Opieka położnej rodzinnej nad noworodkiem z kolką niemowlęcą - studium przypadku.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Infant colic is defined as recurrent, prolonged episodes of crying, irritability and fussiness, difficult to soothe, appearing and ending for no apparent reason. Applies to a healthy child, under 5 months of age. The causes of colic are related to the functioning of the digestive system, disorders of the intestinal microflora and the technique of feeding the child, as well as environmental and psychosocial factors. The diagnosis of infant colic should be based on a detailed history and physical examination of the child, and sometimes on additional tests. Among the methods of alleviating ailments in a child with colic, tummy massage, carrying, wrapping, belching after feeding, warm bath, laying on the tummy, warm compresses, limiting external stimulus, and using monotonous sounds are proposed. In the absence of colic alleviation effects with behavioral interventions: probiotics, simethicone, less often: trimebutine or proton pump inhibitors. During patronage visits, the community midwife, based on the interview, observation and physical examination, will plan activities to alleviate anxiety in a child with colic in order to minimize the harmful effects of colic, and will plan parents' education.Aim of the study: To present the etiology, diagnosis and consequences of neonatal colic, methods of colic relief, and to identify nursing problems in a newborn with infant colic and to define the tasks of a family midwife in working with the family.Material and methods: The research material is a newborn under the care of a community midwife who was diagnosed with infant colic. The method used in the work is an individual case study. The research technique used in the work is the analysis of documentation as well as observation and interview with parents.Results: During patronage visits, 12 nursing-obstetric diagnoses were made in a child with infantile colic. The community midwife, working with the family, planned educational activities aimed at alleviating colic symptoms.Conclusions: The community midwife provided holistic care for the newborn and his family. The most effective method of alleviating crying in a child turned out to be tummy massage, warm compresses on the tummy and keeping the child in contact with the parent's body heat, as well as the supply of simethicone and probiotic.pl
dc.abstract.plWstęp: Kolka niemowlęca definiowana jest jako nawracające, długotrwałe epizody płaczu, drażliwości i grymaszenia, trudne do ukojenia, pojawiające się i kończące bez wyraźnej przyczyny. Dotyczy dziecka zdrowego, poniżej 5 miesiąca życia. Przyczyny kolki związane są z funkcjonowaniem układu pokarmowego, zaburzeniami mikroflory jelitowej oraz techniką żywienia dziecka, a także z czynnikami środowiskowymi i psychospołecznymi. Rozpoznanie kolki niemowlęcej powinno opierać się na szczegółowym wywiadzie i badaniu fizykalnym dziecka i niekiedy na badaniach dodatkowych. Wśród metod łagodzenia dolegliwości u dziecka z kolką proponuje się masaż brzuszka, noszenie, zawijanie, odbijanie po karmieniu, ciepłą kąpiel, układanie na brzuszku, ciepłe okłady, ograniczanie bodźców, stosowanie monotonnychdźwięków. Przy braku efektów łagodzenia kolki interwencjami behawioralnymi: probiotyki, simetikon, rzadziej: trimebutyna lub inhibitory pompy protonowej. Położna rodzinna na wizytach patronażowych na podstawie wywiadu, obserwacji i badania fizykalnego zaplanuje działania łagodzące niepokój u dziecka z kolką, aby minimalizować szkodliwe następstwa kolki oraz zaplanuje edukację rodziców.Cel pracy: Przedstawienie etiologii, diagnozowania i następstw kolki noworodkowej, sposobów łagodzenia kolki oraz określenie problemów pielęgnacyjnych u noworodka z kolką niemowlęcą oraz określenie zadań położnej rodzinnej w pracy z rodziną.Materiał i metody: Materiałem badawczym jest noworodek objęty opieką położnej rodzinnej, u którego zdiagnozowano kolkę niemowlęcą. Metodą wykorzystaną w pracy jest studium indywidualnego przypadku. Techniką badawczą zastosowaną w pracy są analiza dokumentacji oraz obserwacja i wywiad z rodzicami.Wyniki: Podczas wizyt patronażowych u dziecka z kolką niemowlęcą postawiono 12 diagnoz pielęgniarsko-położniczych. Położna rodzinna, pracując z rodziną, planowała działania edukacyjne zmierzające do łagodzenia dolegliwości związanych z kolką.Wnioski: Położna rodzinna sprawowała holistyczną opiekę nad noworodkiem i jego rodziną. Najskuteczniejszą metodą łagodzenia płaczu u dziecka okazał się być masaż brzuszka, ciepłe okłady na brzuszek oraz przebywanie dziecka w kontakcie z ciepłem ciała rodzica, a także podaż simetikonu i probiotyku.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.authorJarco, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.reviewerTwarduś, Krystyna - 133699 pl
dc.date.accessioned2023-07-05T21:40:30Z
dc.date.available2023-07-05T21:40:30Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-166360-293115pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314311
dc.languagepolpl
dc.subject.eninfant colic, newborn, community carepl
dc.subject.plkolka niemowlęca, noworodek, opieka środowiskowapl
dc.titleOpieka położnej rodzinnej nad noworodkiem z kolką niemowlęcą - studium przypadku.pl
dc.title.alternativeCare of a community midwife over a newborn with infantile colic - case study.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Infant colic is defined as recurrent, prolonged episodes of crying, irritability and fussiness, difficult to soothe, appearing and ending for no apparent reason. Applies to a healthy child, under 5 months of age. The causes of colic are related to the functioning of the digestive system, disorders of the intestinal microflora and the technique of feeding the child, as well as environmental and psychosocial factors. The diagnosis of infant colic should be based on a detailed history and physical examination of the child, and sometimes on additional tests. Among the methods of alleviating ailments in a child with colic, tummy massage, carrying, wrapping, belching after feeding, warm bath, laying on the tummy, warm compresses, limiting external stimulus, and using monotonous sounds are proposed. In the absence of colic alleviation effects with behavioral interventions: probiotics, simethicone, less often: trimebutine or proton pump inhibitors. During patronage visits, the community midwife, based on the interview, observation and physical examination, will plan activities to alleviate anxiety in a child with colic in order to minimize the harmful effects of colic, and will plan parents' education.Aim of the study: To present the etiology, diagnosis and consequences of neonatal colic, methods of colic relief, and to identify nursing problems in a newborn with infant colic and to define the tasks of a family midwife in working with the family.Material and methods: The research material is a newborn under the care of a community midwife who was diagnosed with infant colic. The method used in the work is an individual case study. The research technique used in the work is the analysis of documentation as well as observation and interview with parents.Results: During patronage visits, 12 nursing-obstetric diagnoses were made in a child with infantile colic. The community midwife, working with the family, planned educational activities aimed at alleviating colic symptoms.Conclusions: The community midwife provided holistic care for the newborn and his family. The most effective method of alleviating crying in a child turned out to be tummy massage, warm compresses on the tummy and keeping the child in contact with the parent's body heat, as well as the supply of simethicone and probiotic.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Kolka niemowlęca definiowana jest jako nawracające, długotrwałe epizody płaczu, drażliwości i grymaszenia, trudne do ukojenia, pojawiające się i kończące bez wyraźnej przyczyny. Dotyczy dziecka zdrowego, poniżej 5 miesiąca życia. Przyczyny kolki związane są z funkcjonowaniem układu pokarmowego, zaburzeniami mikroflory jelitowej oraz techniką żywienia dziecka, a także z czynnikami środowiskowymi i psychospołecznymi. Rozpoznanie kolki niemowlęcej powinno opierać się na szczegółowym wywiadzie i badaniu fizykalnym dziecka i niekiedy na badaniach dodatkowych. Wśród metod łagodzenia dolegliwości u dziecka z kolką proponuje się masaż brzuszka, noszenie, zawijanie, odbijanie po karmieniu, ciepłą kąpiel, układanie na brzuszku, ciepłe okłady, ograniczanie bodźców, stosowanie monotonnychdźwięków. Przy braku efektów łagodzenia kolki interwencjami behawioralnymi: probiotyki, simetikon, rzadziej: trimebutyna lub inhibitory pompy protonowej. Położna rodzinna na wizytach patronażowych na podstawie wywiadu, obserwacji i badania fizykalnego zaplanuje działania łagodzące niepokój u dziecka z kolką, aby minimalizować szkodliwe następstwa kolki oraz zaplanuje edukację rodziców.Cel pracy: Przedstawienie etiologii, diagnozowania i następstw kolki noworodkowej, sposobów łagodzenia kolki oraz określenie problemów pielęgnacyjnych u noworodka z kolką niemowlęcą oraz określenie zadań położnej rodzinnej w pracy z rodziną.Materiał i metody: Materiałem badawczym jest noworodek objęty opieką położnej rodzinnej, u którego zdiagnozowano kolkę niemowlęcą. Metodą wykorzystaną w pracy jest studium indywidualnego przypadku. Techniką badawczą zastosowaną w pracy są analiza dokumentacji oraz obserwacja i wywiad z rodzicami.Wyniki: Podczas wizyt patronażowych u dziecka z kolką niemowlęcą postawiono 12 diagnoz pielęgniarsko-położniczych. Położna rodzinna, pracując z rodziną, planowała działania edukacyjne zmierzające do łagodzenia dolegliwości związanych z kolką.Wnioski: Położna rodzinna sprawowała holistyczną opiekę nad noworodkiem i jego rodziną. Najskuteczniejszą metodą łagodzenia płaczu u dziecka okazał się być masaż brzuszka, ciepłe okłady na brzuszek oraz przebywanie dziecka w kontakcie z ciepłem ciała rodzica, a także podaż simetikonu i probiotyku.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.authorpl
Jarco, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.reviewerpl
Twarduś, Krystyna - 133699
dc.date.accessioned
2023-07-05T21:40:30Z
dc.date.available
2023-07-05T21:40:30Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-166360-293115
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314311
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
infant colic, newborn, community care
dc.subject.plpl
kolka niemowlęca, noworodek, opieka środowiskowa
dc.titlepl
Opieka położnej rodzinnej nad noworodkiem z kolką niemowlęcą - studium przypadku.
dc.title.alternativepl
Care of a community midwife over a newborn with infantile colic - case study.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Lublin
2
Biała Podlaska
1
Czechowice-Dziedzice
1
Dąbrowa Górnicza
1
Lodz
1
Poznan
1
Warsaw
1
Wroclaw
1
Zgierz
1

No access

No Thumbnail Available