Natężenie bólu u pacjentów po zabiegu operacyjnym z powodu tętniaka aorty.

master
dc.abstract.enAbstractIntroduction: Abdominal aortic aneurysm (TAB) refers to one of the largest arteries that drains blood from the heart. An aneurysm occurs when the aorta increases its diameter by about 50% in a given place. It is most often located in the adrenal region. The number of diagnosed and treated abdominal aortic aneurysms is constantly increasing. Preventive ultrasound examinations for the detection of an aneurysm should be performed on every person over 65 years of age. Statistically, abdominal aortic aneurysm is more common in men than in women. Surgical intervention, which is an indispensable method of treating aortic aneurysm, is associated with postoperative pain, which is an indispensable element of such interventions.Aim: The aim of the study was to assess the intensity of postoperative pain in patients operated on due to abdominal aortic artery by traditional and endovascular methods.Material and method: The research was carried out at the Hospital of the Order of Saint Bonifraters. Jan Grande in Krakow, from April to July 2019, in a group of 50 respondents. For the assessment of pain intensity, the Analog-Visual Pain Scale (VAS) and the Prince Henry Hospital Pain Scale (PHHPS) were used.Results: Based on the conducted research, it was found that both the higher average maximum and average postoperative pain intensity according to the VAS scale occurred on the first day after surgery (M = 6.26; M = 4.82, respectively). In subsequent measurements, a gradual decrease in pain intensity was noted. A statistically significant relationship was observed between the structure of residence and the intensity of postoperative pain (for VAS: average p = 0.29, maximum p = 0.09 and for PHHPS p = 0.43), by surgical treatment method and the intensity of postoperative pain (for VAS average p = 0.086, for PHHPS p = 0.092). Approximately 1/3 of the respondents underwent health education regarding non-pharmacological methods of postoperative pain relief. In the group of people who received education, satisfaction with treatment was greater compared to the group of people who did not receive such education.Conclusions: The conducted analyzes show that postoperative pain occurs in patients operated on due to abdominal aortic artery, and its intensity varies. An important element of care should be preoperative education regarding pain relief methodspl
dc.abstract.plStreszczenieWstęp: Tętniak aorty brzusznej (TAB) dotyczy jednej z największych arterii, która odprowadza krew z serca. Tętniak powstaje, wówczas gdy w danym miejscu aorta zwiększa swą średnicę o około 50%. Najczęściej umiejscawia się w okolicy podnerkowej. Liczba rozpoznanych oraz leczonych tętniaków aorty brzusznej stale rośnie. Profilaktyczne badania ultrasonograficzne w kierunku wykrycia tętniaka, powinny być wykonywane u każdej osoby, która ukończyła 65 rok życia. Statystycznie tętniak aorty brzusznej częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Interwencja chirurgiczna, która jest niezbędną metodą leczenia tętniaka aorty wiąże się z powstaniem bólu pooperacyjnego, będącego nieodzownym elementem takich interwencji. Cel: Celem pracy była ocena natężenia bólu pooperacyjnego u pacjentów operowanych z powodu tętnika aorty brzusznej metodą tradycyjną oraz endowaskularną.Materiał i metoda: Badania zostały zrealizowane w Szpitalu Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie, w okresie od kwietnia do lipca 2019 r., w grupie 50 badanych. Do oceny natężenia bólu wykorzystano: Skalę Oceny Bólu Analogowo- Wzrokową (VAS) oraz Skalę Oceny Bólu Szpitala Księcia Henryka (PHHPS).Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż zarówno wyższa średnia maksymalnego, jak i średniego natężenia bólu pooperacyjnego według skali VAS występowała w I dobie po zabiegu (odpowiednio: M=6,26; M=4,82). W kolejnych pomiarach odnotowano stopniowe zmniejszenie natężenia bólu. Zaobserwowano istotny statystycznie związek pomiędzy strukturą zamieszkania, a natężeniem bólu pooperacyjnego (dla VAS: średniego p= 0,29, maksymalnego p= 0,09 oraz dla PHHPS p= 0,43), metodą leczenia chirurgicznego, a natężeniem bólu pooperacyjnego (dla VAS średniego p= 0,086, dla PHHPS p= 0,092). U około 1/3 badanych przeprowadzono edukację zdrowotną dotyczącą niefarmakologicznych metod uśmierzania bólu pooperacyjnego. W grupie osób, u których była przeprowadzona edukacja, zadowolenie z leczenia było większe w porównaniu z grupą osób, u których takiej edukacji nie przeprowadzono. Wnioski: Z przeprowadzonych analiz wynika, iż ból pooperacyjny występuje u pacjentów operowanych z powodu tętnika aorty brzusznej, a jego natężenie jest zróżnicowane. Ważnym elementem opieki powinna być edukacja przedoperacyjna dotycząca metod uśmierzania bólu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKuźmicz, Ilonapl
dc.contributor.authorDybczak, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKuźmicz, Ilonapl
dc.contributor.reviewerBonior, Joanna - 128830 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:35:38Z
dc.date.available2020-07-28T04:35:38Z
dc.date.submitted2019-09-24pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-137534-216960pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239264
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: abdominal aortic aneurysm, postoperative pain, assessment of pain intensitypl
dc.subject.plSłowa kluczowe: tętniak aorty brzusznej, ból pooperacyjny, ocena natężenia bólupl
dc.titleNatężenie bólu u pacjentów po zabiegu operacyjnym z powodu tętniaka aorty.pl
dc.title.alternativePain intensity in patients after surgery due to aortic aneurysm.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
