Jagiellonian University Repository

Karaibski Trybunał Sprawiedliwości jako szczególny przypadek sądownictwa międzynarodowego

pcg.skipToMenu

Karaibski Trybunał Sprawiedliwości jako szczególny przypadek sądownictwa międzynarodowego

Show full item record

dc.contributor.author Soja, Paweł [SAP14029406] pl
dc.date.accessioned 2019-10-11T11:28:10Z
dc.date.available 2019-10-11T11:28:10Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1506-8900 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/84669
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Karaibski Trybunał Sprawiedliwości jako szczególny przypadek sądownictwa międzynarodowego pl
dc.title.alternative The Caribbean Court of Justice as the specific example of international judiciary pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 40-60 pl
dc.identifier.weblink http://amerykalacinska.com/ojs/index.php/al/article/view/897 pl
dc.abstract.pl Funkcjonujący przy Karaibskiej Wspólnocie i Wspólnym Rynku (CARICOM) Karaibski Trybunał Sprawiedliwości (CCJ) jest przedstawicielem nowej generacji międzynarodowych instytucji sądowniczych, które w ostatnich dekadach wyewoluowały niemal przy wszystkich ważniejszych organizacjach regionalnych na świecie. Powstanie ponadnarodowego ciała w karaibskim systemie preferującym integrację międzyrządową należy uznać za wydarzenie przełomowe. Trybunał od początku istnienia uznawany jest za nowe jądro współpracy wewnątrz CARICOM, a jego efektywność może znacząco wpłynąć na dalszą współpracę państw. Szeroki dobór kompetencji w połączeniu ze specyficznymi dla CCJ mechanizmami prawnymi czyni z sądu przypadek warty szczegółowej analizy. Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie modelu sądownictwa, bazującego na odmiennych tradycjach jurysdykcyjnych względem dobrze zbadanego obszaru europejskiego oraz wskazanie jego silnych i słabych stron w kontekście funkcjowania jako naczelnego sądu dla regionu Karaibów. pl
dc.abstract.en The Caribbean Court of Justice (CCJ) is the judicial institution of the Caribbean Community (CARICOM). It is a model example of the new ge­ne­ration of international law institutions which evolved in almost all significant regional organizations across the world. Its emergence in the system which prefers intergovernmental methods of integration to supranational approach can be perceived as a prominent achievement within CARICOM com­munity, therefore its effectiveness should be crucial in terms of expansion of further regional co­ope­ration. A wide range of competencies and uni­que set of law mechanisms are often endemic to CCJ thus makes it a worth-examining case. This pa­per aims at explaining a judiciary model which bases on different law traditions in comparison to European institutions. The other goal is to point out its strengths and weaknesses in context of CCJ being a supreme court of Caribbean region. pl
dc.subject.pl CARICOM pl
dc.subject.pl integracja regionalna pl
dc.subject.pl Karaibski Trybunał Sprawiedliwości pl
dc.subject.pl prawo międzynarodowe pl
dc.subject.pl sądownictwo międzynarodowe pl
dc.subject.en Caribbean Court of Justice pl
dc.subject.en CARICOM pl
dc.subject.en international law pl
dc.subject.en international judiciary pl
dc.subject.en regional integration pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number 3 (97) pl
dc.identifier.eissn 2081-1152 pl
dc.title.journal Ameryka Łacińska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-10-11 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa