Jagiellonian University Repository

Sustainable development of Information Society: towards an ethics of information

Sustainable development of Information Society: ...

Show full item record

dc.contributor.author Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.date.accessioned 2014-09-15T07:38:56Z
dc.date.available 2014-09-15T07:38:56Z
dc.date.created 2012 pl
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1898-1135 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/925
dc.language eng pl
dc.title Sustainable development of Information Society: towards an ethics of information pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-20 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 20 pl
dc.identifier.weblink http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.1/geom.2012.6.1.13.pdf pl
dc.abstract.pl W społeczeństwie informacji i wiedzy, które budujemy, mamy do czynienia z ogromnym wzrostem ilości i różnorodności informacji. Ten stan jest m. in. rezultatem nowych technologii informacyjnych, które dostarczają nowych, wręcz nieograniczonych, możliwości generowania, przetwarzania, przechowywania, udostępniania i percepcji informacji. „Społeczny” zalew informacją stanowi podłoże rynku informacyjnego, na którym informacja staje się towarem. Zasygnalizowana sytuacja jest w społeczeństwie informacyjnym źródłem wielu problemów związanych z koniecznością selekcji informacji, zarządzaniem informacją oraz odpowiedzialnością etyczną uczestników procesu informacyjnego. Artykuł stanowi kontynuację rozważań nad współczesnymi problemami rozwoju społeczeństwa informacyjnego, akcentując konieczność zajęcia się etyką informacyjną, która dotyczy wszelkich działań człowieka związanych z informacją, w tym także współpracy w zakresie transferu technologii i innowacji. Przedstawiono istotę i zadania etyki informacji oraz potrzebę kształtowania kultury etycznej osób związanych z informacją. pl
dc.abstract.en In the information and knowledge society that we are building, we deal with a tremendous increase in the quantity and diversity of information. That condition also results from new information technologies which supply new, almost unlimited possibilities of creation, processing, storage, retrieval, and perception of information. The social flood of information constitutes a substrate of the information market where information becomes a commodity. That situation in the information society is a source of many problems related to the necessity of proper selection of information, information management and ethical responsibility on the part of information-process participants. This paper is a continuation of our considerations of the present day issues of the development of an information society, stressing the necessity of dealing with information ethics which concerns all human activities related to information, including cooperation in the transfer of technologies and innovations. We present here the object of that discipline, its tasks and the need to shape the ethical culture of all persons dealing with information. pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.7494/geom.2012.6.1.13 pl
dc.title.journal Geomatics and Environmental Engineering pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)