News

Dane badawcze w RUJ

30/08/2019
Uniwersytet Jagielloński wprowadza możliwość deponowania otwartych danych badawczych w na platformie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tym samym dołącza do grona wielu instytucji naukowych na świecie, które od lat prowadzą podobną politykę.

Dane badawcze (Research Data) – są to zebrane, w wyniku zastosowania różnych technik badawczych, materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych. 
Powszechnie wyróżnia się dane badawcze surowe, nieprzeanalizowane, czyli takie, które uzyskano bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego, w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzone na potrzeby konkretnych projektów oraz dane, które poddane zostały obróbce.

Deponować można dane ze wszystkich obszarów wiedzy, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności badawczej. Zakres danych umieszczonych w jednym zbiorze przeznaczonym do deponowania ustala autor.

Polem obowiązkowym jest opis, w którym osoba wprowadzająca dane badawcze powinna scharakteryzować ich zawartość, pochodzenie, stosowane metody badawcze, kontekst badań i inne. Jeżeli istnieje już publikacja naukowa powiązana z danymi badawczymi, w której np. opisane jest, w jaki sposób dane zostały zebrane, należy też podać adres URL.

Jeżeli dane nie posiadają określonego tytułu, osoba wprowadzająca musi go nadać. Jeżeli tytuł główny jest w języku innym niż angielski, tłumaczenie należy podać w polu wariant tytułu.

Redaktor repozytorium nie sprawdza zawartości zbioru danych i nie ocenia jego wartości merytorycznej ani jakości. Proces redakcji ma na celu nadanie numerów DOI oraz prawidłowe powiązanie opisów kolejnych wersji danych badawczych.

Redaktorzy nie będą ingerować także w nazwy poszczególnych plików, dlatego należy przemyśleć ich nazewnictwo. 
Formaty plików mogą być dowolne, dobrze jednak korzystać z formatów bezpłatnych, dbając o powszechny dostęp i otwartość. W jednym opisie można dodać wiele plików. Jeżeli plików jest dużo dobrym rozwiązaniem jest ich pogrupowanie i spakowanie, np. do postaci .zip.


W formularzu dla danych badawczych pojawia się kilka nowych, dedykowanych pól.
Zakres czasowy: należy podać datę początkową i datę końcową określającą czas prowadzonych badań, który często jest tożsamy z okresem trwania grantu.
Jako dostawcę danych należy wskazać Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ jest to pierwotne źródło publikacji danych badawczych.
obszarze badań należy wskazać Dziedzinę nauki/sztuki z zawężeniem do Dyscypliny naukowej/artystycznej. Wyboru dokonujemy spośród klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
W RUJ przewidziano możliwość wersjonowania danych badawczych, w celu ich uaktualnienia czy rozszerzenia. Wersjonowanie będzie odzwierciedlone z użyciem pól: wersja, powiązania oraz DOI. W polu wersja osoba wprowadzająca opis powinna wskazać wersję danych badawczych (tj. nadać numer np. 1.0, 1.0.0). 
Podczas deponowania pierwszej wersji danych, na etapie weryfikacji w BJ, nadane zostaną dwa numery DOI: jeden dla wersji i drugi dla koncepcji. Deponując kolejne wersje danych badawczych należy określić nowy numer wersji (pole wersja) oraz podać numer DOI dla koncepcji (pole powiązań). Wskazanie numeru DOI dla koncepcji w kolejnych wersjach danych badawczych jest bardzo ważne ponieważ wskaże na zależność pomiędzy nimi i pozwoli administratorom RUJ na prawidłowe powiązanie rekordów kolejnych wersji. Można także dodać w opisie Uwagę, że jest to kolejna wersja opublikowanych już danych badawczych. 
Przykładowo prawidłowo zatwierdzony opis dla wersji drugiej danych badawczych powinien wyglądać następująco:

wersje3.jpg

By dowiedzieć się więcej o danych badawczych oraz o przygotowaniu danych by zmaksymalizować efektywność ich późniejszego wykorzystania zobacz: https://www.elsevier.com/pl-pl/about/open-science/research-data

Wiecej informacji także w zakładce "Dane badawce" w Pomocy RUJ

News list