Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Qualifications of the Jagiellonian Library staff in creation of the institutional repository

Qualifications of the Jagiellonian Library staff in ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Szafrański, Leszek [SAP14001203] pl
dc.date.accessioned 2015-06-18T09:54:15Z
dc.date.available 2015-06-18T09:54:15Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-80-89388-61-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9818
dc.language eng pl
dc.title Qualifications of the Jagiellonian Library staff in creation of the institutional repository pl
dc.title.alternative Kvalifikačné predpoklady knihovníkov Jagelovskej Knižnice v procese tvorby knižničného úložiska pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Banská Bystrica : Státna Vedecká Knižnica v Banskej Bystrici pl
dc.description.physical 151-156 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 155 pl
dc.identifier.weblink http://www.svkbb.eu/images/kolokvium/zbornik/zbornik-kolokvium2015.pdf pl
dc.abstract.pl Gromadzenie, udostępnianie, ochrona zbiorów i komputeryzacja są nieodłączną częścią działalności biblioteki. W obecnych czasach, żeby sprostać podstawowym czynnościom wykonywanym w bibliotece kwalifikacje pracownika często wykraczają poza typowe umiejętności zdobyte na studiach i do tej pory wymagane w tym zawodzie. W referacie zostały opisane kwalifikacje jakie musi posiadać pracownik biblioteki zajmujący się tworzeniem repozytorium instytucjonalnego. W Bibliotece Jagiellońskiej tego typu baza to nie tylko archiwum dokumentów wytworzonych na uczelni, ale również wirtualny magazyn egzemplarza obowiązkowego wpływającego do biblioteki na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. Pracownik zajmujący się obsługą tego typu danych poza umiejętnościami związanymi z katalogowaniem dokumentów musi posiadać wiedzę na temat obowiązującego prawa autorskiego, edycji graficznej dokumentów cyfrowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, edycji stron internetowych oraz projektowania stron www (web designer, UI/UX designer). pl
dc.abstract.en Collecting, sharing, protection of collections and computerization are an integral part of the activities of the library. Currently, in order to meet the basic activities performed in library, the employee qualifications often must be beyond the typical skills gained in college and previously required in this profession. The paper describes the qualifications that must have a library employee involved in the project of institutional repository creation. In the Jagiellonian Library database of this type is not only an archive of documents produced at the university, but also virtual reading room of the legal deposits entering to the library according to the Act of 7 November 1996 on the compulsory library copies (OJ 1996, No. 152, item. 722) and the Regulation of the Minister of Culture and Art of 6 March 1997. Employee involved in the handling of such data, outside of the skills related to cataloging the documents, must also have knowledge about the applicable copyright law, graphical editing of digital documents, information and communication technologies and also editing and designing of the web pages (web designer, UI/UX designer). pl
dc.subject.en employee qualifications pl
dc.subject.en institutional repository pl
dc.subject.en Jagiellonian University Repository pl
dc.subject.en Jagiellonian Library pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich d'alšieho rozvoja do roku 2020 : zborník príspevkov z 5. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+, ktoré sa konalo 8. - 9. júna 2015 v Bratislave = Libraries in V4+ countries and perspectives of their further development towards 2020 : proceedings of the 5th Colloquium of library and information experts of the V4+ countries, held on June 8 - 9, 2015 in Bratislava pl
dc.language.container slo pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference 5th Colloquium of library and information experts of the V4+ countries; 2015-06-08; 2015-06-09; Bratysława; Słowacja; ; ; ; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach