Obecność oskarżonego na rozprawie głównej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

master
dc.abstract.enThe master thesis is devoted to the problems of appearance of the accused at the trial in the Polish criminal process. Topic is closely associated with a dramatic change in the Polish Code of Criminal Procedure which was introduced with the amendment of the act of 27 September 2013. Breaks the amendment of the existing rule which states that the presence of the accused at the trial is his duty. Since that time the accused to appear at the trial will in most cases its right. In my master thesis I presented general rights and obligations has accused the Polish criminal process. Then I tried to find the characteristics of the rights and obligations of the accused. I took on the attempts to grade emphasis on the rights or obligations of the accused in the process of a particular type of criminal process, ie. Process Inquisition and the adversarial process. In the next chapter I presented the development of institutions of the accused to appear at the hearing in terms of criminal history. Starting from the medieval accusatorial process, through the process of inquisition, to the modern process of a mixed nature. Then I presented the current arrangements set out in the Code of Criminal Procedure concerning the attendance of the accused at the trial. First, I presented a general rule, and continued when the law allows exceptions contrary to the principle to proceed without the participation of the main accused. The next chapter is dedicated to a reflection on the judgments in absentia in Polish criminal proceedings. At the beginningI define the concept of judgment in absentia, and then present and briefly characterized examples of such procedures in the Polish criminal process. The next section is designed to describe the changes that will occur in the regulations governing the presence of the accused at the trial. It also describes what motives could be behind such a dramatic change and possible problems of interpretation that will be able to be associated with the future regulation of this topic. Later, I describe the consequences of the absence of the accused at the trial both excused absences and unexcused. This chapter describes both the current state of affairs and the solutions adopted by the Parliament in amendment. Then I started with the presentation of the consequences that are associated with judgment despite the absence of the accused at the trial, whose presence was mandatory. The subject of these considerations are both the possibility of an ordinary and extraordinary remedies. In the last chapter I allowed myself to an examination of the amendment in this matter by me. I came up also own de legeferenda postulates that even more would make the Code of Criminal Procedure truly libertarian act.pl
dc.abstract.plPraca magisterska jest poświęcona problematyce stawiennictwa oskarżonego na rozprawie głównej w polskim procesie karnym. Temat wiąże się ściśle z diametralną zmianą w polskim kodeksie postępowania karnego jaka została wprowadzona wraz z nowelizacją tego aktu prawnego z 27 września 2013 r. Nowelizacja ta zrywa z dotychczasową zasadą stanowiącą, iż obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest jego obowiązkiem . Od tej pory stawiennictwo oskarżonego na rozprawie głównej będzie w większości przypadków jego prawem. W swojej pracy przedstawiłem ogólnie prawa i obowiązki jakie posiada oskarżony w polskim procesie karnym. Następnie usiłowałem odnaleźć cechy charakterystyczne dla praw i obowiązków oskarżonego. Podjąłem się także próby zaszeregowania kodeksowego nacisku na prawa bądź obowiązki oskarżonego w procesie do określonego typu procesu karnego tj. procesu inkwizycyjnego i procesu kontradyktoryjnego. W kolejnym rozdziale przedstawiłem rozwój instytucji stawiennictwa oskarżonego na rozprawie karnej w aspekcie historycznym. Począwszy od średniowiecznego procesu skargowego, poprzez proces inkwizycyjny, aż do nowoczesnego procesu o charakterze mieszanym. Następnie przedstawiłem obecne rozwiązania określone w kodeksie postępowania karnego dotyczące stawiennictwa oskarżonego na rozprawie głównej. W pierwszej kolejności przedstawiłem zasadę ogólną, a w dalszym ciągu wyjątki kiedy ustawa pozwala wbrew zasadzie głównej procedować bez udziału oskarżonego. Kolejny rozdział jest przeznaczony na rozważania na temat