Jagiellonian University Repository

Przestrzenne zróżnicowanie zmian zaludnienia w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w okresie 1988-2011

Przestrzenne zróżnicowanie zmian zaludnienia w ...

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Sławomir pl
dc.contributor.author Wójtowicz, Mirosław pl
dc.contributor.author Gałka, Jadwiga [SAP13036754] pl
dc.date.accessioned 2015-06-11T11:53:57Z
dc.date.available 2015-06-11T11:53:57Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7395-611-7 pl
dc.identifier.issn 2082-4793 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9435
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title Przestrzenne zróżnicowanie zmian zaludnienia w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w okresie 1988-2011 pl
dc.title.alternative Spatial variation of population growth in Krakow Metropolitan Area in the years 1988-2011 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 59-77 pl
dc.identifier.weblink http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/04/06_Kurek.pdf pl
dc.abstract.pl Od początku lat 90. XX w. strefy podmiejskie dużych miast w Polsce (bez względu, jaki zasięg ich przyjmiemy) charakteryzują się swoistymi przemianami demograficznymi, odróżniającymi je od miast i obszarów wiejskich w granicach administracyjnych. Zmniejszenie natężenia migracji ze wsi do miast i zmiana ich kierunku na miasto wieś, a w szczególności miasto-strefa podmiejska spowodowały znaczące zmiany struktury wieku, a także ruchu naturalnego i, co za tym idzie, dynamiki zaludnienia gmin otaczających duże ośrodki miejskie. Celem badań jest określenie zmian w koncentracji przestrzennej ludności na obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Przeanalizowano także zmiany w relacjach pomiędzy głównymi składowymi przyrostu rzeczywistego ludności (przyrostem naturalnym i saldem migracji), aby określić poziom rozwoju procesów suburbanizacji demograficznej w poszczególnych strefach KOM. Analizę przeprowadzono w ujęciu gminnym w czterech przekrojach czasowych: 1988, 1995, 2002 oraz 2011 r. Badania zostały sfinansowane ze Środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS4/04200 w ramach projektu pt. "Przekształcenia wybranych struktur społeczno-demograficznych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego". pl
dc.abstract.en Since the beginning of the 1990s, suburban areas of large cities in Poland (regardless their extension) have a specific demographic changes which distinguish them from urban and rural areas within the administrative boundaries. The decline of the volume of migration from rural areas to cities and change of their direction from urban into rural areas, especially from urban to suburban areas have caused significant changes in the age structure and vital statistics and, hence, population dynamics within communities surrounding major urban centers. The aim of research is to entail changes in the concentration of the population in the Krakow Metropolitan Areas. We analyzed the changes in the relationships between the main components of the population growth (natural increase and net migration) to determine the level of demographic surbanization processes in the zones of Krakow Metropolitan Areas. The analysis was conducted in communes in four time sections: 1988, 1995, 2002 and 2011. The study was funded by the National Science Center, awarded by decision number DEC-2012/05/B/HS4/04200 for the project "Transformation of selected social-demographic structures in Krakow Metropolitan Area". pl
dc.subject.en metropolitan area pl
dc.subject.en Webb typology pl
dc.subject.en Krakow pl
dc.subject.en population dynamics pl
dc.subject.en suburbanization pl
dc.description.volume 12 pl
dc.identifier.eissn 2543-5302 pl
dc.title.journal Studia Miejskie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-05 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach