both in a general sense, as well as specification of aggression in children of preschool age. This information is contained in the first section of this thesis, and the definition of attitudes in psychology, is described in the next part, with particular emphasis on the parental attitudes elaborated by Maria Ziemska.The third part includes methodological assumptions. The detail problems which are described, examine the constituent parts of the attitudes of respondents toward aggression. Developed this direction questionnaire, which is located in the annex of thesis, tests the parental knowledge, emotions and behaviors. Methodological part is also the place where are presented all the relevant organizational points and the information needed to clarify the factual assumptions.The fourth chapter presents the results of the survey, in which, an essential element, is the initial assessment and classification of the data. The analysis is divided into sections of knowledge, emotions, and behavior of the respondents towards the phenomenon of aggression in children.Summary of the work are the conclusions that the attitude displayed by the parents are mostly correct, because they are based on the concern and acceptance of the child's needs. Parents mostly recognize the problem and try to counteract it. However, it is necessary to supplement the knowledge that enables the improvement of the educational process. Cases of over- demanding attitudes or ignorance, are a substantial minority of the respondents, however, their appearance is worrying.The last part includes the general conclusions of the analysis and the prospect of action to increase parental knowledge about aggression in preschool children and indicates the prospect for further research.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest wskazanie postaw, jakie prezentują rodzice względem agresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Rozważania nad powyższym tematem rozpoczynają się od dokładnego przedstawienia teoretycznych założeń agresji, zarówno w ogólnym znaczeniu, jak i z uwzględnieniem agresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Informacje te zawarte są w pierwszym rozdziale niniejszego opracowania, natomiast definicja postaw w ujęciu psychologicznym, opisana jest w kolejnej części, ze szczególnym uwzględnieniem postaw rodzicielskich opracowania Marii Ziemskiej. W części trzeciej znajdują się przyjęte założenia metodologiczne. Opisane problemy szczegółowe, sprawdzają składowe części postaw respondentów, względem danego zjawiska. Opracowany w tym kierunku kwestionariusz ankiety, znajdujący się w Aneksie pracy, sprawdza wiedzę, emocje i zachowania badanych. Część metodologiczna jest to również miejsce, w którym przedstawione są wszelkie istotne elementy organizacyjne pracy oraz informacje niezbędne w rzeczowym wyjaśnieniu przyjętych założeń. Czwarty rozdział przedstawia uzyskane wyniki przeprowadzonego sondażu, którego istotnym elementem jest dokonana wstępna ocena i klasyfikacja uzyskanych informacji. Analiza podzielona jest na części dotyczące wiedzy, emocji i zachowań respondentów względem zjawiska agresji u dzieci. Podsumowaniem pracy są wnioski, iż postawy prezentowane przez rodziców są w większości prawidłowe, gdyż opierają się na trosce i akceptacji potrzeb dziecka. Rodzice dostrzegają problem oraz starają się mu przeciwdziałać. Konieczne jest jednak uzupełnienie wiedzy pozwalającej m.in. na usprawnienie procesu wychowawczego. Przypadki postaw nadmiernie wymagających czy ignorujących, stanowią zdecydowana mniejszość wśród badanych, jednakże wykazanie ich obecności jest niepokojące. Zakończenie zawiera konkluzje przeprowadzonych analiz oraz perspektywę działań zmierzających do zwiększenia wiedzy rodzicielskiej na temat agresji u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wskazuje perspektywę dalszych badań.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorDanilewska, Zofia - 127687 pl
dc.contributor.authorSornat, Wioletapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKościelniak, Marek - 129216 pl
dc.contributor.reviewerDanilewska, Zofia - 127687 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:00:18Z
dc.date.available2020-07-24T16:00:18Z
dc.date.submitted2013-10-25pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-74654-117624pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187482
dc.languagepolpl
dc.subject.enattitudes parents preschool children aggressionpl
dc.subject.plpostawy rodzice agresja dzieci przedszkolepl
dc.titlePostawy rodziców wobec agresji dzieci w wieku przedszkolnympl
dc.title.alternativeParental attitudes towards aggression in preschool childrenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to identify the attitudes that parents represent towards aggression in the behavior of preschool children. Discussion about this topic begins with a precise description of the theoretical assumptions of aggression, both in a general sense, as well as specification of aggression in children of preschool age. This information is contained in the first section of this thesis, and the definition of attitudes in psychology, is described in the next part, with particular emphasis on the parental attitudes elaborated by Maria Ziemska.The third part includes methodological assumptions. The detail problems which are described, examine the constituent parts of the attitudes of respondents toward aggression. Developed this direction questionnaire, which is located in the annex of thesis, tests the parental knowledge, emotions and behaviors. Methodological part is also the place where are presented all the relevant organizational points and the information needed to clarify the factual assumptions.The fourth chapter presents the results of the survey, in which, an essential element, is the initial assessment and classification of the data. The analysis is divided into sections of knowledge, emotions, and behavior of the respondents towards the phenomenon of aggression in children.Summary of the work are the conclusions that the attitude displayed by the parents are mostly correct, because they are based on the concern and acceptance of the child's needs. Parents mostly recognize the problem and try to counteract it. However, it is necessary to supplement the knowledge that enables the improvement of the educational process. Cases of over- demanding attitudes or ignorance, are a substantial minority of the respondents, however, their appearance is worrying.The last part includes the general conclusions of the analysis and the prospect of action to increase parental knowledge about aggression in preschool children and indicates the prospect for further research.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest wskazanie postaw, jakie prezentują rodzice względem agresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Rozważania nad powyższym tematem rozpoczynają się od dokładnego przedstawienia teoretycznych założeń agresji, zarówno w ogólnym znaczeniu, jak i z uwzględnieniem agresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Informacje te zawarte są w pierwszym rozdziale niniejszego opracowania, natomiast definicja postaw w ujęciu psychologicznym, opisana jest w kolejnej części, ze szczególnym uwzględnieniem postaw rodzicielskich opracowania Marii Ziemskiej. W części trzeciej znajdują się przyjęte założenia metodologiczne. Opisane problemy szczegółowe, sprawdzają składowe części postaw respondentów, względem danego zjawiska. Opracowany w tym kierunku kwestionariusz ankiety, znajdujący się w Aneksie pracy, sprawdza wiedzę, emocje i zachowania badanych. Część metodologiczna jest to również miejsce, w którym przedstawione są wszelkie istotne elementy organizacyjne pracy oraz informacje niezbędne w rzeczowym wyjaśnieniu przyjętych założeń. Czwarty rozdział przedstawia uzyskane wyniki przeprowadzonego sondażu, którego istotnym elementem jest dokonana wstępna ocena i klasyfikacja uzyskanych informacji. Analiza podzielona jest na części dotyczące wiedzy, emocji i zachowań respondentów względem zjawiska agresji u dzieci. Podsumowaniem pracy są wnioski, iż postawy prezentowane przez rodziców są w większości prawidłowe, gdyż opierają się na trosce i akceptacji potrzeb dziecka. Rodzice dostrzegają problem oraz starają się mu przeciwdziałać. Konieczne jest jednak uzupełnienie wiedzy pozwalającej m.in. na usprawnienie procesu wychowawczego. Przypadki postaw nadmiernie wymagających czy ignorujących, stanowią zdecydowana mniejszość wśród badanych, jednakże wykazanie ich obecności jest niepokojące. Zakończenie zawiera konkluzje przeprowadzonych analiz oraz perspektywę działań zmierzających do zwiększenia wiedzy rodzicielskiej na temat agresji u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wskazuje perspektywę dalszych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Danilewska, Zofia - 127687
dc.contributor.authorpl
Sornat, Wioleta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kościelniak, Marek - 129216
dc.contributor.reviewerpl
Danilewska, Zofia - 127687
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:00:18Z
dc.date.available
2020-07-24T16:00:18Z
dc.date.submittedpl
2013-10-25
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-74654-117624
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187482
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
attitudes parents preschool children aggression
dc.subject.plpl
postawy rodzice agresja dzieci przedszkole
dc.titlepl
Postawy rodziców wobec agresji dzieci w wieku przedszkolnym
dc.title.alternativepl
Parental attitudes towards aggression in preschool children
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
131
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Poznan
12
Krakow
9
Wroclaw
8
Katowice
7
Bialystok
4
Lublin
4
Niepolomice
3
Rzeszów
3
Sulkowice
3

No access

No Thumbnail Available