Jagiellonian University Repository

Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w polskich, małych firmach rodzinnych

pcg.skipToMenu

Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w polskich, małych firmach rodzinnych

Show full item record

dc.contributor.author Sułkowski, Łukasz [SAP13008298] pl
dc.date.accessioned 2014-09-09T11:56:03Z
dc.date.available 2014-09-09T11:56:03Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1641-0874 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/873
dc.language pol pl
dc.title Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w polskich, małych firmach rodzinnych pl
dc.title.alternative The Human Resource Management Problems of Polish Small Family Businesses pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-18 pl
dc.identifier.weblink https://www.ipiss.com.pl/?zzl=problemy-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-polskich-malych-firmach-rodzinnych pl
dc.abstract.pl Anal­izu­jąc prob­lemy zarządza­nia zasobami ludzkimi w fir­mie rodzin­nej należy odnieść się do wielu zaburzeń w pro­ce­sie zarządza­nia ze względu na specy­fikę firm rodzin­nych. Menedżerowie dążący do efek­ty­wnego zarządza­nia firmą rodzinną powinni znać zagroże­nia związane z cechami charak­terysty­cznymi tego typu przed­siębiorstw. Celem artykułu jest anal­iza kluc­zowych prob­lemów zarządza­nia zasobami ludzkimi w małych fir­mach rodzin­nych w Polsce. pl
dc.abstract.en Any analysis of the problems of human resource management in family businesses must make reference to numerous dysfunctional aspects in the management process in light of the specific nature of such companies. Managers hoping to manage family businesses in an effective manner should know the risks associated with the characteristics of this type of enterprise. This article aims at analyzing key human resource management problems occurring in Polish small family businesses. pl
dc.subject.en family business en
dc.subject.en human resoures in SME en
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 2 (85) pl
dc.title.journal Zarządzanie Zasobami Ludzkimi pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)