Jagiellonian University Repository

Upadły symbol - symbol upadku : bitwa o ambasadę Stanów Zjednoczonych w Sajgonie w czasie ofensywy Tet oraz rajd komandosów północnokoreańskich na "Niebieski Dom" w styczniu 1968 roku

pcg.skipToMenu

Upadły symbol - symbol upadku : bitwa o ambasadę Stanów Zjednoczonych w Sajgonie w czasie ofensywy Tet oraz rajd komandosów północnokoreańskich na "Niebieski Dom" w styczniu 1968 roku

Show full item record

dc.contributor.author Masny, Patryk [USOS159390] pl
dc.date.accessioned 2019-12-06T08:16:22Z
dc.date.available 2019-12-06T08:16:22Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/92193
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Upadły symbol - symbol upadku : bitwa o ambasadę Stanów Zjednoczonych w Sajgonie w czasie ofensywy Tet oraz rajd komandosów północnokoreańskich na "Niebieski Dom" w styczniu 1968 roku pl
dc.title.alternative The fallen sign - the sign of collapse : the battle of US embassy in Saigon during Tet Offensive and raid of North Korean commando on the "Blue House" in January 1968 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 117-142 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 140-142 pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dwóch wydarzeń ze stycznia 1968 roku - ataku na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Sajgonie oraz rajdu na siedzibę prezydenta Korei Południowej - i ukazanie podobieństw pomiędzy nimi, a także próba ich porównania. Bitwa o ambasadę była jednym z najważniejszych wydarzeń przełomowej dla całego konfliktu wietnamskiego ofensywy Tet. Zdarzenia, do jakich doszło pod ambasadą, wpłynęły bezpośrednio na postrzeganie tego konfliktu przez społeczeństwo amerykańskie oraz na gremia decyzyjne w Waszyngtonie. Rajd sił północnokoreańskich mógł zaś przynieść daleko idące konsekwencje dla całego Półwyspu Koreańskiego, w skrajnym wypadku nawet upadek Republiki Korei (Południowej). Wydarzenia te wykazują zaskakujące podobieństwa i w dodatku dzieli je niewielki odstęp czasowy - zaledwie dziesięć dni. Oba ataki zakończyły się klęską sił komunistów, którą jednakże w diametralnie odmienny sposób zdołano wykorzystać propagandowo. pl
dc.abstract.en The aim of this article is to present two different events from January 1968 - attack on US embassy in Saigon and raid on the seat of South Korean President and show the similarities between these two events and attempt to compare them. The battle for embassy was one the most important event of the Tet Offensive, the crucial event for the entire conflict in Vietnam. The events that took place under the embassy influenced directly into to vision of this conflict in US society and on the decision-making bodies in Washington. On the other hand the raid of the North Korean forces, if it succeeded, it could bring far-reaching consequences for all Korean peninsula, expressing even in the perspective of the fall of the (South) Korea Republic. These events indicate surprisingly similarities and in addition they are separated by a small time interval - only ten days. In addition both attack ended as complete failure of communist forces which, however in a radically different ways was exploited by propaganda. pl
dc.subject.pl Wietnam pl
dc.subject.pl Sajgon pl
dc.subject.pl ambasada Stanów Zjednoczonych pl
dc.subject.pl ambasada Stanów Zjednoczonych w Sajgonie pl
dc.subject.pl ofensywa Tet pl
dc.subject.pl Niebieski Dom pl
dc.subject.pl rajd na Niebieski Dom pl
dc.subject.pl incydent 21 stycznia pl
dc.subject.pl Korea Południowa pl
dc.subject.pl Seul pl
dc.subject.pl druga wojna koreańska pl
dc.subject.pl incydenty graniczne pl
dc.subject.pl zimna wojna w Azji pl
dc.subject.en Vietnam pl
dc.subject.en Saigon pl
dc.subject.en US embassy pl
dc.subject.en US embassy in Saigon pl
dc.subject.en Tet Offensive pl
dc.subject.en Blue House pl
dc.subject.en raid on Blue House pl
dc.subject.en 21 January incident pl
dc.subject.en South Korea pl
dc.subject.en Seoul pl
dc.subject.en Second Korea War pl
dc.subject.en border incidents pl
dc.subject.en Cold War in Asia pl
dc.description.number 25 (2) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDSp.10.2019.25.07 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Studia miejskie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska