Kreowanie wizerunku kulturalnego Federacji Rosyjskiej w Polsce

master
dc.abstract.enThe aim of this master’s thesis is to analyze the cultural image of the Russian Federation inPoland. To achieve the aim of the thesis different methods were used: methods of analysis,deduction and comparative method, which was used to compare the ways of creating theimage of country. This thesis shows that today many countries have engaged in deliberatecreation, development and promotion of a positive image of the country internationally.Culture is an excellent marketing for every country. The thesis was carried out analysis of thecultural image of the Russian Federation in Poland. Research was determined by a survey. As3indicated by the results collected, Russia doesn’t have a quite good cultural image in Poland.Data collected after the research in Poland allow us to conclude that Polish citizens have theirfixed opinions about russian culture. Of course, there is an important aspect of the impact ofthe economy and politics, which create the main image of the country. At the time of writingthe thesis appeared proposal to improve the cultural image of the Russian Federation inPoland. Russia should develop its own communication tools on society, expand russianmedia on the international market, support the activities of the russian news agency. Russiashould be in good relationships with foreign news channels.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza wizerunku kulturalnego FederacjiRosyjskiej w Polsce. Aby zrealizować cel pracy posłużono się metodami analizy, dedukcjioraz metody komparatystycznej, która została zastosowana przy porównaniu sposobówkreowania wizerunku państwa. Niniejsza praca ukazuje, że dzisiaj wiele państw zajmuje sięcelowym tworzeniem, rozwojem i promocją pozytywnego wizerunku państwa na areniemiędzynarodowej. Kultura jest znakomitym narzędziem marketingowym i wizerunkowymdla każdego państwa. W pracy magisterskiej została przeprowadzona analiza wizerunkukulturalnego Federacji Rosyjskiej w Polsce. Praca badawcza została określona za pomocąbadania ankietowego. Jak wskazują zebrane wyniki, Rosja ma nie do końca dobry wizerunekkulturalny w Polsce. Dane zebrane po przeprowadzeniu badania w Polsce pozwalająstwierdzić, iż obywatele Polski mają swoje stałe opinie na temat kultury Rosji. Oczywiścieważnym jest wpływ polityczny oraz gospodarczy Rosji, który w glówny sposób kreujęwizerunek tego kraju. Przy pisaniu pracy magisterskiej pojawiła się propozycją dlapoprawienia wizerunku kulturalnego Federacji Rosyjskie w Polsce. Rosja powinna rozwijaćwłasne środki przekazu informacji na społeczeństwo, wzmacniać rosyjskie środki masowegoprzekazu na rynku międzynarodowym, wspierać działalność rosyjskich agencjiinformacyjnych, pracować nad dobrymi relacjami i współpracą pomiędzy rosyjskimii zagranicznymi kanałami informacyjnymi.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGroń, Krzysztof - 173354 pl
dc.contributor.authorMakarchyk, Karynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGroń, Krzysztof - 173354 pl
dc.contributor.reviewerKocój, Ewa - 185927 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:53:45Z
dc.date.available2020-07-26T21:53:45Z
dc.date.submitted2016-10-24pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-105192-156473pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211570
dc.languagepolpl
dc.subject.enculture, country, image, Russia, national branding.pl
dc.subject.plkultura, państwo, wizerunek, Rosja, branding narodowy.pl
dc.titleKreowanie wizerunku kulturalnego Federacji Rosyjskiej w Polscepl
dc.title.alternativeCreating the cultural image of the Russian Federation in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master’s thesis is to analyze the cultural image of the Russian Federation inPoland. To achieve the aim of the thesis different methods were used: methods of analysis,deduction and comparative method, which was used to compare the ways of creating theimage of country. This thesis shows that today many countries have engaged in deliberatecreation, development and promotion of a positive image of the country internationally.Culture is an excellent marketing for every country. The thesis was carried out analysis of thecultural image of the Russian Federation in Poland. Research was determined by a survey. As3indicated by the results collected, Russia doesn’t have a quite good cultural image in Poland.Data collected after the research in Poland allow us to conclude that Polish citizens have theirfixed opinions about russian culture. Of course, there is an important aspect of the impact ofthe economy and politics, which create the main image of the country. At the time of writingthe thesis appeared proposal to improve the cultural image of the Russian Federation inPoland. Russia should develop its own communication tools on society, expand russianmedia on the international market, support the activities of the russian news agency. Russiashould be in good relationships with foreign news channels.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza wizerunku kulturalnego FederacjiRosyjskiej w Polsce. Aby zrealizować cel pracy posłużono się metodami analizy, dedukcjioraz metody komparatystycznej, która została zastosowana przy porównaniu sposobówkreowania wizerunku państwa. Niniejsza praca ukazuje, że dzisiaj wiele państw zajmuje sięcelowym tworzeniem, rozwojem i promocją pozytywnego wizerunku państwa na areniemiędzynarodowej. Kultura jest znakomitym narzędziem marketingowym i wizerunkowymdla każdego państwa. W pracy magisterskiej została przeprowadzona analiza wizerunkukulturalnego Federacji Rosyjskiej w Polsce. Praca badawcza została określona za pomocąbadania ankietowego. Jak wskazują zebrane wyniki, Rosja ma nie do końca dobry wizerunekkulturalny w Polsce. Dane zebrane po przeprowadzeniu badania w Polsce pozwalająstwierdzić, iż obywatele Polski mają swoje stałe opinie na temat kultury Rosji. Oczywiścieważnym jest wpływ polityczny oraz gospodarczy Rosji, który w glówny sposób kreujęwizerunek tego kraju. Przy pisaniu pracy magisterskiej pojawiła się propozycją dlapoprawienia wizerunku kulturalnego Federacji Rosyjskie w Polsce. Rosja powinna rozwijaćwłasne środki przekazu informacji na społeczeństwo, wzmacniać rosyjskie środki masowegoprzekazu na rynku międzynarodowym, wspierać działalność rosyjskich agencjiinformacyjnych, pracować nad dobrymi relacjami i współpracą pomiędzy rosyjskimii zagranicznymi kanałami informacyjnymi.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Groń, Krzysztof - 173354
dc.contributor.authorpl
Makarchyk, Karyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Groń, Krzysztof - 173354
dc.contributor.reviewerpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:53:45Z
dc.date.available
2020-07-26T21:53:45Z
dc.date.submittedpl
2016-10-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-105192-156473
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211570
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
culture, country, image, Russia, national branding.
dc.subject.plpl
kultura, państwo, wizerunek, Rosja, branding narodowy.
dc.titlepl
Kreowanie wizerunku kulturalnego Federacji Rosyjskiej w Polsce
dc.title.alternativepl
Creating the cultural image of the Russian Federation in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Chandler
1

No access

No Thumbnail Available