Jagiellonian University Repository

Elementy teorii człowieka w koncepcji wychowawczej ks. Franciszka Karola Blachnickiego : część 2

pcg.skipToMenu

Elementy teorii człowieka w koncepcji wychowawczej ks. Franciszka Karola Blachnickiego : część 2

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2015-06-16T09:23:24Z
dc.date.available 2015-06-16T09:23:24Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2544-9427 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9613
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Elementy teorii człowieka w koncepcji wychowawczej ks. Franciszka Karola Blachnickiego : część 2 pl
dc.title.alternative Some elements of theory of a man in educational nonception of rev. Franciszek Karol Blachnicki : part 2 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 8-30 pl
dc.description.additional Streszcz. w jęz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_09/kiw_9.html pl
dc.abstract.pl Autor ukazuje pewne elementy teorii człowieka (teorię antropologiczną) ks. Franciszka Karola Blachnickiego, ucznia prof. Stefana Kunowskiego, pedagoga kultury. W dorobku Blachnickiego znajdują się pewne fragmenty na temat teorii człowieka w aspekcie chrześcijańskiego wychowania religijnego. Autor wyjaśnia pewne uniwersalne elementy koncepcji człowieka u Blachnickiego w aspektach związanych z życiem wewnętrznym duszy i zewnętrznymi relacjami międzyosobowymi, takze relacjami człowieka z Bogiem - relacja poprzez modlitwę (indywidualną i we wspólnocie chrześcijańskiej). Teoria człowieka u Blachnickiego zawiera np. takie elementy antynomicznych kategorii, jak: "stary człowiek" - "nowy człowiek" (ze św. Pawła), "człowiek zewnętrzny" - "człowiek wewnętrzny", Bóg - człowiek, obraz Boga w człowieku (Imago Dei) - obraz człowieka w Bogu (imago homini), Wola Boga - wola człowieka, ludzka słabość - moc Boga, moralne defekty (wady) - moralne cnoty (zalety), fałszywość - prawda, zniewolenie - wolność, upadek - doskonalenie, pycha - pokora, osoba - wspólnota (koinonia), natura ludzka - łaska Boga, grzech - oczyszczenie z grzechu, odwrocenie się od Boga - nawrocenie do Boga (metanoia), zbawienie przez Boga - samozbawienie przez człowieka, wychowanie religijne - demoralizacja przez nadmierną konsumpcję pl
dc.abstract.en The author shows some elements of theory of a man (anthropological theory) by rev. Franciszek Karol Blachnicki a follower of prof. Stefan Kunowski, pedagogue of culture. In Blachnicki's oeuvre there are some fragments on theme theory of a man in the aspect of Christian religious education. The author explains some universal elements of Blachnicki's concept of a man in aspects connected with internal life of soul and external interpersonal relations, also in relations a man with God relationship through prayer (individual and in Christian community). Blachnicki's theory of a man contains e.g. such elements of antynomian categories as: "an old man" - "a new man" (from St. Paul), "an external man" - "an internal man", God - a man, image of God in a man (Imago Dei) - image of a man in God (imago homini), God's Will - the human will, human weakness - power of God, moral defects - moral virtues, falsehood - truth, slavery - freedom, the fall - perfecting, humility - pride, a person - community (koinonia), human nature - the grace of God, the sin - purification from the sin, turning away from God - conversion to God (metanoia), salvation by God, self-saving by a man, religious education - demoralisation by excessive consumption. pl
dc.subject.pl Blachnicki Franciszek Karol (1921-1987) pl
dc.subject.pl antropologia pl
dc.subject.pl wychowanie pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.pl polska myśl pedagogiczna pl
dc.subject.pl teoria wychowania pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.en Blachnicki Franciszek Karol (1921-1987) pl
dc.subject.en anthropology pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.subject.en Christianity pl
dc.subject.en Polish pedagogical idea pl
dc.subject.en theory of education pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.description.number 9 (1) pl
dc.description.publication 2,1 pl
dc.identifier.eissn 2083-2923 pl
dc.title.journal Kultura i Wychowanie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-07-11 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska