Jagiellonian University Repository

Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego dawnych miast wojewódzkich

pcg.skipToMenu

Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego dawnych miast wojewódzkich

Show full item record

dc.contributor.author Tomaszewski, Paweł pl
dc.date.accessioned 2019-12-06T08:23:19Z
dc.date.available 2019-12-06T08:23:19Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/92196
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego dawnych miast wojewódzkich pl
dc.title.alternative The dynamics of socio-economic development of former voivodeship cities in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 143-161 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 160-161 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak na tle całego zbioru polskich miast kształtowało się w latach 1998-2017 tempo rozwoju społeczno-gospodarczego ośrodków, które 1 stycznia 1999 roku utraciły status stolicy województwa. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że tempo rozwoju dawnych miast wojewódzkich było wyraźnie niższe, zarówno jeśli chodzi o sytuację demograficzną, jak również pod względem kondycji lokalnych rynków pracy oraz poziomu przedsiębiorczości. Jednocześnie w badanym okresie zaznaczył się wzrost dysproporcji pomiędzy tempem rozwoju dawnych i współczesnych miast wojewódzkich, a do pogłębienia się dystansu rozwojowego pomiędzy obiema grupami miast w znacznym stopniu przyczyniło się globalne spowolnienie gospodarcze z lat 2008-2009, którego efekty w miastach postwojewódzkich okazały się znacznie bardziej trwałe. pl
dc.abstract.en This paper seeks to address the following question: what was the dynamics of socio-economic development of 31 polish former voivodeship cities, compared to the dynamics of all polish cities, in the years 1998-2017? The study has found that the dynamics of development was much lower in the former provincial capitals - in terms of the demographic situation, condition of the local labor market and the level of entrepreneurship. The study was also shown the growing disproportion between the dynamics of development in present and former provincial capitals. The difference increased significantly, especially as a consequence of the global economic slowdown (2008-2009) which effects in the post-provincial cities proved to be much more durable. pl
dc.subject.pl miasta wojewódzkie pl
dc.subject.pl miasta postwojewódzkie pl
dc.subject.pl rozwój miast pl
dc.subject.pl rozwój społeczno-gospodarczy pl
dc.subject.en provincial cities pl
dc.subject.en post-provincial cities pl
dc.subject.en development of cities pl
dc.subject.en economic development pl
dc.description.number 25 (2) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDSp.10.2019.25.08 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Studia miejskie pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska