Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inicjatywy legislacyjne i polityczne w odniesieniu do funkcjonowania Unii Europejskiej

Inicjatywy legislacyjne i polityczne w odniesieniu ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Zombirt, Jolanta [SAP11018502] pl
dc.date.accessioned 2015-06-18T08:21:43Z
dc.date.available 2015-06-18T08:21:43Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2353-8929 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9780
dc.language pol pl
dc.title Inicjatywy legislacyjne i polityczne w odniesieniu do funkcjonowania Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Legislative and political initiatives on EU's functioning pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 95-116 pl
dc.abstract.pl W czasie kryzysu zadłużeniowego w Europie, a również jeszcze w czasie trwania globalnego kryzysu finansowego, jasne okazało się, że dotychczasowe rozwiązania w zakresie zarządzania gospodarczego w UE są wysoce niesatysfakcjonujące. Po wielu działaniach mających charakter działań dość nieskoordynowanych i realizowanych na bazie ad hoc, również w poszczególnych państwach członkowskich, przyszedł czas na przeanalizowanie ram zarządzania gospodarczego w UE. Poniższy artykuł przedstawia chronologicznie rozwiązania, które przyjęto w ostatnich trzech-czterech latach w Europie. Artykuł rozpoczyna się od opisu tzw. sześciopaku, składającego się z pięciu rozporządzeń i jednej dyrektywy. Owe akty prawne mają na celu wzmocnienie dyscypliny w odniesieniu do polityki fiskalnej nie tylko w państwach strefy euro, ale i we wszystkich pozostałych państwach UE. Dotyczą również przeciwdziałania nadmiernym nierównowagom makroekonomicznym. Bardzo ważnym elementem sześciopaku jest tzw. semestr europejski, który powinien znacznie wzmocnić koordynację zarządzania gospodarczego w UE. Następnie przedstawiono Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu. Wskazano, że nie będzie on obowiązujący, podobnie jak Pakt Euro Plus, dla wszystkich państw członkowskich. W zakończeniu opisany został najnowszy projekt, tzw. dwupak, który istotnie wkracza w procedurę ustalania budżetów w państwach strefy euro. W tekście nie uwzględniono Europejskiego Mechanizmu Stabilności, którego opis, choć ESM jest silnie związany ze wszystkimi inicjatywami legislacyjnymi i politycznymi, znacznie wykraczałby poza ramy niniejszego tekstu. pl
dc.abstract.en During the debt crisis in Europe as well as during the global financial crisis it be-came clear that existing solutions on economic governance were highly unsatisfactory. After numerous measures having rather uncoordinated features and executed in an ad hoc manner, even in the particular member states, the EU has started to examine the framework of an economic governance in Europe. The intention of this text is to present, in the chronological order, measures having been adopted in the last three – four years. We start with a description of so called Sixpact consisting of five regulations and one directive. These legal acts aim to strengthen discipline concerning fiscal policies not only in the eurozone but also in all the remaining member states of the EU. They also cover measures on counteracting excessive macroeconomic imbalances. European semester constitutes a very important part of the Six pact that should foster the co-ordination of the economic governance in the EU. Next, a Treaty on Stability, Co-ordination and Economic Governance has been detailed. It has been indicated that TSCG will not be binding (similarly as the Euro Plus Pact) for all the member states. Finally, the newest European project, so called Twopack, has been described. Twopack significantly interferes into procedures of forming national budgets in the eurozone member states. The article does not provide for the European Stability Mechanism because its description would largely surpass the allowed length of the text. pl
dc.subject.pl integracja gospodarcza pl
dc.subject.pl zarządzanie gospodarcze pl
dc.subject.pl semestr europejski pl
dc.subject.pl budżet pl
dc.subject.pl nierównowaga makroekonomiczna pl
dc.subject.en economic integration pl
dc.subject.en economic governance pl
dc.subject.en European semester pl
dc.subject.en budget pl
dc.subject.en macro-economic imbalance pl
dc.description.number 1 (1) pl
dc.description.publication 2,05 pl
dc.identifier.doi 10.15611/e21.2014.1.06 pl
dc.title.journal Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach