Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rola efektu zwrotnego w dydaktycznym dyskursie interakcyjnym

Rola efektu zwrotnego w dydaktycznym dyskursie interakcyjnym

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Seretny, Anna [SAP11013076] pl
dc.date.accessioned 2015-06-05T10:25:20Z
dc.date.available 2015-06-05T10:25:20Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0860-6587 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8853
dc.language pol pl
dc.title Rola efektu zwrotnego w dydaktycznym dyskursie interakcyjnym pl
dc.title.alternative The role of negative feedback in classroom interactive discourse pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-50 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 48-49. Streszcz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/8566 pl
dc.abstract.pl Dyskurs interakcyjny, będący naturalnym źródłem zrozumiałego materiału wyjściowego, jest czynnikiem odgrywającym istotną rolę w procesie kształtowania kompetencji komunikacyjnej. Uzyskiwane w trakcie interakcji informacje zwrotne umożliwiają bowiem uczącym się podjęcie działań naprawczych, dzięki którym dochodzi do modyfikowania produkcji językowej i dostosowania jej do konsytuacji. Działania takie stymulują rozwój ich interjęzyka, dzięki czemu staje się on coraz sprawniejszym narzędziem komunikacji. Celem niniejszego artykułu jest próba analizy czynników wspomagających proces zamiany danych językowych, otrzymywanych przez uczących się w trakcie instruktażowych działań nauczyciela (meaningful input), a modyfikowanych na podstawie negatywnych informacji zwrotnych (negative feedback) na przyswojoną wiedzę językową, przejawiającą się w poprawniejszych i/ lub bardziej fortunnych działaniach komunikacyjnych (meaningful modified output). pl
dc.abstract.en Interactive discourse, a natural source of meaningful language input, plays an important role in the process of developing learners’ communicative competence. Negative and/ or corrective feedback which they get from their interlocutors allows them not only to notice gaps in their linguistic/ cultural knowledge but also to take steps to modify their production so as to make it more adequate. The research shows that a focus on negative/ corrective feedback results in significant learning as the successful modification stimulates the development of learners’ interlanguage which thus becomes a more satisfactory means of communication. The purpose of this article is to present and analyze factors stimulating the process of changing the data from meaningful input, modified on the basis of negative/ corrective feedback into learners’ linguistic knowledge manifesting itself in their more fortunate and more adequate language output. pl
dc.subject.pl materiał wyjściowy pl
dc.subject.pl produkcja językowa pl
dc.subject.pl interjęzyk - działania naprawcze pl
dc.subject.pl negocjowanie znaczeń/ negocjowanie form pl
dc.subject.en interactive discourse pl
dc.subject.en input pl
dc.subject.en output pl
dc.subject.en corrective actions pl
dc.subject.en negotiation of meaning/negotiation of form pl
dc.description.volume 21 pl
dc.identifier.eissn 2449-6839 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców pl
dc.title.volume Glottodydaktyka, media, komunikacja : negocjowanie znaczeń pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-09-08 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 5


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach