Jagiellonian University Repository

Główne grody księstwa turowskiego w drugiej połowie XII wieku

pcg.skipToMenu

Główne grody księstwa turowskiego w drugiej połowie XII wieku

Show full item record

dc.contributor.author Siwko, Arkadiusz Filip pl
dc.date.accessioned 2019-12-06T07:38:45Z
dc.date.available 2019-12-06T07:38:45Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/88843
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Główne grody księstwa turowskiego w drugiej połowie XII wieku pl
dc.title.alternative Main gords of the Turov principality (second half of the 12th century) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 41-56 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 55-56 pl
dc.abstract.pl Artykuł ukazuje dzieje i funkcjonowanie grodów ruskich, które w drugiej połowie XII wieku weszły w skład dzielnicy turowskiej pod rządami księcia Jerzego Jarosławowicza: Turowa, Pińska, Dąbrownicy, w mniejszym stopniu innych grodów Polesia. Autor omawia proces ich powstania i rozwoju oraz informacje, które na ich temat przekazują źródła pisane, głównie ruskie latopisy. Zarys uzupełniają dane dostarczone przez archeologię. pl
dc.abstract.en The paper features history and functioning of the medieval Russian gords, which in the second half of the 12th century became part of the Turov Principality under the rule of prince Yuri Yaroslavich: Turov, Pinsk, Dubrovnitsa and, to a lesser extent, other gords located in the Polesye region. Author discusses the process of its rising and development and all the information forwarded by the written sources, especially by the Russian chronicles. This outline complement the archaeological data. pl
dc.subject.pl Ruś średniowieczna pl
dc.subject.pl księstwo turowskie pl
dc.subject.pl Pińsk pl
dc.subject.pl historia średniowieczna ziem białoruskich pl
dc.subject.pl grody ruskie pl
dc.subject.en medieval Rus' pl
dc.subject.en Turov principality pl
dc.subject.en Pinsk pl
dc.subject.en medieval history of Belarus pl
dc.subject.en Russian gords pl
dc.description.number 25 (2) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDSp.10.2019.25.03 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Studia miejskie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska