Jagiellonian University Repository

Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa)

Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju ...

Show full item record

dc.contributor.author Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.date.accessioned 2014-09-18T08:49:50Z
dc.date.available 2014-09-18T08:49:50Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/993
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa) pl
dc.title.alternative Tourism development and the policy of the balanced development of historic cities (illustrated with an example of Krakow) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 39-52 pl
dc.identifier.weblink http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/250 pl
dc.abstract.pl Jednym z głównych celów wyjazdów w obszarze turystyki kulturowej są miasta historyczne. Wyróżniają się one bogactwem kulturowego dziedzictwa, oferując na stosunkowo małej przestrzeni różnorodną ofertę kulturalno-turystyczną. Nierozstrzygniętym problemem pozostaje, w jaki sposób harmonijnie rozwijać w takich ośrodkach turystykę (siłą rzeczy: masową), chroniąc jednocześnie to, co turystów w te miejsca przyciąga, a więc dziedzictwo kulturowe. W tekście posłużono się przykładem Krakowa, z jednej strony najczęściej odwiedzanego miasta w Polsce, z drugiej – ośrodka, w którym braki we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju przyczyniają się na powolną degradację zasobu kulturowego. pl
dc.abstract.en One of the main destinations of cultural tourism are historic cities. They distinguish themselves because of their rich cultural heritage, proposing, within a relatively small space, varied cultural and tourist offer. It remains an unsolved problem how to develop tourism harmoniously in such centers ( perforce: mass) protecting at the same time what attracts tourist to these places, namely: cultural heritage. In the text is used the example of Krakow, the most often visited city in Poland and the centre where the lack of the implementation of balanced development policy contributes to slow degradation of the cultural resources. pl
dc.subject.pl zarządzanie dziedzictwem kulturowym pl
dc.subject.pl turystyka w miastach historycznych pl
dc.subject.pl zrównoważony rozwój pl
dc.subject.en cultural heritage management pl
dc.subject.en tourism in historic cities pl
dc.subject.en balanced development pl
dc.description.number 10 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.eissn 1689-4642 pl
dc.title.journal Turystyka Kulturowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-25 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska