Jagiellonian University Repository

Atrakcyjność turystyczna a różnorodność chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Carabidae) w dolinie górnej Raby

pcg.skipToMenu

Atrakcyjność turystyczna a różnorodność chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Carabidae) w dolinie górnej Raby

Show full item record

dc.contributor.author Skalski, Tomasz [SAP11016713] pl
dc.contributor.author Kędzior, Renata [USOS13169] pl
dc.contributor.author Przebięda, Mateusz pl
dc.contributor.author Wyżga, Bartłomiej pl
dc.contributor.author Zawiejska, Joanna pl
dc.contributor.author Maciejowski, Wojciech [SAP11016177] pl
dc.date.accessioned 2015-06-10T13:48:40Z
dc.date.available 2015-06-10T13:48:40Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1509-1414 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9265
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Atrakcyjność turystyczna a różnorodność chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Carabidae) w dolinie górnej Raby pl
dc.title.alternative Touristic atractiveness vs. diversity of ground beetles (Carabidae) in the valley of the Raba River pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 277-284 pl
dc.identifier.weblink http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim37_pdf/Skalski_i_in.pdf pl
dc.abstract.pl Celem pracy było wykazanie, czy uproszenie i regulacja koryta rzeki górskiej obniżającą atrakcyjność turystyczną danego miejsca wpływa negatywnie na różnorodność elementów biotycznych (chrząszczy z rodziny biegaczowatych) występujących na brzegach. Wytypowano sześć przekrojów skrępowanych, gdzie koryto zostało sztucznie zawężone oraz sześć swobodnych, o charakterze wielonurtowym. Przy pomocy odkurzacza entomologicznego, w każdym przekroju przeprowadzono trzykrotnie w ciągu roku zbiór chrząszczy w 12 punktach różniących się wysokością i odległością od lustra wody. Analiza głównych składowych wskazała na znacząca rolę jakości koryta rzecznego dla składu gatunkowego biegaczowatych. Analiza wariancji potwierdziła istotne obniżenie bogactwa gatunkowego i zagęszczenia populacji gatunków dominujących w przekrojach o niskiej wartości turystycznej. Badania te potwierdzają wykorzystanie koncepcji korytarza swobodnej migracji koryta rzeki w celu zachowania zarówno wysokich walorów krajobrazowych, ale również przyczynia się do wzrostu jakości ekologicznej środowiska. Koncepcja ta z jednej strony przyczynia się do wypracowania skutecznej ochrony elementów biotycznych w korycie, z drugiej wpłynie na wzrost rozwoju regionalnego promującego ruch turystyczny w dolinie. pl
dc.abstract.en The aim of the paper was to indicate if river channel simplification and regulation, which are responsible for lower touristic attractiveness influence negatively on diversity of biotic elements (ground beetles) occurring on exposed riverine habitats. The two groups of six channelized and unmanaged cross-sections, representing low and high touristic value were taken into consideration. Thirty six samples on each cross-section were collected using entomological vacuum in various distance to the bank and elevation. Principal component analysis revealed the significant role of touristic value of the river in creation of species composition of ground beetle assemblages. ANOVA indicated significant decrease of species richness and density of dominant species in cross-sections of low touristic attractiveness. These data confirmed the role of concept of the erodible river corridor as a tool for conservation high landscape values and is also responsible for increase ecological quality of riverine environment. This concept contribute to the implementation of effective conservation of biotic elements in river active channel as well as significantly influence on increase of regional development promoting touristic movement in the river valley. pl
dc.subject.pl różnorodność biologiczna pl
dc.subject.pl atrakcyjność turystyczna pl
dc.subject.pl rzeka górska pl
dc.subject.en biological diversity pl
dc.subject.en touristic attractiveness pl
dc.subject.en mountain river pl
dc.description.number 4 (37) pl
dc.title.journal Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej pl
dc.title.volume Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych = Tourism in forests and valuable natural areas pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-06-10 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)