Sytuacja osób starszych w Polsce i w Chinach

licenciate
dc.abstract.enCurrently, with the rapid growth of the global economy, the problem of an ageing population is becoming increasingly acute, especially in China and Poland. In China, the issue is particularly serious, mainly due to the long-standing one-child policy, which has led to a sharp increase in the proportion of elderly people. At the same time, the number of working people in China is gradually declining, creating the double pressure of ageing and labour shortages. In Poland, the problem of ageing is also attracting a great deal of attention. The percentage of elderly people in Poland is increasing year by year, while the working-age population is decreasing, posing a challenge to the pension system and the social economy. This trend is the result of both social change and political decisions. Despite the differences between China and Poland in terms of pension systems, cultural traditions and social support, both countries face similar challenges and can learn from each other's experiences to reform and improve their pension systems to ensure that older people are adequately supported and respected and meet the challenges of an ageing population. Both China and Poland are experiencing a trend of declining fertility rates and increasing life expectancy, resulting in a higher proportion of older people and a relatively smaller working-age population. This poses a challenge for the pension system. Despite the differences in the way families function in the two countries, the ageing of the population is leading to an increased burden on families to care for the elderly. Due to the declining propensity of young people to marry and a reduction in family size, the traditional family function of providing care for the elderly is gradually weakening and the social burden is increasing. At the same time, the elderly's demand for health and long-term care services is increasing, requiring the government and social institutions to invest more to meet these needs.Given that both China and Poland are at the stage of an ageing population, rising healthcare costs place a greater burden on the economy. The development of geriatrics is a way to counteract the rising healthcare costs associated with an ageing population and can mitigate the socio-economic impact of an ageing population by reducing unnecessary medical interventions and costs by providing more appropriate forms of treatment and care. This article focuses on the elderly in China and Poland as the object of analysis, starting with the current situation of the elderly in both countries, focusing on the analysis of the problems of the elderly in both countries, and briefly discussing the relevant countermeasures to provide a reference point to address the problem of ageing in China and Poland.pl
dc.abstract.plAktualnie, wraz z szybkim wzrostem światowej gospodarki, coraz bardziej palący staje się problem starzenia się społeczeństwa, szczególnie w Chinach i Polsce. W Chinach, kwestia ta jest szczególnie poważna, głównie z powodu długotrwałej polityki jednego dziecka, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu odsetka osób starszych. Równocześnie, liczba pracujących w Chinach stopniowo maleje, co tworzy dwukrotną presję starzenia się oraz niedoboru siły roboczej. W Polsce, problem starzenia się również przyciąga ogromną uwagę. Odsetek osób starszych w Polsce rośnie z roku na rok, podczas gdy liczba ludności w wieku produkcyjnym maleje, stawiając wyzwanie przed systemem emerytalnym i gospodarką społeczną. Ten trend jest zarówno wynikiem zmian społecznych, jak i decyzji politycznych. Pomimo różnic między Chinami a Polską w zakresie systemów emerytalnych, tradycji kulturowych i wsparcia społecznego, oba kraje stoją przed podobnymi wyzwaniami i mogą czerpać z wzajemnych doświadczeń w celu zreformowania i ulepszenia swoich systemów emerytalnych, aby zapewnić osobom starszym odpowiednie wsparcie i szacunek oraz sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa. Zarówno w Chinach, jak i w Polsce, odnotowuje się trend spadku dzietności i wzrostu średniej długości życia, co skutkuje większym odsetkiem osób starszych i stosunkowo mniejszą liczbą ludności w wieku produkcyjnym. Stanowi to wyzwanie dla systemu emerytalnego. Pomimo różnic w sposobie funkcjonowania rodzin w obu krajach, starzenie się społeczeństwa prowadzi do zwiększonego obciążenia rodzin w zakresie opieki nad osobami starszymi. Z uwagi na zmniejszenie się skłonności młodych ludzi do zawierania małżeństw i zmniejszenie się wielkości rodzin, tradycyjna funkcja rodziny polegająca na zapewnieniu opieki osobom starszym stopniowo słabnie, a obciążenie społeczne rośnie. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie osób starszych na usługi związane z opieką zdrowotną i długoterminową, co wymaga od rządu i instytucji społecznych większych nakładów w celu zaspokojenia tych potrzeb. Biorąc pod uwagę, że zarówno Chiny, jak i Polska znajdują się na etapie starzenia się społeczeństwa, wzrost kosztów opieki zdrowotnej stanowi większe obciążenie dla gospodarki. Rozwój geriatrii jest sposobem na przeciwdziałanie rosnącym kosztom opieki zdrowotnej związanym ze starzeniem się społeczeństwa i może złagodzić społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństwa poprzez ograniczenie niepotrzebnych interwencji medycznych i kosztów poprzez zapewnienie bardziej odpowiednich form leczenia i opieki. Ten artykuł skupia się na osobach starszych w Chinach i Polsce jako przedmiot analizy, rozpoczynając od obecnej sytuacji osób starszych w obu krajach, skupiając się na analizie problemów osób starszych w obu krajach, oraz krótko omawiając odpowiednie środki zaradcze, aby dostarczyć punkt odniesienia do rozwiązania problemu starzenia się w Chinach i Polsce.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorPrizel-Kania, Adriana - 215025 pl
dc.contributor.authorHuang, Lei - USOS324783 pl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerTerka, Beata - 113677 pl
dc.contributor.reviewerPrizel-Kania, Adriana - 215025 pl
dc.date.accessioned2024-06-09T23:00:49Z
dc.date.available2024-06-09T23:00:49Z
dc.date.submitted2024-06-03pl
dc.fieldofstudyStudia polskie - język, kultura, społeczeństwopl
dc.identifier.apddiploma-174633-324783pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/346144
dc.languagepolpl
dc.subject.enAgeing; society; challenge; problempl
dc.subject.plstarzenie się; społeczeństwa; wyzwania; problempl
dc.titleSytuacja osób starszych w Polsce i w Chinachpl
dc.title.alternativeSituation of the elderly in Poland and Chinapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Currently, with the rapid growth of the global economy, the problem of an ageing population is becoming increasingly acute, especially in China and Poland. In China, the issue is particularly serious, mainly due to the long-standing one-child policy, which has led to a sharp increase in the proportion of elderly people. At the same time, the number of working people in China is gradually declining, creating the double pressure of ageing and labour shortages. In Poland, the problem of ageing is also attracting a great deal of attention. The percentage of elderly people in Poland is increasing year by year, while the working-age population is decreasing, posing a challenge to the pension system and the social economy. This trend is the result of both social change and political decisions. Despite the differences between China and Poland in terms of pension systems, cultural traditions and social support, both countries face similar challenges and can learn from each other's experiences to reform and improve their pension systems to ensure that older people are adequately supported and respected and meet the challenges of an ageing population. Both China and Poland are experiencing a trend of declining fertility rates and increasing life expectancy, resulting in a higher proportion of older people and a relatively smaller working-age population. This poses a challenge for the pension system. Despite the differences in the way families function in the two countries, the ageing of the population is leading to an increased burden on families to care for the elderly. Due to the declining propensity of young people to marry and a reduction in family size, the traditional family function of providing care for the elderly is gradually weakening and the social burden is increasing. At the same time, the elderly's demand for health and long-term care services is increasing, requiring the government and social institutions to invest more to meet these needs.Given that both China and Poland are at the stage of an ageing population, rising healthcare costs place a greater burden on the economy. The development of geriatrics is a way to counteract the rising healthcare costs associated with an ageing population and can mitigate the socio-economic impact of an ageing population by reducing unnecessary medical interventions and costs by providing more appropriate forms of treatment and care. This article focuses on the elderly in China and Poland as the object of analysis, starting with the current situation of the elderly in both countries, focusing on the analysis of the problems of the elderly in both countries, and briefly discussing the relevant countermeasures to provide a reference point to address the problem of ageing in China and Poland.
dc.abstract.plpl
Aktualnie, wraz z szybkim wzrostem światowej gospodarki, coraz bardziej palący staje się problem starzenia się społeczeństwa, szczególnie w Chinach i Polsce. W Chinach, kwestia ta jest szczególnie poważna, głównie z powodu długotrwałej polityki jednego dziecka, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu odsetka osób starszych. Równocześnie, liczba pracujących w Chinach stopniowo maleje, co tworzy dwukrotną presję starzenia się oraz niedoboru siły roboczej. W Polsce, problem starzenia się również przyciąga ogromną uwagę. Odsetek osób starszych w Polsce rośnie z roku na rok, podczas gdy liczba ludności w wieku produkcyjnym maleje, stawiając wyzwanie przed systemem emerytalnym i gospodarką społeczną. Ten trend jest zarówno wynikiem zmian społecznych, jak i decyzji politycznych. Pomimo różnic między Chinami a Polską w zakresie systemów emerytalnych, tradycji kulturowych i wsparcia społecznego, oba kraje stoją przed podobnymi wyzwaniami i mogą czerpać z wzajemnych doświadczeń w celu zreformowania i ulepszenia swoich systemów emerytalnych, aby zapewnić osobom starszym odpowiednie wsparcie i szacunek oraz sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa. Zarówno w Chinach, jak i w Polsce, odnotowuje się trend spadku dzietności i wzrostu średniej długości życia, co skutkuje większym odsetkiem osób starszych i stosunkowo mniejszą liczbą ludności w wieku produkcyjnym. Stanowi to wyzwanie dla systemu emerytalnego. Pomimo różnic w sposobie funkcjonowania rodzin w obu krajach, starzenie się społeczeństwa prowadzi do zwiększonego obciążenia rodzin w zakresie opieki nad osobami starszymi. Z uwagi na zmniejszenie się skłonności młodych ludzi do zawierania małżeństw i zmniejszenie się wielkości rodzin, tradycyjna funkcja rodziny polegająca na zapewnieniu opieki osobom starszym stopniowo słabnie, a obciążenie społeczne rośnie. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie osób starszych na usługi związane z opieką zdrowotną i długoterminową, co wymaga od rządu i instytucji społecznych większych nakładów w celu zaspokojenia tych potrzeb. Biorąc pod uwagę, że zarówno Chiny, jak i Polska znajdują się na etapie starzenia się społeczeństwa, wzrost kosztów opieki zdrowotnej stanowi większe obciążenie dla gospodarki. Rozwój geriatrii jest sposobem na przeciwdziałanie rosnącym kosztom opieki zdrowotnej związanym ze starzeniem się społeczeństwa i może złagodzić społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństwa poprzez ograniczenie niepotrzebnych interwencji medycznych i kosztów poprzez zapewnienie bardziej odpowiednich form leczenia i opieki. Ten artykuł skupia się na osobach starszych w Chinach i Polsce jako przedmiot analizy, rozpoczynając od obecnej sytuacji osób starszych w obu krajach, skupiając się na analizie problemów osób starszych w obu krajach, oraz krótko omawiając odpowiednie środki zaradcze, aby dostarczyć punkt odniesienia do rozwiązania problemu starzenia się w Chinach i Polsce.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Prizel-Kania, Adriana - 215025
dc.contributor.authorpl
Huang, Lei - USOS324783
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Terka, Beata - 113677
dc.contributor.reviewerpl
Prizel-Kania, Adriana - 215025
dc.date.accessioned
2024-06-09T23:00:49Z
dc.date.available
2024-06-09T23:00:49Z
dc.date.submittedpl
2024-06-03
dc.fieldofstudypl
Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo
dc.identifier.apdpl
diploma-174633-324783
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/346144
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Ageing; society; challenge; problem
dc.subject.plpl
starzenie się; społeczeństwa; wyzwania; problem
dc.titlepl
Sytuacja osób starszych w Polsce i w Chinach
dc.title.alternativepl
Situation of the elderly in Poland and China
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available