Na rozdrożach. O trywializacji tkaniny i procesów włókienniczych w krajobrazie rekonstrukcji historycznej wieków średnich

master
dc.abstract.enThe Master thesis presents the phenomenon of historical reconstruction of the Middle Ages from the perspective of the anthropology of experience and the turn towards things. The author, as a researcher and at the same time a reconstructor, directs her attention towards a landscape that is close to her, but an element of it that has so far been overlooked. Everyday craft related to the production of fabrics and clothing, due to its indispensability and universality, is identified in historical reconstruction with commonness and triviality, also in terms of the necessary craft skills necessary to deal with it. The process of trivialization (lat. trivium – crossroads, triple crossroads) of fabrics has its genesis in many dilemmas of reenactors and craftsmen. The work lists three basic crossroads related to them, reaching for the macro perspective of historical reconstructions, the meso-landscape of medieval marketplaces and the micro-issues of individual craft practices and approaching the material. The study was devoted in particular to the practices of handicraft reenactors who deal with high-quality reconstruction of textiles based on historical patterns, including archaeological, historiographic and ethnographic records and finds, as well as iconographies from the early, high and late Middle Ages. The marginalized activities of the spinners, weavers, dyers and dressmakers involved in the manual production of reconstructed things were examined through the embodied cognition of objects in process from the point of view of their material and materiality. The entanglement of practices in: continuity and change of techniques, methods, tools and raw materials, spatial flows and individual choices of tactics as well as the affective entanglement of women's work were specified. Ultimately, the work gained value as a two-sided story – about objects and people who try to be like educational signposts, presenting an alternative re-creative practice in an extremely heterogeneous environment, located between the past and the present, knowledge and ignorance about residual sources, consciousness and its lack on about craft practices and crafting.pl
dc.abstract.plPraca prezentuje zjawisko rekonstrukcji historycznej wieków średnich z perspektywy antropologii doświadczenia i zwrotu ku rzeczom. Autorka jako badaczka, a zarazem rekonstruktorka, kieruje swoją uwagę w stronę bliskiego sobie krajobrazu, lecz niedostrzeganego dotąd jego elementu. Rzemiosło codzienne, związane z produkcją tkanin i ubioru, przez swoją niezbędność i uniwersalność utożsamiane jest w rekonstrukcji historycznej z powszechnością i trywialnością, także pod względem niezbędnych umiejętności rzemieślniczych koniecznych do zajmowania się nim. Proces trywializacji (łac. trivium – rozstaje, potrójne rozdroże) tkanin ma swoją genezę w wielu dylematach rekonstruktorów i rzemieślników. W pracy wyszczególniono trzy podstawowe rozdroża z nimi związane, sięgając po makro perspektywę rekonstrukcji historycznych, mezo-krajobraz targowisk średniowiecznych oraz mikro-problematykę jednostkowych praktyk rzemieślniczych i zbliżenie ku materiałowi. Studium poświęcone zostało szczególnie praktykom rekonstruktorek-rękodzielniczek, które zajmują się wysokiej jakości rekonstrukcją tekstyliów w oparciu o wzorce historyczne, w tym zapisy i znaleziska archeologiczne, historiograficzne i etnograficzne, a także ikonografie z okresu wczesnego, pełnego i późnego średniowiecza. Marginalizowane działania prządek, tkaczek, barwierek i krawcowych, zajmujących się ręczną produkcją rekonstrukcji rzeczy, zbadano poprzez ucieleśnione poznanie przedmiotów w procesie od strony ich materiału i materialności. Wyszczególniono uwikłanie praktyk w: ciągłości i zmiany technik, metod, narzędzi i surowców, przepływy przestrzenne i jednostkowe wybory taktyk oraz afektywne uwikłanie pracy kobiecej. Finalnie praca zyskała wartość jako opowieść obustronna – o przedmiotach i o osobach, które starają się być niczym edukatorskie kierunkowskazy, prezentujące alternatywną praktykę odtwórczą w niezwykle heterogenicznym środowisku, znajdującym się pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, wiedzą i niewiedzą na temat szczątkowych źródeł, świadomością i jej brakiem na temat rzemieślniczych praktyk oraz wytwarzania przedmiotów.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorTrzeszczyńska, Patrycja - 142807 pl
dc.contributor.authorLaszczka, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerTrzeszczyńska, Patrycja - 142807 pl
dc.contributor.reviewerManiak, Katarzynapl
dc.date.accessioned2023-07-05T21:41:51Z
dc.date.available2023-07-05T21:41:51Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudyetnologia i antropologia kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-166851-228156pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314340
dc.languagepolpl
dc.subject.enAnthropology of experience – Historical reenactment – Medieval crafts – Turn to things – Women’s workpl
dc.subject.plAntropologia doświadczenia – Praca kobiet – Rekonstrukcja historyczna – Rzemiosło średniowieczne – Zwrot ku rzeczompl
dc.titleNa rozdrożach. O trywializacji tkaniny i procesów włókienniczych w krajobrazie rekonstrukcji historycznej wieków średnichpl
