”Kultura organizacyjna jako narzędzie kreacji wizerunku organizacji na przykładzie Fabryki Śnieżka SA”

master
dc.abstract.enOrganisational culture is an essential part of the functioning of the whole enterprise. It is a unique way in which a company operates and is based on shared values and ideas, as well as rules and rights of employees. It deepens awareness of the company's mission and the priorities that operate within it. The aim of the study is to characterise organisational culture as a tool for creating the image of the organisation on the example of Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. The work is composed of three chapters and has a theoretical and research character. The paper discusses the issue of organisational culture of enterprises, indicates its levels and types. It focuses on the factors influencing this culture and its functions. The subject of organisational image is presented, its types are indicated and the factors influencing the image are presented, as well as the instruments used in its creation. The research part includes an analysis of the influence of organisational culture on the creation of the image of the organisation made on the basis of the results of own research. The aim of the research in the form of an analysis of the influence of organisational culture on the creation of the image of the organisation is presented.The research, conducted with the participation of 76 employees of Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., made it possible to notice that the organisational culture significantly influences the company's image in the opinion of the employees. Among the elements that receive the most attention in the company is the positive image of the company in the environment, as well as the implementation of the set objectives. Organisational culture is also important with regard to the achievement of the company's financial benefits. Relationships between employees and customers are therefore important, as well as care for the environment and the internal appearance of the company. "Śnieżka" is a company people are eager to work for and its employees are loyal and dedicated to it and the dominant features of the organisation are energy and entrepreneurship. It is a modern company, not afraid to take risks, for which innovation is an important element of development. The coherence of the organisation is ensured by an emphasis on results and the achievement of goals through teamwork. The organisational culture measures are designed to enable the company to become a market leader, and to ensure continuity of supply, meeting deadlines, sticking to schedules and relatively low production costs.pl
dc.abstract.plKultura organizacyjna to istotny element funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Jest unikatowym sposobem funkcjonowania danego przedsiębiorstwa i jest oparta na wspólnych wartościach i ideach, a także regułach i prawach pracowników. Dzięki niej pogłębia się świadomość co do misji firmy oraz funkcjonujących w niej priorytetów. Celem pracy jest charakterystyka kultury organizacyjnej jako narzędzia kreacji wizerunku organizacji na przykładzie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. Praca jest złożona z trzech rozdziałów i ma charakter teoretyczno – badawczy. W pracy omówiono problematykę kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, wskazano jej poziomy i typy. Skupiono się na czynnikach wpływających na tę kulturę oraz jej funkcje. Zaprezentowano tematykę wizerunku organizacji, wskazano jego typy i przedstawiono czynniki wpływające na ten wizerunek, a także zaprezentowano instrumenty wykorzystywane przy jego tworzeniu. Część badawcza obejmuje analizę wpływu kultury organizacyjnej na kreowanie wizerunku organizacji dokonaną na podstawie wyników badań własnych. Przedstawiono cel badań w postaci analizy wpływu kultury organizacyjnej na kreowanie wizerunku organizacji. Badania, przeprowadzone z udziałem 76 pracowników Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. pozwoliły zauważyć, że kultura organizacyjna wpływa znacząco na wizerunek firmy w opinii pracowników. Wśród elementów, na które w największym zakresie zwracana jest uwaga w firmie, jest pozytywny wizerunek firmy w otoczeniu, a także realizacja założonych celów. Kultura organizacyjna ma także znaczenie w odniesieniu do osiągania korzyści finansowych firmy. Ważne są więc relacje między pracownikami i klientami, a także dbałość o środowisko i wygląd wewnętrzny firmy. „Śnieżka” to firma dla której ludzie chętnie pracują, są wobec niej lojalni i oddani, a dominującymi cechami organizacji są energia i przedsiębiorczość. To firma nowoczesna, nie bojąca się podejmować ryzyka, dla której ważnym elementem rozwoju jest innowacyjność. Spójność organizacji zapewniona jest przez nacisk na wyniki i osiąganie celów poprzez pracę zespołową. Działania w zakresie kultury organizacyjnej mają umożliwić firmie osiągnięcie pozycji lidera na rynku, oraz zapewnić ciągłość dostaw, dotrzymywanie terminów, trzymanie się harmonogramów i relatywnie niskie koszty produkcji.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWziątek-Staśko, Annapl
dc.contributor.authorKozak, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerWziątek-Staśko, Annapl
dc.contributor.reviewerSławik, Annapl
dc.date.accessioned2023-12-12T21:33:15Z
dc.date.available2023-12-12T21:33:15Z
dc.date.submitted2023-12-12pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-164621-311370pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/324372
dc.languagepolpl
dc.subject.enORGANIZATIONAL CULTURE– IMAGE – IMPACT ON COMPANYpl
dc.subject.plKULTURA ORGANIZACYJNA – WIZERUNEK– WPŁYW NA PRZEDSIĘBIORSTWOpl
dc.title”Kultura organizacyjna jako narzędzie kreacji wizerunku organizacji na przykładzie Fabryki Śnieżka SA”pl
dc.title.alternative"Organizational culture as a tool for creating the image of the organization on the example of Fabryka Śnieżka SA"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Organisational culture is an essential part of the functioning of the whole enterprise. It is a unique way in which a company operates and is based on shared values and ideas, as well as rules and rights of employees. It deepens awareness of the company's mission and the priorities that operate within it. The aim of the study is to characterise organisational culture as a tool for creating the image of the organisation on the example of Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. The work is composed of three chapters and has a theoretical and research character. The paper discusses the issue of organisational culture of enterprises, indicates its levels and types. It focuses on the factors influencing this culture and its functions. The subject of organisational image is presented, its types are indicated and the factors influencing the image are presented, as well as the instruments used in its creation. The research part includes an analysis of the influence of organisational culture on the creation of the image of the organisation made on the basis of the results of own research. The aim of the research in the form of an analysis of the influence of organisational culture on the creation of the image of the organisation is presented.The research, conducted with the participation of 76 employees of Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., made it possible to notice that the organisational culture significantly influences the company's image in the opinion of the employees. Among the elements that receive the most attention in the company is the positive image of the company in the environment, as well as the implementation of the set objectives. Organisational culture is also important with regard to the achievement of the company's financial benefits. Relationships between employees and customers are therefore important, as well as care for the environment and the internal appearance of the company. "Śnieżka" is a company people are eager to work for and its employees are loyal and dedicated to it and the dominant features of the organisation are energy and entrepreneurship. It is a modern company, not afraid to take risks, for which innovation is an important element of development. The coherence of the organisation is ensured by an emphasis on results and the achievement of goals through teamwork. The organisational culture measures are designed to enable the company to become a market leader, and to ensure continuity of supply, meeting deadlines, sticking to schedules and relatively low production costs.
dc.abstract.plpl
Kultura organizacyjna to istotny element funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Jest unikatowym sposobem funkcjonowania danego przedsiębiorstwa i jest oparta na wspólnych wartościach i ideach, a także regułach i prawach pracowników. Dzięki niej pogłębia się świadomość co do misji firmy oraz funkcjonujących w niej priorytetów. Celem pracy jest charakterystyka kultury organizacyjnej jako narzędzia kreacji wizerunku organizacji na przykładzie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. Praca jest złożona z trzech rozdziałów i ma charakter teoretyczno – badawczy. W pracy omówiono problematykę kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, wskazano jej poziomy i typy. Skupiono się na czynnikach wpływających na tę kulturę oraz jej funkcje. Zaprezentowano tematykę wizerunku organizacji, wskazano jego typy i przedstawiono czynniki wpływające na ten wizerunek, a także zaprezentowano instrumenty wykorzystywane przy jego tworzeniu. Część badawcza obejmuje analizę wpływu kultury organizacyjnej na kreowanie wizerunku organizacji dokonaną na podstawie wyników badań własnych. Przedstawiono cel badań w postaci analizy wpływu kultury organizacyjnej na kreowanie wizerunku organizacji. Badania, przeprowadzone z udziałem 76 pracowników Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. pozwoliły zauważyć, że kultura organizacyjna wpływa znacząco na wizerunek firmy w opinii pracowników. Wśród elementów, na które w największym zakresie zwracana jest uwaga w firmie, jest pozytywny wizerunek firmy w otoczeniu, a także realizacja założonych celów. Kultura organizacyjna ma także znaczenie w odniesieniu do osiągania korzyści finansowych firmy. Ważne są więc relacje między pracownikami i klientami, a także dbałość o środowisko i wygląd wewnętrzny firmy. „Śnieżka” to firma dla której ludzie chętnie pracują, są wobec niej lojalni i oddani, a dominującymi cechami organizacji są energia i przedsiębiorczość. To firma nowoczesna, nie bojąca się podejmować ryzyka, dla której ważnym elementem rozwoju jest innowacyjność. Spójność organizacji zapewniona jest przez nacisk na wyniki i osiąganie celów poprzez pracę zespołową. Działania w zakresie kultury organizacyjnej mają umożliwić firmie osiągnięcie pozycji lidera na rynku, oraz zapewnić ciągłość dostaw, dotrzymywanie terminów, trzymanie się harmonogramów i relatywnie niskie koszty produkcji.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.contributor.authorpl
Kozak, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Sławik, Anna
dc.date.accessioned
2023-12-12T21:33:15Z
dc.date.available
2023-12-12T21:33:15Z
dc.date.submittedpl
2023-12-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-164621-311370
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/324372
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ORGANIZATIONAL CULTURE– IMAGE – IMPACT ON COMPANY
dc.subject.plpl
KULTURA ORGANIZACYJNA – WIZERUNEK– WPŁYW NA PRZEDSIĘBIORSTWO
dc.titlepl
”Kultura organizacyjna jako narzędzie kreacji wizerunku organizacji na przykładzie Fabryki Śnieżka SA”
dc.title.alternativepl
"Organizational culture as a tool for creating the image of the organization on the example of Fabryka Śnieżka SA"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Radomsko
6
Warsaw
6
Gdansk
2
Zielona Góra
2
Gorzów Wielkopolski
1
Kielce
1
Ostróda
1
Paisley
1
Sosnowiec
1
Trzebnica
1

No access

No Thumbnail Available
Collections