wyroków in absentia w polskim postępowaniu karnym. Na początku definiuje pojęcie wyroku in absentia, a później przedstawiam i krótko charakteryzuje przykłady takich postępowań w polskim procesie karnym. Rozdział następny jest przeznaczony na opisanie zmian jakie zajdą w przepisach normujących obecność oskarżonego na rozprawie głównej. Opisuje także motywy jakie mogły stać za tak diametralną zmianą oraz ewentualne problemy interpretacyjne jakie będą mogły się wiązać z przyszłym uregulowaniem tego tematu. Później opisuje konsekwencje nieobecności oskarżonego na rozprawie głównej zarówno nieobecności usprawiedliwionej jak i nieusprawiedliwionej. W tym rozdziale opisuje zarówno obecny stan prawny jak i rozwiązania przyjęte przez Sejm w nowelizacji. Następnie zająłem się przedstawieniem konsekwencji jakie wiążą się z wydanie wyroku pomimo nieobecności oskarżonego na rozprawie , którego obecność była obowiązkowa. Przedmiotem tych rozważań są zarówno możliwość skorzystania ze zwyczajnych jak i nadzwyczajnych środków zaskarżenia. W ostatnim rozdziale pozwoliłem sobie na ocenę rozwiązań nowelizacji w omawianej przeze mnie materii. Wysunąłem także własne postulaty de lege ferenda , które jeszcze bardziej uczyniłyby kodeks postępowania karnego zaiste wolnościowym aktem prawnym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHofmański, Piotr - 128334 pl
dc.contributor.authorMąka, Dominikpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCzarnecki, Pawełpl
dc.contributor.reviewerHofmański, Piotr - 128334 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:30:34Z
dc.date.available2020-07-25T03:30:34Z
dc.date.submitted2014-09-18pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-89813-111459pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198131
dc.languagepolpl
dc.subject.enaccused,main trail,right,obligationpl
dc.subject.ploskarżony, rozprawa główna, prawo, obowiązekpl
dc.titleObecność oskarżonego na rozprawie głównej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnegopl
dc.title.alternativeThe presence of the accused at the main trial in light of the revised Code of Criminal Procedurepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master thesis is devoted to the problems of appearance of the accused at the trial in the Polish criminal process. Topic is closely associated with a dramatic change in the Polish Code of Criminal Procedure which was introduced with the amendment of the act of 27 September 2013. Breaks the amendment of the existing rule which states that the presence of the accused at the trial is his duty. Since that time the accused to appear at the trial will in most cases its right. In my master thesis I presented general rights and obligations has accused the Polish criminal process. Then I tried to find the characteristics of the rights and obligations of the accused. I took on the attempts to grade emphasis on the rights or obligations of the accused in the process of a particular type of criminal process, ie. Process Inquisition and the adversarial process. In the next chapter I presented the development of institutions of the accused to appear at the hearing in terms of criminal history. Starting from the medieval accusatorial process, through the process of inquisition, to the modern process of a mixed nature. Then I presented the current arrangements set out in the Code of Criminal Procedure concerning the attendance of the accused at the trial. First, I presented a general rule, and continued when the law allows exceptions contrary to the principle to proceed without the participation of the main accused. The next chapter is dedicated to a reflection on the judgments in absentia in Polish criminal proceedings. At the beginningI define the concept of judgment in absentia, and then present and briefly characterized examples of such procedures in the Polish criminal process. The next section is designed to describe the changes that will occur in the regulations governing the presence of the accused at the trial. It also describes what motives could be behind such a dramatic change and possible problems of interpretation that will be able to be associated with the future regulation of this topic. Later, I describe the consequences of the absence of the accused at the trial both excused absences and unexcused. This chapter describes both the current state of affairs and the solutions adopted by the Parliament in amendment. Then I started with the presentation of the consequences that are associated with judgment despite the absence of the accused at the trial, whose presence was mandatory. The subject of these considerations are both the possibility of an ordinary and extraordinary remedies. In the last chapter I allowed myself to an examination of the amendment in this matter by me. I came up also own de legeferenda postulates that even more would make the Code of Criminal Procedure truly libertarian act.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska jest poświęcona problematyce stawiennictwa oskarżonego na rozprawie głównej w polskim procesie karnym. Temat wiąże się ściśle z diametralną zmianą w polskim kodeksie postępowania karnego jaka została wprowadzona wraz z nowelizacją tego aktu prawnego z 27 września 2013 r. Nowelizacja ta zrywa z dotychczasową zasadą stanowiącą, iż obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest jego obowiązkiem . Od tej pory stawiennictwo oskarżonego na rozprawie głównej będzie w większości przypadków jego prawem. W swojej pracy przedstawiłem ogólnie prawa i obowiązki jakie posiada oskarżony w polskim procesie karnym. Następnie usiłowałem odnaleźć cechy charakterystyczne dla praw i obowiązków oskarżonego. Podjąłem się także próby zaszeregowania kodeksowego nacisku na prawa bądź obowiązki oskarżonego w procesie do określonego typu procesu karnego tj. procesu inkwizycyjnego i procesu kontradyktoryjnego. W kolejnym rozdziale przedstawiłem rozwój instytucji stawiennictwa oskarżonego na rozprawie karnej w aspekcie historycznym. Począwszy od średniowiecznego procesu skargowego, poprzez proces inkwizycyjny, aż do nowoczesnego procesu o charakterze mieszanym. Następnie przedstawiłem obecne rozwiązania określone w kodeksie postępowania karnego dotyczące stawiennictwa oskarżonego na rozprawie głównej. W pierwszej kolejności przedstawiłem zasadę ogólną, a w dalszym ciągu wyjątki kiedy ustawa pozwala wbrew zasadzie głównej procedować bez udziału oskarżonego. Kolejny rozdział jest przeznaczony na rozważania na temat wyroków in absentia w polskim postępowaniu karnym. Na początku definiuje pojęcie wyroku in absentia, a później przedstawiam i krótko charakteryzuje przykłady takich postępowań w polskim procesie karnym. Rozdział następny jest przeznaczony na opisanie zmian jakie zajdą w przepisach normujących obecność oskarżonego na rozprawie głównej. Opisuje także motywy jakie mogły stać za tak diametralną zmianą oraz ewentualne problemy interpretacyjne jakie będą mogły się wiązać z przyszłym uregulowaniem tego tematu. Później opisuje konsekwencje nieobecności oskarżonego na rozprawie głównej zarówno nieobecności usprawiedliwionej jak i nieusprawiedliwionej. W tym rozdziale opisuje zarówno obecny stan prawny jak i rozwiązania przyjęte przez Sejm w nowelizacji. Następnie zająłem się przedstawieniem konsekwencji jakie wiążą się z wydanie wyroku pomimo nieobecności oskarżonego na rozprawie , którego obecność była obowiązkowa. Przedmiotem tych rozważań są zarówno możliwość skorzystania ze zwyczajnych jak i nadzwyczajnych środków zaskarżenia. W ostatnim rozdziale pozwoliłem sobie na ocenę rozwiązań nowelizacji w omawianej przeze mnie materii. Wysunąłem także własne postulaty de lege ferenda , które jeszcze bardziej uczyniłyby kodeks postępowania karnego zaiste wolnościowym aktem prawnym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hofmański, Piotr - 128334
dc.contributor.authorpl
Mąka, Dominik
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Czarnecki, Paweł
dc.contributor.reviewerpl
Hofmański, Piotr - 128334
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:30:34Z
dc.date.available
2020-07-25T03:30:34Z
dc.date.submittedpl
2014-09-18
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-89813-111459
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198131
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
accused,main trail,right,obligation
dc.subject.plpl
oskarżony, rozprawa główna, prawo, obowiązek
dc.titlepl
Obecność oskarżonego na rozprawie głównej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego
dc.title.alternativepl
The presence of the accused at the main trial in light of the revised Code of Criminal Procedure
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Katowice
5
Wroclaw
2
Boardman
1
Des Moines
1
Dublin
1
Skorogoszcz
1
Sokołów Podlaski
1

No access

No Thumbnail Available