Jagiellonian University Repository

Waloryzacja środowiska przyrodniczego rezerwatu krajobrazowego Dolina Racławki dla potrzeb turystyki i rekreacji

pcg.skipToMenu

Waloryzacja środowiska przyrodniczego rezerwatu krajobrazowego Dolina Racławki dla potrzeb turystyki i rekreacji

Show full item record

dc.contributor.author Maciejowski, Wojciech [SAP11016177] pl
dc.contributor.author Skalski, Tomasz [SAP11016713] pl
dc.contributor.author Kędzior, Renata [USOS13169] pl
dc.date.accessioned 2015-06-09T11:12:34Z
dc.date.available 2015-06-09T11:12:34Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1509-1414 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9127
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Waloryzacja środowiska przyrodniczego rezerwatu krajobrazowego Dolina Racławki dla potrzeb turystyki i rekreacji pl
dc.title.alternative Natural environment valorization of the landscape reserve Dolina Racławki for tourism and recreation purposes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 206-212 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 211-212 pl
dc.identifier.weblink http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim37_pdf/Maciejowski.pdf pl
dc.abstract.pl Istniejący od 1962 r., w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, rezerwat krajobrazowy Dolina Racławki powstał dla ochrony naturalnych drzewostanów oraz ciekawej flory, porastającej formy skalne. Jest on też miejscem wypoczynku mieszkańców aglomeracji krakowskiej i śląskiej. Cel pracy stanowiła ocena walorów turystycznych jego środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji oraz porównanie jej wyników z obecnym przebiegiem szlaków turystycznych w rezerwacie. Uzyskane wyniki potwierdzają wysokie walory turystyczne rezerwatu i zgodność między celem ochrony (krajobraz krasowy, cenne zbiorowiska i gatunki roślin), a jego wykorzystaniem turystycznym. pl
dc.abstract.en Natural reserve „Dolina Racławki”, established in 1962 in southern part of Krakow-Częstochowa Upland, was created to protect natural woodlands and interesting flora covering limestone rock formations. This is also recreation place for inhabitants of Krakow and Silesia agglomerations. The aim of the paper was to evaluate the touristic quality of the natural environment in the purpose of tourism and recreation and to compare these results with the current course of touristic trails in the reserve. The obtained results confirm the high touristic values of the reserve and the congruence between protection priority (karst landscape, valuable communities and plant species) and its touristic use. pl
dc.subject.pl waloryzacja pl
dc.subject.pl rezerwat krajobrazowy pl
dc.subject.pl turystyka i rekreacja pl
dc.subject.en valorization pl
dc.subject.en landscape reserve pl
dc.subject.en tourism pl
dc.subject.en recreation pl
dc.description.number 4 (37) pl
dc.title.journal Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej pl
dc.title.volume Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych = Tourism in forests and valuable natural areas pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-13 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)