"Egzekucja z ruchomości"

master
dc.abstract.enThis study raises the question of enforcement of movables and describes the concept of execution put into effect by enforcement. The first part of the study concerns establishing what can be called movables, because, contrary to the definition of immovables, they do not have an explicit legal definition. The further part of the study concerns the problem of properties of the enforcement authority for the enforcement of a movable property, including the rights of the creditor to choose a bailiff and everything that it entails – costs of proceedings which are then calculated in a slightly different way.Another part of the work describes the conditions for arrest of the property that can differ depending on whether an item remains in the possession of the debtor or the third party. The essence of possession as the primary criterion of allowing mobility is undeniably vital for the fate of the further fate of the execution of mobility. Seizure of movable combines necessarily institution of supervision, which has been more specifically addressed in the next section. Given that the disposer of the enforcement proceedings is also a creditor, the natural thing to happen is the right of the creditor to participate in the enforcement activities and that there are consequences of not informing the creditor of such activities being performed by the bailiff court, which has also been discussed in the study. Another chapter has been devoted to estimating the value of the arrested mobility, which may be done by the bailiff, by the court or by the expert witness. The final stage of the execution is the sale of the movable property, which is described in the next section. legislator has predicted several forms of sales – by free-hand, through commercial enterprise, commission, sale by public. What is worth to mention, also the creditor after the unsuccessful attempts of selling the movable has the power to take over it.In the final conclusions I allowed myself to assess the existing regulations with due respect to the execution of mobility and its impact on the effectiveness of the procedure, indicating that they are in fact closely linked to other branches of the law, especially criminal law. And only the correlation of these two areas of the law allows for the efficient usage of the existing legal standards relating to the enforcement proceedings.pl
dc.abstract.plNiniejsze opracowanie porusza zagadnienie egzekucji z ruchomości. Opisane zostało pojęcie egzekucji, jako formy przymusowej realizacji tytułów wykonawczych. Ustawodawca przewidział szereg rodzajów jak i sposobów egzekucji, w tym egzekucję z ruchomości. Podmiotami postępowania egzekucyjnego są organ egzekucyjny w osobie komornika sądowego, ale również sądu, a także dłużnik, wierzyciel i uczestnicy postępowania. Podstawą do prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy, który zakreśla ramy egzekucji tak co do jej podmiotu jak i przedmiotu – niedopuszczalnym jest egzekwowanie przeciwko osobie niewskazanej w tytule wykonawczym, czy świadczenia nim nie objętego. Egzekucja wszczynana jest co do zasady na wniosek wierzyciela, tym niemniej w niektórych przypadkach może być wszczęta z urzędu. Przedmiotem egzekucji z ruchomości jest ruchomość, stąd też jeden z rozdziałów poświęcony został zdefiniowaniu ruchomości, która w przeciwieństwie do nieruchomości nie posiada definicji legalnej.W dalszej części opisane zostało zagadnienie właściwości organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji z ruchomości, z uwzględnieniem uprawnienia wierzyciela do wyboru komornika, oraz co się z tym wiąże – kosztów postępowania, które są wówczas nieco inaczej rozliczane.Kolejna część pracy opisuje przesłanki zajęcia ruchomości, które są różne w zależności od tego czy dana rzecz pozostaje we władaniu dłużnika, czy też osoby trzeciej. Istota władania jako podstawowe kryterium pozwalające dokonać zajęcia ruchomości jest niebagatelna dla dalszych losów egzekucji z ruchomości – to jest zajęcia ruchomości, które następuje przez wpisanie zajmowanej ruchomości do protokołu oraz jej oznaczenia. W zajęciem ruchomości łączy się nieodzownie instytucja dozoru, która została poruszona w kolejnym rozdziale.Biorąc pod uwagę, iż dysponentem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel, to naturalną rzeczą stało się uprawnienie wierzyciela do udziału w czynnościach egzekucyjnych i konsekwencje zaniechania zawiadomienia wierzyciela o takich czynnościach przez komornika sądowego, co także zostało omówione w pracy.Kolejny rozdział poświęcony został oszacowaniu zajętej ruchomości, które może nastąpić tak przez komornika sądowego jak i przez biegłego.Finalnym stadium egzekucji z ruchomości jest sprzedaż, co zostało opisane w następnym rozdziale. Ustawodawca przewidział kilka form sprzedaży, i tak sprzedaż może nastąpić z wolnej ręki, za pośrednictwem przedsiębiorstwa handlowego, komisu, w drodze licytacji publicznej, a nadto wierzyciel po bezskutecznej sprzedaży – ma uprawnienie do przejęcia na własność zajętych ruchomości.We wnioskach pozwoliłem sobie na ocenę obowiązujących regulacji z zakresu egzekucji z ruchomości i ich wpływu na skuteczność postępowania, wskazując iż de facto są one ściśle powiązane z innymi gałęziami prawa, w szczególności z prawem karnym. I tylko korelacja tych dwóch dziedzin prawa pozwala na efektywne wykorzystanie obowiązujących norm prawnych dotyczących postępowania egzekucyjnego. Zwróciłem nadto uwagę, na stosowaną w austriackim systemie prawa sprzedaż za pośrednictwem Internetu, której wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego byłoby novum wpływającym korzystnie na skuteczność sprzedaży oraz wysokość cen sprzedaży.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWięckowski, Ryszard - 132631 pl
dc.contributor.authorFlajszer, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.reviewerWięckowski, Ryszard - 132631 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:13:48Z
dc.date.available2020-07-25T01:13:48Z
dc.date.submitted2014-07-14pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-87551-81483pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196104
dc.languagepolpl
dc.subject.enexecution, mobility, bailiff, debtor, creditorpl
dc.subject.plegzekucja, ruchomość, komornik sądowy, dłużnik, wierzycielpl
dc.title"Egzekucja z ruchomości"pl
dc.title.alternativeExecution of movablespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study raises the question of enforcement of movables and describes the concept of execution put into effect by enforcement. The first part of the study concerns establishing what can be called movables, because, contrary to the definition of immovables, they do not have an explicit legal definition. The further part of the study concerns the problem of properties of the enforcement authority for the enforcement of a movable property, including the rights of the creditor to choose a bailiff and everything that it entails – costs of proceedings which are then calculated in a slightly different way.Another part of the work describes the conditions for arrest of the property that can differ depending on whether an item remains in the possession of the debtor or the third party. The essence of possession as the primary criterion of allowing mobility is undeniably vital for the fate of the further fate of the execution of mobility. Seizure of movable combines necessarily institution of supervision, which has been more specifically addressed in the next section. Given that the disposer of the enforcement proceedings is also a creditor, the natural thing to happen is the right of the creditor to participate in the enforcement activities and that there are consequences of not informing the creditor of such activities being performed by the bailiff court, which has also been discussed in the study. Another chapter has been devoted to estimating the value of the arrested mobility, which may be done by the bailiff, by the court or by the expert witness. The final stage of the execution is the sale of the movable property, which is described in the next section. legislator has predicted several forms of sales – by free-hand, through commercial enterprise, commission, sale by public. What is worth to mention, also the creditor after the unsuccessful attempts of selling the movable has the power to take over it.In the final conclusions I allowed myself to assess the existing regulations with due respect to the execution of mobility and its impact on the effectiveness of the procedure, indicating that they are in fact closely linked to other branches of the law, especially criminal law. And only the correlation of these two areas of the law allows for the efficient usage of the existing legal standards relating to the enforcement proceedings.
dc.abstract.plpl
Niniejsze opracowanie porusza zagadnienie egzekucji z ruchomości. Opisane zostało pojęcie egzekucji, jako formy przymusowej realizacji tytułów wykonawczych. Ustawodawca przewidział szereg rodzajów jak i sposobów egzekucji, w tym egzekucję z ruchomości. Podmiotami postępowania egzekucyjnego są organ egzekucyjny w osobie komornika sądowego, ale również sądu, a także dłużnik, wierzyciel i uczestnicy postępowania. Podstawą do prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy, który zakreśla ramy egzekucji tak co do jej podmiotu jak i przedmiotu – niedopuszczalnym jest egzekwowanie przeciwko osobie niewskazanej w tytule wykonawczym, czy świadczenia nim nie objętego. Egzekucja wszczynana jest co do zasady na wniosek wierzyciela, tym niemniej w niektórych przypadkach może być wszczęta z urzędu. Przedmiotem egzekucji z ruchomości jest ruchomość, stąd też jeden z rozdziałów poświęcony został zdefiniowaniu ruchomości, która w przeciwieństwie do nieruchomości nie posiada definicji legalnej.W dalszej części opisane zostało zagadnienie właściwości organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji z ruchomości, z uwzględnieniem uprawnienia wierzyciela do wyboru komornika, oraz co się z tym wiąże – kosztów postępowania, które są wówczas nieco inaczej rozliczane.Kolejna część pracy opisuje przesłanki zajęcia ruchomości, które są różne w zależności od tego czy dana rzecz pozostaje we władaniu dłużnika, czy też osoby trzeciej. Istota władania jako podstawowe kryterium pozwalające dokonać zajęcia ruchomości jest niebagatelna dla dalszych losów egzekucji z ruchomości – to jest zajęcia ruchomości, które następuje przez wpisanie zajmowanej ruchomości do protokołu oraz jej oznaczenia. W zajęciem ruchomości łączy się nieodzownie instytucja dozoru, która została poruszona w kolejnym rozdziale.Biorąc pod uwagę, iż dysponentem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel, to naturalną rzeczą stało się uprawnienie wierzyciela do udziału w czynnościach egzekucyjnych i konsekwencje zaniechania zawiadomienia wierzyciela o takich czynnościach przez komornika sądowego, co także zostało omówione w pracy.Kolejny rozdział poświęcony został oszacowaniu zajętej ruchomości, które może nastąpić tak przez komornika sądowego jak i przez biegłego.Finalnym stadium egzekucji z ruchomości jest sprzedaż, co zostało opisane w następnym rozdziale. Ustawodawca przewidział kilka form sprzedaży, i tak sprzedaż może nastąpić z wolnej ręki, za pośrednictwem przedsiębiorstwa handlowego, komisu, w drodze licytacji publicznej, a nadto wierzyciel po bezskutecznej sprzedaży – ma uprawnienie do przejęcia na własność zajętych ruchomości.We wnioskach pozwoliłem sobie na ocenę obowiązujących regulacji z zakresu egzekucji z ruchomości i ich wpływu na skuteczność postępowania, wskazując iż de facto są one ściśle powiązane z innymi gałęziami prawa, w szczególności z prawem karnym. I tylko korelacja tych dwóch dziedzin prawa pozwala na efektywne wykorzystanie obowiązujących norm prawnych dotyczących postępowania egzekucyjnego. Zwróciłem nadto uwagę, na stosowaną w austriackim systemie prawa sprzedaż za pośrednictwem Internetu, której wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego byłoby novum wpływającym korzystnie na skuteczność sprzedaży oraz wysokość cen sprzedaży.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Więckowski, Ryszard - 132631
dc.contributor.authorpl
Flajszer, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.reviewerpl
Więckowski, Ryszard - 132631
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:13:48Z
dc.date.available
2020-07-25T01:13:48Z
dc.date.submittedpl
2014-07-14
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-87551-81483
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196104
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
execution, mobility, bailiff, debtor, creditor
dc.subject.plpl
egzekucja, ruchomość, komornik sądowy, dłużnik, wierzyciel
dc.titlepl
"Egzekucja z ruchomości"
dc.title.alternativepl
Execution of movables
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Czosnow
3
Dublin
3
Lublin
3
Tarnobrzeg
3
Tarnów
3
Wroclaw
3
Krakow
2
Ryglice
2
Drunen
1

No access

No Thumbnail Available