Jagiellonian University Repository

Wartości we wrażliwej kulturowo terapii poznawczo-behawioralnej : rekonstrukcja, analiza i dyskusja

pcg.skipToMenu

Wartości we wrażliwej kulturowo terapii poznawczo-behawioralnej : rekonstrukcja, analiza i dyskusja

Show full item record

dc.contributor.advisor Dobroczyński, Bartłomiej [SAP11010748] pl
dc.contributor.author Marchewka, Katarzyna [USOS83847] pl
dc.date.accessioned 2019-11-27T09:29:23Z
dc.date.available 2019-11-27T09:29:23Z
dc.date.submitted 2019-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/88002
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Wartości we wrażliwej kulturowo terapii poznawczo-behawioralnej : rekonstrukcja, analiza i dyskusja pl
dc.title.alternative Values in culturally sensitive cognitive-behavioural therapy : reconstruction, analysis and discussion pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 266 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.abstract.pl Celem rozprawy była analiza częstotliwości występowania i współwystępowania wartości, które pojawiają się w wybranych publikacjach dotyczących wrażliwej kulturowo terapii poznawczo-behawioralnej (cognitive-behavioural therapy, CBT). Badanie zostało przeprowadzone w ramach metodologii badań jakościowych. Poprzez systematyczny przegląd literatury dotyczącej wrażliwej kulturowo CBT wyznaczono zbiór danych zastanych przeznaczonych do analizy. Sposób rozumienia oraz rozpoznawania wartości oparto na klasycznym modelu kołowym wartości Schwartza (1992). Wyniki opracowano przy użyciu jakościowej analizy treści (qualitative content analysis, QCA, Schreier, 2012) z wykorzystaniem komputerowego oprogramowania wspomagającego analizę danych jakościowych QDA Miner. W badanym materiale najczęściej pojawiały się wartości Uniwersalizm i Życzliwość, następnie Tradycja i Kierowanie sobą, natomiast pozostałe wartości - kolejno: Przystosowanie, Stymulacja, Osiągnięcia oraz Bezpieczeństwo - osiągnęły niewielką częstotliwość występowania. Hedonizm i Władza nie ujawniły się w analizowanych publikacjach. W ramach uzyskanych wyników omówiono obszary współwystępowania wartości - najczęściej wspólnie pojawiały się wartości: Uniwersalizm, Życzliwość, Tradycja i Kierowanie sobą. Po przedstawieniu rezultatów badania opisano obszary tematyczne, w ramach których przejawiały się dane wartości w analizowanym materiale. Wyniki pokazały, że w publikacjach dotyczących wrażliwej kulturowo terapii poznawczo-behawioralnej, najczęściej występowały wartości określane mianem pomocowych, których głównym celem motywacyjnym jest troska o dobro drugiej osoby. pl
dc.abstract.en The aim of the dissertation was to analyse the occurrence and co-occurrence frequency of values appearing in selected publications about culturally sensitive cognitive-behavioural therapy (CBT). The study was carried out under qualitative research methodology. A systematic review of literature about culturally sensitive CBT made it possible to establish a set of secondary data for the purpose of the analysis. The way of understanding and recognizing values were based on the circular model of values developed by Schwartz (1992). The results were subjected to qualitative content analysis (QCA, Schreier, 2012) using the QDA Miner computer-assisted qualitative data analysis software. The values most frequently found in the analysed material were Universalism and Benevolence, followed by Tradition and Self-Direction, while the remaining values, Conformity, Stimulation, Achievement, and Security - in this order - occurred with low frequency. Hedonism and Power were not identified in the analysed publications. The areas of co-occurrence of values were also discussed in the context of the results; the values appearing together most frequently were Universalism, Benevolence, Tradition, and Self-Direction. The presentation of research results is followed by the description of the topical areas where the given values were found in the analysed material. The results showed that the values referred to as assistance values, whose main motivation goals is concern for the good of another person, were most frequently found in publications about culturally sensitive cognitive-behavioural therapy. pl
dc.subject.pl wartości w psychoterapii pl
dc.subject.pl terapia wielokulturowa pl
dc.subject.pl terapia poznawczo-behawioralna pl
dc.subject.pl kołowy model wartości Schwartza pl
dc.subject.pl jakościowa analiza treści pl
dc.subject.en values in psychotherapy pl
dc.subject.en multicultural therapy pl
dc.subject.en cognitive-behavioural therapy pl
dc.subject.en circumplex model of human values by Schwartz pl
dc.subject.en qualitative content analysis pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2019/207 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzny. Instytut Psychologii. Zakład Psychologii Ogólnej pl
dc.contributor.reviewer Bidzan, Mariola pl
dc.contributor.reviewer Czabała, Czesław pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright