Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inicjatywy legislacyjne i polityczne w odniesieniu do funkcjonowania Unii Europejskiej

Pokaż opis pozycji

dc.contributor.author

Zombirt, Jolanta [SAP11018502]

pl
dc.date.accessioned

2015-06-18T08:21:43Z

dc.date.available

2015-06-18T08:21:43Z

dc.date.issued

2014

pl
dc.identifier.issn

2353-8929

pl
dc.identifier.uri

http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9780

dc.language

pol

pl
dc.title

Inicjatywy legislacyjne i polityczne w odniesieniu do funkcjonowania Unii Europejskiej

pl
dc.title.alternative

Legislative and political initiatives on EU's functioning

pl
dc.type

JournalArticle

pl
dc.description.physical

95-116

pl
dc.abstract.pl

W czasie kryzysu zadłużeniowego w Europie, a również jeszcze w czasie trwania globalnego kryzysu finansowego, jasne okazało się, że dotychczasowe rozwiązania w zakresie zarządzania gospodarczego w UE są wysoce niesatysfakcjonujące. Po wielu działaniach mających charakter działań dość nieskoordynowanych i realizowanych na bazie ad hoc, również w poszczególnych państwach członkowskich, przyszedł czas na przeanalizowanie ram zarządzania gospodarczego w UE. Poniższy artykuł przedstawia chronologicznie rozwiązania, które przyjęto w ostatnich trzech-czterech latach w Europie. Artykuł rozpoczyna się od opisu tzw. sześciopaku, składającego się z pięciu rozporządzeń i jednej dyrektywy. Owe akty prawne mają na celu wzmocnienie dyscypliny w odniesieniu do polityki fiskalnej nie tylko w państwach strefy euro, ale i we wszystkich pozostałych państwach UE. Dotyczą również przeciwdziałania nadmiernym nierównowagom makroekonomicznym. Bardzo ważnym elementem sześciopaku jest tzw. semestr europejski, który powinien znacznie wzmocnić koordynację zarządzania gospodarczego w UE. Następnie przedstawiono Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu. Wskazano, że nie będzie on obowiązujący, podobnie jak Pakt Euro Plus, dla wszystkich państw członkowskich. W zakończeniu opisany został najnowszy projekt, tzw. dwupak, który istotnie wkracza w procedurę ustalania budżetów w państwach strefy euro. W tekście nie uwzględniono Europejskiego Mechanizmu Stabilności, którego opis, choć ESM jest silnie związany ze wszystkimi inicjatywami legislacyjnymi i politycznymi, znacznie wykraczałby poza ramy niniejszego tekstu.

pl
dc.abstract.en

During the debt crisis in Europe as well as during the global financial crisis it be-came clear that existing solutions on economic governance were highly unsatisfactory. After numerous measures having rather uncoordinated features and executed in an ad hoc manner, even in the particular member states, the EU has started to examine the framework of an economic governance in Europe. The intention of this text is to present, in the chronological order, measures having been adopted in the last three – four years. We start with a description of so called Sixpact consisting of five regulations and one directive. These legal acts aim to strengthen discipline concerning fiscal policies not only in the eurozone but also in all the remaining member states of the EU. They also cover measures on counteracting excessive macroeconomic imbalances. European semester constitutes a very important part of the Six pact that should foster the co-ordination of the economic governance in the EU. Next, a Treaty on Stability, Co-ordination and Economic Governance has been detailed. It has been indicated that TSCG will not be binding (similarly as the Euro Plus Pact) for all the member states. Finally, the newest European project, so called Twopack, has been described. Twopack significantly interferes into procedures of forming national budgets in the eurozone member states. The article does not provide for the European Stability Mechanism because its description would largely surpass the allowed length of the text.

pl
dc.subject.pl

integracja gospodarcza

pl
dc.subject.pl

zarządzanie gospodarcze

pl
dc.subject.pl

semestr europejski

pl
dc.subject.pl

budżet

pl
dc.subject.pl

nierównowaga makroekonomiczna

pl
dc.subject.en

economic integration

pl
dc.subject.en

economic governance

pl
dc.subject.en

European semester

pl
dc.subject.en

budget

pl
dc.subject.en

macro-economic imbalance

pl
dc.description.number

1 (1)

pl
dc.description.publication

2,05

pl
dc.identifier.doi

10.15611/e21.2014.1.06

pl
dc.title.journal

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

pl
dc.language.container

pol

pl
dc.affiliation

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki

pl
dc.subtype

Article

pl
dc.rights.original

bez licencji

pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż opis pozycji

Szukaj w RUJ


Szukanie zaawansowane

Statystyki