Jagiellonian University Repository

Hatra : strategiczne znaczenie miasta i konsekwencje jego upadku

pcg.skipToMenu

Hatra : strategiczne znaczenie miasta i konsekwencje jego upadku

Show full item record

dc.contributor.author Jędrzejewska, Daria pl
dc.date.accessioned 2019-12-06T07:24:00Z
dc.date.available 2019-12-06T07:24:00Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/88840
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Hatra : strategiczne znaczenie miasta i konsekwencje jego upadku pl
dc.title.alternative Hatra : the strategic importance of the city and the consequences of its fall pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-24 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 22-24 pl
dc.abstract.pl Położona w południowej części górnej Mezopotamii Hatra odgrywała istotną rolę w regionie od początku II wieku po Chr. do roku 241, kiedy została zniszczona przez Szapura I z dynastii Sasanidów. Był to nie tylko duży ośrodek religijny, lecz także forteca, która trzykrotnie oparła się atakom wojsk Trajana i Septymiusza Sewera. Dzięki zachowanym inskrypcjom i pozostałościom nigdy później niezasiedlonego miasta można prześledzić całą historię Hatry; tym bardziej widoczne są również konsekwencje jej upadku. Zniszczenie Hatry spowodowało wyludnienie całego regionu, rozproszenie arabskich koczowników oraz powstanie pasma ziemi niczyjej, oddzielającego rzymską i sasanidzką strefę wpływów. Cywilizacja miejska powróciła w ten region Mezopotamii dopiero w czasach islamskich. pl
dc.abstract.en Hatra, located in southern part of Upper Mesopotamia, was playing a key role in the region since the beginnings of 2nd century, to the year 241, when it was destroyed by Shapur I from the Sasanian dynasty. The city was not only a significant religious centre, but also a fortress, which fought off the attacks of Traian and later Septimius Severus. Thanks to preserved inscriptions and remains of the never again inhabited city, it is possible to trace the history of Hatra from its beginnings till the end; moreover, the consequences of its fall are much visible. The destruction of Hatra caused a depopulation of the whole region, a s well as a dispersion of Arab nomads, and creation of a desolated zone between Roman and Sasanian borders. The urban civilization was to come back to this region of Mesopotamia only in the Islamic times. pl
dc.subject.pl Hatra pl
dc.subject.pl Szapur I pl
dc.subject.pl dynastia Sasanidów pl
dc.subject.pl Mezopotamia pl
dc.subject.pl upadek miasta pl
dc.subject.pl III wiek po Chr pl
dc.subject.en Hatra pl
dc.subject.en Shapur I pl
dc.subject.en Sasanian dynasty pl
dc.subject.en Mesopotamia pl
dc.subject.en fall of a city pl
dc.subject.en 3rd century AD pl
dc.description.number 25 (2) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDSp.10.2019.25.01 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Studia miejskie pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska