Studies in Polish Linguistics

Permanent URI for this community

Studies in Polish Linguistics ukazuje się od 2004 roku. Od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studies in Polish Linguistics jest czasopismem językoznawczym o nachyleniu teoretycznym, poświęconym modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych. Prace prezentowane w czasopiśmie dotyczą różnych działów języka oraz dziedzin współczesnego językoznawstwa: fonologii, morfologii, morfofonologii, składni, morfoskładni, semantyki, pragmatyki, struktury informacyjnej, stylistyki językoznawczej, frazeologii, analizy dyskursu, leksykologii i leksykografii, kontaktów językowych, typologii językoznawczej, językoznawstwa generatywnego, historycznego, kognitywnego, korpusowego, kwantytatywnego, psycholingwistyki, socjolingwistyki, a także translatologii.

Strona internetowa czasopisma Studies in Polish Linguistics