Jagiellonian University Repository

Wpływ zatarcia skazania na możliwość przypisania odpowiedzialności z art. 178a § 4 Kodeksu karnego : artykuł polemiczny

pcg.skipToMenu

Wpływ zatarcia skazania na możliwość przypisania odpowiedzialności z art. 178a § 4 Kodeksu karnego : artykuł polemiczny

Show full item record

dc.contributor.author Kwiatkowski, Daniel [USOS179791] pl
dc.date.accessioned 2019-11-22T09:59:34Z
dc.date.available 2019-11-22T09:59:34Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1505-3520 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87688
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wpływ zatarcia skazania na możliwość przypisania odpowiedzialności z art. 178a § 4 Kodeksu karnego : artykuł polemiczny pl
dc.title.alternative The influence of erasion of conviction on criminal liability under art. 178a § 4 Penal Code pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 47-56 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia wpływ instytucji zatarcia skazania na odpowiedzialność karną z art. 178a § 4 k.k. W nauce prawa karnego powstał bowiem spór co do normatywnego charakteru tego przepisu, który oddziałuje także na problematykę zatarcia skazania. Autor prezentuje argumentację popierającą stanowisko Sądu Najwyższego, który przyjął tezę o niejednorodnym charakterze art. 178a § 4 k.k., zawierającym w pierwszej części instytucję nadzwyczajnego obostrzenia kary, w drugiej natomiast typ kwalifikowany oraz tezę o braku wpływu zatarcia skazania na ustalenie znamion typu czynu zabronionego. Artykuł zawiera także polemikę z poglądami przedstawionymi w doktrynie, krytykującymi wskazane wyżej tezy Sądu Najwyższego. pl
dc.abstract.en The article presents the impact of the institution of erasion of conviction on criminal liability under art. 178 § 4 Penal Code. In criminal law a dispute arose as to the nor-mative character of this provision, which also affects erasion of conviction. The au-thor presents arguments supporting the position of the Supreme Court which adopted the thesis of the heterogeneous nature of art. 178a § 4 Penal Code, containing, in the first part the institution of extraordinary tightening of punishment, in the second part the aggravated type, and the thesis about lack of influence on erasion of conviction on the identification of the type of prohibited act. The article also contains a polemic with views presented in the doctrine that criticise the above-mentioned theses of the Supreme Court. pl
dc.subject.pl zatarcie skazania pl
dc.subject.pl art. 178a § 4 k.k. pl
dc.subject.pl dekompletacja znamion typu czynu zabronionego pl
dc.subject.pl zasada jednoczesnego zacierania skazań pl
dc.subject.pl typ kwalifikowany pl
dc.subject.pl obostrzenie kary pl
dc.subject.en erasion of conviction pl
dc.subject.en art. 178a § 4 Penal Code pl
dc.subject.en decomposition of elements of prohibited act pl
dc.subject.en principle of simultaneous erasion of convictions pl
dc.subject.en aggravated type pl
dc.subject.en tightening the penalty pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.publication 0,64 pl
dc.title.journal Paragraf na Drodze pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 3


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)