Jasnowidz w śledztwie, czyli parapsychologia na usługach nowoczesnego państwa

master
dc.abstract.enThis thesis is devoted to the subject of psychic's part in a police inquiry. The paper consists of five chapters. The first one includes mainly the basic assumptions of the thesis and defines essential concepts. The second chapter is a historical outline of the parapsychology as used by the state. The third – evaluates clairvoyance by scientific means. The fourth – views the manner of cooperation between the police and the clairvoyant in Poland. The fifth – presents the findings of a research, conducted for the purpose of this paper, concerning the approach of different social groups towards police psychics. The work explains the concept of using a clairvoyant's help by law enforcement in the modern 21st century state. The very beginning of the paper limits the scope of the analyzed subject. The main issues are presented, such as: the phenomenon of a psychic's work for the state in reference to the modern state. Furthermore, the basic concepts of parapsychology (clairvoyance, telepathy, psychokinesis) have been presented. The whole work is based on confronting different arguments of both skeptics and enthusiasts of applying clairvoyance by law enforcement. This study offers information on forming of a group, of the so called police psychics, throughout the history. It depicts the everlasting attempts to use clairvoyance by authorities (such as: heads of state, the military, the police) starting with the antiquity up until the contemporary times. Moreover, the work also introduces the reader with the profiles of some contemporary police psychics. The focus is put mainly on showing their efficacy while collaborating with the law enforcement organizations.Furthermore, the approach of science to clairvoyance has also been illustrated in the thesis. Due to the richness of the history of parapsychology, the stages of the conducted researched have been characterized in short. The most important research facilities and the most active researches have been mentioned. The deliberations begin with the introduction and assessment of the research whose purpose is to prove the existence of extrasensory perception. The thesis then follows the experiments conducted over the years , whose aim was to enable the practical use of clairvoyance.The main objective of the paper was to present the cooperation between the psychic and the law enforcement offices. The process of starting the cooperation, the actual state of affairs and the psychic's legal participation in the police proceedings have been explained on the example of Poland. The psychic's assistance with the actions taken by the police has been supported with the details of proper exemplifications. Each case in point has been described from the point of view of both the supporters and the opponents of clairvoyance, which in turn allows for an objective assessment of the police psychics' efficacy. The analysis of the purposefulness of engaging psychics in solving crime mysteries has been illustrated on the example of individual cases with no relation to the specific psychics. This methodology permits for an impartial evaluation of the psychic's usefulness in the process of arriving at truth and prevents from associating either success or failure with an individual psychic. The evaluation is not directed at particular psychics, but rather using psychic abilities as a method of investigating crimes. Additionally, this paper presents the basic causes of using clairvoyance as means of acquiring information, and also the results such collaboration may bring.The final part of the dissertation is devoted to analyzing the results of the survey on the attitude of different social groups (junior high, high school and college students, and people over 26 years old) to clairvoyance as an investigation method. The main objective of this work is to make people aware of the issue of the psychic's participation in a police investigation and its meaning in the contemporary world.pl
dc.abstract.plPraca magisterska poświęcona jest tematyce udziału jasnowidza w śledztwie. Praca składa się z pięciu części. Rozdział pierwszy - zawiera główne założenia pracy i podstawowe pojęcia. Drugi - to rys historyczny parapsychologii wykorzystywanej na potrzeby państwa. Trzeci - obejmuje ocenę jasnowidzenia pod kątem badań naukowych. Czwarty - ukazuje obraz współpracy policji z jasnowidzem w Polsce. Piaty - zawiera przeprowadzane na potrzeby pracy badania dotyczące stosunku poszczególnych grup społecznych wobec policyjnych jasnowidzów. Praca przybliża tematykę korzystania z pomocy jasnowidza przez organy śledcze w nowoczesnym państwie XXI wieku. Na początku pracy wyznaczono zakres analizowanych kwestii. Przedstawiono główną problematykę tj. fenomen jasnowidza na usługach państwa w kontekście państwa nowoczesnego. Zaprezentowano również podstawowe pojęcia z zakresu parapsychologii (jasnowidzenie, telepatia, psychokineza). Całe opracowanie opiera się na konfrontowaniu argumentów sceptyków i entuzjastów zastosowania jasnowidzenia w pracy organów śledczych.W opracowaniu można znaleźć informacje na temat procesu wykształcania się grupy tzw. jasnowidzów policyjnych na przestrzeni wieków. Rozważania ukazują odwieczne próby wykorzystywania jasnowidzenia przez organy państwowe (m.in. przez władców państw, wojsko, policję) od Starożytności po czasy współczesne. Przedstawiono również sylwetki niektórych współczesnych policyjnych jasnowidzów. Uwaga skupiona jest głównie na przedstawieniu ich skuteczności w zakresie ich współpracy z organami śledczymi.W pracy przedstawiono również stanowisko nauki wobec jasnowidzenia. Z racji tego, że historia parapsychologii jest niezwykle bogata w skrócie przedstawiono etapy prowadzonych badań. Wspomniano o najważniejszych ośrodkach badawczych i najbardziej aktywnych uczonych. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia i oceny badań mających na celu udowodnienie istnienia postrzegania pozazmysłowego. Następnie ukazano prowadzone na przestrzeni lat eksperymenty, które miały na celu umożliwienie zastosowania jasnowidzenia w praktyce. Zasadniczym przedmiotem pracy było przedstawienie współpracy jasnowidza z organami śledczymi. Proces nawiązania współpracy, charakteru faktycznego i prawnego udziału jasnowidza w działaniach policyjnych przedstawiono na przykładzie Polski. Udział jasnowidza w czynnościach podejmowanych przez policję poparty został stosownymi przykładami. Każdy przypadek przedstawiono z punktu widzenia przeciwników i zwolenników jasnowidzenia, co pozwala na obiektywną ocenę skuteczności policyjnych jasnowidzów. Analiza celowości angażowania jasnowidzów do rozwiązywania kryminalnych zagadek została przedstawiona na poszczególnych kryminalnych sprawach w oderwaniu od konkretnych postaci jasnowidzów. Taka metodologia pozwala obiektywnie ocenić przydatność jasnowidzów w procesie dochodzenia do prawdy i uniemożliwia utożsamiania sukcesów i porażek z konkretnymi jasnowidzami. Ocenie, bowiem nie mają podlegać poszczególni jasnowidze, a jasnowidzenie jako metoda śledcza.W pracy przedstawiono również podstawowe przyczyny wykorzystywania jasnowidzenia jako źródła pozyskiwania informacji, oraz skutki podejmowanej współpracy.Na końcu pracy zawarto analizę badań ankietowych na temat stosunku poszczególnych grup społecznych (gimnazjalistów, licealistów, studentów, osób powyżej dwudziestego szóstego roku życia) do jasnowidzenia jako metody stosowanej w pracy organów ścigania. Praca ma głównie na celu uzmysłowienie aktualności problemu, jakim jest udział jasnowidza w śledztwie oraz jego znaczenia we współczesnym świecie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWójcikiewicz, Józef - 132767 pl
dc.contributor.authorPaluszkiewicz, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerJuszka, Kazimiera - 128570 pl
dc.contributor.reviewerWójcikiewicz, Józef - 132767 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T21:49:23Z
dc.date.available2020-07-23T21:49:23Z
dc.date.submitted2012-02-23pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-63539-116524pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177167
dc.languagepolpl
dc.subject.enparapsychology, psychic, police, inquirypl
dc.subject.plparapsychologia, jasnowidz, policja, śledztwopl
dc.titleJasnowidz w śledztwie, czyli parapsychologia na usługach nowoczesnego państwapl
dc.title.alternativePsychic’s role in a police investigation – parapsychology in service of the statepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is devoted to the subject of psychic's part in a police inquiry. The paper consists of five chapters. The first one includes mainly the basic assumptions of the thesis and defines essential concepts. The second chapter is a historical outline of the parapsychology as used by the state. The third – evaluates clairvoyance by scientific means. The fourth – views the manner of cooperation between the police and the clairvoyant in Poland. The fifth – presents the findings of a research, conducted for the purpose of this paper, concerning the approach of different social groups towards police psychics. The work explains the concept of using a clairvoyant's help by law enforcement in the modern 21st century state. The very beginning of the paper limits the scope of the analyzed subject. The main issues are presented, such as: the phenomenon of a psychic's work for the state in reference to the modern state. Furthermore, the basic concepts of parapsychology (clairvoyance, telepathy, psychokinesis) have been presented. The whole work is based on confronting different arguments of both skeptics and enthusiasts of applying clairvoyance by law enforcement. This study offers information on forming of a group, of the so called police psychics, throughout the history. It depicts the everlasting attempts to use clairvoyance by authorities (such as: heads of state, the military, the police) starting with the antiquity up until the contemporary times. Moreover, the work also introduces the reader with the profiles of some contemporary police psychics. The focus is put mainly on showing their efficacy while collaborating with the law enforcement organizations.Furthermore, the approach of science to clairvoyance has also been illustrated in the thesis. Due to the richness of the history of parapsychology, the stages of the conducted researched have been characterized in short. The most important research facilities and the most active researches have been mentioned. The deliberations begin with the introduction and assessment of the research whose purpose is to prove the existence of extrasensory perception. The thesis then follows the experiments conducted over the years , whose aim was to enable the practical use of clairvoyance.The main objective of the paper was to present the cooperation between the psychic and the law enforcement offices. The process of starting the cooperation, the actual state of affairs and the psychic's legal participation in the police proceedings have been explained on the example of Poland. The psychic's assistance with the actions taken by the police has been supported with the details of proper exemplifications. Each case in point has been described from the point of view of both the supporters and the opponents of clairvoyance, which in turn allows for an objective assessment of the police psychics' efficacy. The analysis of the purposefulness of engaging psychics in solving crime mysteries has been illustrated on the example of individual cases with no relation to the specific psychics. This methodology permits for an impartial evaluation of the psychic's usefulness in the process of arriving at truth and prevents from associating either success or failure with an individual psychic. The evaluation is not directed at particular psychics, but rather using psychic abilities as a method of investigating crimes. Additionally, this paper presents the basic causes of using clairvoyance as means of acquiring information, and also the results such collaboration may bring.The final part of the dissertation is devoted to analyzing the results of the survey on the attitude of different social groups (junior high, high school and college students, and people over 26 years old) to clairvoyance as an investigation method. The main objective of this work is to make people aware of the issue of the psychic's participation in a police investigation and its meaning in the contemporary world.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska poświęcona jest tematyce udziału jasnowidza w śledztwie. Praca składa się z pięciu części. Rozdział pierwszy - zawiera główne założenia pracy i podstawowe pojęcia. Drugi - to rys historyczny parapsychologii wykorzystywanej na potrzeby państwa. Trzeci - obejmuje ocenę jasnowidzenia pod kątem badań naukowych. Czwarty - ukazuje obraz współpracy policji z jasnowidzem w Polsce. Piaty - zawiera przeprowadzane na potrzeby pracy badania dotyczące stosunku poszczególnych grup społecznych wobec policyjnych jasnowidzów. Praca przybliża tematykę korzystania z pomocy jasnowidza przez organy śledcze w nowoczesnym państwie XXI wieku. Na początku pracy wyznaczono zakres analizowanych kwestii. Przedstawiono główną problematykę tj. fenomen jasnowidza na usługach państwa w kontekście państwa nowoczesnego. Zaprezentowano również podstawowe pojęcia z zakresu parapsychologii (jasnowidzenie, telepatia, psychokineza). Całe opracowanie opiera się na konfrontowaniu argumentów sceptyków i entuzjastów zastosowania jasnowidzenia w pracy organów śledczych.W opracowaniu można znaleźć informacje na temat procesu wykształcania się grupy tzw. jasnowidzów policyjnych na przestrzeni wieków. Rozważania ukazują odwieczne próby wykorzystywania jasnowidzenia przez organy państwowe (m.in. przez władców państw, wojsko, policję) od Starożytności po czasy współczesne. Przedstawiono również sylwetki niektórych współczesnych policyjnych jasnowidzów. Uwaga skupiona jest głównie na przedstawieniu ich skuteczności w zakresie ich współpracy z organami śledczymi.W pracy przedstawiono również stanowisko nauki wobec jasnowidzenia. Z racji tego, że historia parapsychologii jest niezwykle bogata w skrócie przedstawiono etapy prowadzonych badań. Wspomniano o najważniejszych ośrodkach badawczych i najbardziej aktywnych uczonych. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia i oceny badań mających na celu udowodnienie istnienia postrzegania pozazmysłowego. Następnie ukazano prowadzone na przestrzeni lat eksperymenty, które miały na celu umożliwienie zastosowania jasnowidzenia w praktyce. Zasadniczym przedmiotem pracy było przedstawienie współpracy jasnowidza z organami śledczymi. Proces nawiązania współpracy, charakteru faktycznego i prawnego udziału jasnowidza w działaniach policyjnych przedstawiono na przykładzie Polski. Udział jasnowidza w czynnościach podejmowanych przez policję poparty został stosownymi przykładami. Każdy przypadek przedstawiono z punktu widzenia przeciwników i zwolenników jasnowidzenia, co pozwala na obiektywną ocenę skuteczności policyjnych jasnowidzów. Analiza celowości angażowania jasnowidzów do rozwiązywania kryminalnych zagadek została przedstawiona na poszczególnych kryminalnych sprawach w oderwaniu od konkretnych postaci jasnowidzów. Taka metodologia pozwala obiektywnie ocenić przydatność jasnowidzów w procesie dochodzenia do prawdy i uniemożliwia utożsamiania sukcesów i porażek z konkretnymi jasnowidzami. Ocenie, bowiem nie mają podlegać poszczególni jasnowidze, a jasnowidzenie jako metoda śledcza.W pracy przedstawiono również podstawowe przyczyny wykorzystywania jasnowidzenia jako źródła pozyskiwania informacji, oraz skutki podejmowanej współpracy.Na końcu pracy zawarto analizę badań ankietowych na temat stosunku poszczególnych grup społecznych (gimnazjalistów, licealistów, studentów, osób powyżej dwudziestego szóstego roku życia) do jasnowidzenia jako metody stosowanej w pracy organów ścigania. Praca ma głównie na celu uzmysłowienie aktualności problemu, jakim jest udział jasnowidza w śledztwie oraz jego znaczenia we współczesnym świecie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wójcikiewicz, Józef - 132767
dc.contributor.authorpl
Paluszkiewicz, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Juszka, Kazimiera - 128570
dc.contributor.reviewerpl
Wójcikiewicz, Józef - 132767
dc.date.accessioned
2020-07-23T21:49:23Z
dc.date.available
2020-07-23T21:49:23Z
dc.date.submittedpl
2012-02-23
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-63539-116524
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177167
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
parapsychology, psychic, police, inquiry
dc.subject.plpl
parapsychologia, jasnowidz, policja, śledztwo
dc.titlepl
Jasnowidz w śledztwie, czyli parapsychologia na usługach nowoczesnego państwa
dc.title.alternativepl
Psychic’s role in a police investigation – parapsychology in service of the state
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
194
Views per month
Views per city
Warsaw
28
Wroclaw
18
Krakow
17
Gdansk
8
Gliwice
7
Lodz
5
Sucha Beskidzka
5
Katowice
4
Czerwionka-Leszczyny
3
Paris
3

No access

No Thumbnail Available