Krakow Borderlands Magazine

Permanent URI for this community

Krakowskie Pismo Kresowe to naukowe, recenzowane czasopismo historyczne poświęcone odznaczającemu się niezwykłym bogactwem kulturowym wschodniemu pograniczu dawnej Rzeczypospolitej, od średniowiecza do XX wieku.

Czasopismo jest rocznikiem ukazującym się od 2009 roku, wydawanym przez Wydawnictwo Księgarnia Akademicka sp. z o.o. przy współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego prymarnym wariantem jest wersja elektroniczna, ale ukazuje się także w wersji drukowanej. Artykuły naukowe opatrzone są abstraktami w języku angielskim, a także ukraińskim, białoruskim i litewskim. Redakcja dokłada wszelkich starań, by publikować numery tematyczne.

W „Krakowskim Piśmie Kresowym” publikowane są artykuły z zakresu szeroko pojętej historii i kultury wschodniego pogranicza dawnej Rzeczpospolitej, tzw. Kresów Wschodnich, od średniowiecza do współczesności. Ideą czasopisma jest nowoczesne i interdyscyplinarne spojrzenie na tę część dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz językach kongresowych. Wśród szczególnie interesujących tematów znajdują się:
  • historia ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oraz zamieszkujących je narodowości (zwłaszcza Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Żydów, Ormian i innych),
  • problematyka pogranicza kulturowego,
  • wielokulturowe dziedzictwo Kresów (zabytki literatury, sztuki),
  • problematyka pamięci w kontekście Kresów,
  • recepcja Kresów w kulturze (literaturze, sztuce, myśli politycznej).

Oprócz recenzowanych artykułów naukowych w czasopiśmie są publikowane także edycje interesujących źródeł historycznych dotyczących tej części Europy Środkowo-Wschodniej, polemiki, artykuły recenzyjne i recenzje aktualnych opracowań oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowo-kulturalnych związanych z tematyką czasopisma.

Strona internetowa Krakowskie Pismo Kresowe