AbstractIntroduction: Abdominal aortic aneurysm (TAB) refers to one of the largest arteries that drains blood from the heart. An aneurysm occurs when the aorta increases its diameter by about 50% in a given place. It is most often located in the adrenal region. The number of diagnosed and treated abdominal aortic aneurysms is constantly increasing. Preventive ultrasound examinations for the detection of an aneurysm should be performed on every person over 65 years of age. Statistically, abdominal aortic aneurysm is more common in men than in women. Surgical intervention, which is an indispensable method of treating aortic aneurysm, is associated with postoperative pain, which is an indispensable element of such interventions.Aim: The aim of the study was to assess the intensity of postoperative pain in patients operated on due to abdominal aortic artery by traditional and endovascular methods.Material and method: The research was carried out at the Hospital of the Order of Saint Bonifraters. Jan Grande in Krakow, from April to July 2019, in a group of 50 respondents. For the assessment of pain intensity, the Analog-Visual Pain Scale (VAS) and the Prince Henry Hospital Pain Scale (PHHPS) were used.Results: Based on the conducted research, it was found that both the higher average maximum and average postoperative pain intensity according to the VAS scale occurred on the first day after surgery (M = 6.26; M = 4.82, respectively). In subsequent measurements, a gradual decrease in pain intensity was noted. A statistically significant relationship was observed between the structure of residence and the intensity of postoperative pain (for VAS: average p = 0.29, maximum p = 0.09 and for PHHPS p = 0.43), by surgical treatment method and the intensity of postoperative pain (for VAS average p = 0.086, for PHHPS p = 0.092). Approximately 1/3 of the respondents underwent health education regarding non-pharmacological methods of postoperative pain relief. In the group of people who received education, satisfaction with treatment was greater compared to the group of people who did not receive such education.Conclusions: The conducted analyzes show that postoperative pain occurs in patients operated on due to abdominal aortic artery, and its intensity varies. An important element of care should be preoperative education regarding pain relief methods
dc.abstract.plpl
StreszczenieWstęp: Tętniak aorty brzusznej (TAB) dotyczy jednej z największych arterii, która odprowadza krew z serca. Tętniak powstaje, wówczas gdy w danym miejscu aorta zwiększa swą średnicę o około 50%. Najczęściej umiejscawia się w okolicy podnerkowej. Liczba rozpoznanych oraz leczonych tętniaków aorty brzusznej stale rośnie. Profilaktyczne badania ultrasonograficzne w kierunku wykrycia tętniaka, powinny być wykonywane u każdej osoby, która ukończyła 65 rok życia. Statystycznie tętniak aorty brzusznej częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Interwencja chirurgiczna, która jest niezbędną metodą leczenia tętniaka aorty wiąże się z powstaniem bólu pooperacyjnego, będącego nieodzownym elementem takich interwencji. Cel: Celem pracy była ocena natężenia bólu pooperacyjnego u pacjentów operowanych z powodu tętnika aorty brzusznej metodą tradycyjną oraz endowaskularną.Materiał i metoda: Badania zostały zrealizowane w Szpitalu Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie, w okresie od kwietnia do lipca 2019 r., w grupie 50 badanych. Do oceny natężenia bólu wykorzystano: Skalę Oceny Bólu Analogowo- Wzrokową (VAS) oraz Skalę Oceny Bólu Szpitala Księcia Henryka (PHHPS).Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż zarówno wyższa średnia maksymalnego, jak i średniego natężenia bólu pooperacyjnego według skali VAS występowała w I dobie po zabiegu (odpowiednio: M=6,26; M=4,82). W kolejnych pomiarach odnotowano stopniowe zmniejszenie natężenia bólu. Zaobserwowano istotny statystycznie związek pomiędzy strukturą zamieszkania, a natężeniem bólu pooperacyjnego (dla VAS: średniego p= 0,29, maksymalnego p= 0,09 oraz dla PHHPS p= 0,43), metodą leczenia chirurgicznego, a natężeniem bólu pooperacyjnego (dla VAS średniego p= 0,086, dla PHHPS p= 0,092). U około 1/3 badanych przeprowadzono edukację zdrowotną dotyczącą niefarmakologicznych metod uśmierzania bólu pooperacyjnego. W grupie osób, u których była przeprowadzona edukacja, zadowolenie z leczenia było większe w porównaniu z grupą osób, u których takiej edukacji nie przeprowadzono. Wnioski: Z przeprowadzonych analiz wynika, iż ból pooperacyjny występuje u pacjentów operowanych z powodu tętnika aorty brzusznej, a jego natężenie jest zróżnicowane. Ważnym elementem opieki powinna być edukacja przedoperacyjna dotycząca metod uśmierzania bólu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kuźmicz, Ilona
dc.contributor.authorpl
Dybczak, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kuźmicz, Ilona
dc.contributor.reviewerpl
Bonior, Joanna - 128830
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:35:38Z
dc.date.available
2020-07-28T04:35:38Z
dc.date.submittedpl
2019-09-24
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-137534-216960
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239264
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: abdominal aortic aneurysm, postoperative pain, assessment of pain intensity
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: tętniak aorty brzusznej, ból pooperacyjny, ocena natężenia bólu
dc.titlepl
Natężenie bólu u pacjentów po zabiegu operacyjnym z powodu tętniaka aorty.
dc.title.alternativepl
Pain intensity in patients after surgery due to aortic aneurysm.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
227
Views per month
Views per city
Warsaw
79
Wroclaw
7
Krakow
6
Lodz
5
Gdansk
4
Rzeszów
4
Gdynia
3
Poznan
3
Siedlce
3
Cieszyn
2

No access

No Thumbnail Available