dc.title.alternativeAt the crossroads. On the trivialization of fabric and textile processes in the landscape of historical reconstruction of the Middle Agespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Master thesis presents the phenomenon of historical reconstruction of the Middle Ages from the perspective of the anthropology of experience and the turn towards things. The author, as a researcher and at the same time a reconstructor, directs her attention towards a landscape that is close to her, but an element of it that has so far been overlooked. Everyday craft related to the production of fabrics and clothing, due to its indispensability and universality, is identified in historical reconstruction with commonness and triviality, also in terms of the necessary craft skills necessary to deal with it. The process of trivialization (lat. trivium – crossroads, triple crossroads) of fabrics has its genesis in many dilemmas of reenactors and craftsmen. The work lists three basic crossroads related to them, reaching for the macro perspective of historical reconstructions, the meso-landscape of medieval marketplaces and the micro-issues of individual craft practices and approaching the material. The study was devoted in particular to the practices of handicraft reenactors who deal with high-quality reconstruction of textiles based on historical patterns, including archaeological, historiographic and ethnographic records and finds, as well as iconographies from the early, high and late Middle Ages. The marginalized activities of the spinners, weavers, dyers and dressmakers involved in the manual production of reconstructed things were examined through the embodied cognition of objects in process from the point of view of their material and materiality. The entanglement of practices in: continuity and change of techniques, methods, tools and raw materials, spatial flows and individual choices of tactics as well as the affective entanglement of women's work were specified. Ultimately, the work gained value as a two-sided story – about objects and people who try to be like educational signposts, presenting an alternative re-creative practice in an extremely heterogeneous environment, located between the past and the present, knowledge and ignorance about residual sources, consciousness and its lack on about craft practices and crafting.
dc.abstract.plpl
Praca prezentuje zjawisko rekonstrukcji historycznej wieków średnich z perspektywy antropologii doświadczenia i zwrotu ku rzeczom. Autorka jako badaczka, a zarazem rekonstruktorka, kieruje swoją uwagę w stronę bliskiego sobie krajobrazu, lecz niedostrzeganego dotąd jego elementu. Rzemiosło codzienne, związane z produkcją tkanin i ubioru, przez swoją niezbędność i uniwersalność utożsamiane jest w rekonstrukcji historycznej z powszechnością i trywialnością, także pod względem niezbędnych umiejętności rzemieślniczych koniecznych do zajmowania się nim. Proces trywializacji (łac. trivium – rozstaje, potrójne rozdroże) tkanin ma swoją genezę w wielu dylematach rekonstruktorów i rzemieślników. W pracy wyszczególniono trzy podstawowe rozdroża z nimi związane, sięgając po makro perspektywę rekonstrukcji historycznych, mezo-krajobraz targowisk średniowiecznych oraz mikro-problematykę jednostkowych praktyk rzemieślniczych i zbliżenie ku materiałowi. Studium poświęcone zostało szczególnie praktykom rekonstruktorek-rękodzielniczek, które zajmują się wysokiej jakości rekonstrukcją tekstyliów w oparciu o wzorce historyczne, w tym zapisy i znaleziska archeologiczne, historiograficzne i etnograficzne, a także ikonografie z okresu wczesnego, pełnego i późnego średniowiecza. Marginalizowane działania prządek, tkaczek, barwierek i krawcowych, zajmujących się ręczną produkcją rekonstrukcji rzeczy, zbadano poprzez ucieleśnione poznanie przedmiotów w procesie od strony ich materiału i materialności. Wyszczególniono uwikłanie praktyk w: ciągłości i zmiany technik, metod, narzędzi i surowców, przepływy przestrzenne i jednostkowe wybory taktyk oraz afektywne uwikłanie pracy kobiecej. Finalnie praca zyskała wartość jako opowieść obustronna – o przedmiotach i o osobach, które starają się być niczym edukatorskie kierunkowskazy, prezentujące alternatywną praktykę odtwórczą w niezwykle heterogenicznym środowisku, znajdującym się pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, wiedzą i niewiedzą na temat szczątkowych źródeł, świadomością i jej brakiem na temat rzemieślniczych praktyk oraz wytwarzania przedmiotów.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Trzeszczyńska, Patrycja - 142807
dc.contributor.authorpl
Laszczka, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Trzeszczyńska, Patrycja - 142807
dc.contributor.reviewerpl
Maniak, Katarzyna
dc.date.accessioned
2023-07-05T21:41:51Z
dc.date.available
2023-07-05T21:41:51Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
etnologia i antropologia kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-166851-228156
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314340
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Anthropology of experience – Historical reenactment – Medieval crafts – Turn to things – Women’s work
dc.subject.plpl
Antropologia doświadczenia – Praca kobiet – Rekonstrukcja historyczna – Rzemiosło średniowieczne – Zwrot ku rzeczom
dc.titlepl
Na rozdrożach. O trywializacji tkaniny i procesów włókienniczych w krajobrazie rekonstrukcji historycznej wieków średnich
dc.title.alternativepl
At the crossroads. On the trivialization of fabric and textile processes in the landscape of historical reconstruction of the Middle Ages
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Bayreuth
2

No access

No Thumbnail Available
Collections