Jagiellonian University Repository

Miejsce systemów informacyjnych dostępnych publicznie w procesie informacyjno-decyzyjnym ekoinnowacji

pcg.skipToMenu

Miejsce systemów informacyjnych dostępnych publicznie w procesie informacyjno-decyzyjnym ekoinnowacji

Show full item record

dc.contributor.author Jaskowska, Małgorzata [SAP11016440] pl
dc.date.accessioned 2019-10-10T13:51:00Z
dc.date.available 2019-10-10T13:51:00Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1230-5529 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/84539
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Miejsce systemów informacyjnych dostępnych publicznie w procesie informacyjno-decyzyjnym ekoinnowacji pl
dc.title.alternative The place of public information systems in the eco-innovation decision-making process pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 70-100 pl
dc.identifier.weblink http://www.ptin.us.edu.pl/pelne_teksty/2018-1.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest próba zbudowania zintegrowanego systemu informacyjnodecyzyjnego w zakresie ekoinnowacji w oparciu o analizę systemową procesu zarządzania ich powstawaniem i źródła informacji dostępne na kolejnych etapach tego procesu. Zaproponowano model procesu powstawania i wdrażania ekoinnowacji w skali makro. Na każdym etapie procesu wykazano zapotrzebowanie na informacje, ocenę poziomu realizacji danego etapu procesu w Polsce i systemy informacyjne pomocne w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych. Analiza pozwoliła na wykazanie luk informacyjnych oraz barier w postaci niskiej popularności i funkcjonalności istniejących systemów. Dostrzeżono też duże rozproszenie tych źródeł, utrudniające skuteczne pozyskiwanie informacji. Zaproponowano budowę zintegrowanego systemu informacyjno-decyzyjnego w zakresie ekoinnowacji, który agregowałby istniejące źródła informacji w układzie według kolejnych etapów procesu ekoinnowacyjnego i podlegał dalszemu nasycaniu źródłami informacji w oparciu o sugestie i zapytania informacyjne użytkowników. W związku z tym system powinien dzięki odpowiednim narzędziom technicznym posiadać cechy systemu konwersacyjnego. Ograniczeniem badania jest uwzględnienie wyłącznie elektronicznych systemów informacji dostępnych publicznie online. Zaproponowany model może znaleźć zastosowanie praktyczne jako źródło informacji dla podmiotów związanych z zarządzaniem środowiskiem, ekoinnowatorów - przedsiębiorców i naukowców oraz klientów - odbiorców ekoinnowacji pod warunkiem uwzględnienia wniosków końcowych artykułu. Badanie oryginalne. pl
dc.abstract.en The aim of the article "The place of public information systems in the eco-innovation decision-making process" is to attempt to build an integrated decision-making system in the field of eco-innovation based on a system analysis of the eco-innovation process and information sources available at subsequent stages of this process. A model of the process of creating and implementing eco-innovation on a macro scale was proposed. At each stage of the process, there was demonstrated the need for information, assessment of the level of implementation of a given process stage in Poland and information systems helpful in satisfying information needs. The analysis allowed to show information gaps and barriers in the form of low popularity and functionality of existing systems. Also, a large dispersion of these sources has been noticed, impeding the effective acquisition of information. It was proposed to build an integrated decision-making system in the field of eco-innovation, which would aggregate existing information sources on the eco-innovation process and be subject to further saturation with information sources based on user's suggestions and information queries. Therefore, the system should have conversational system features thanks to appropriate technical tools. The limitation of the study is to include only electronic information systems available to the public online. The proposed model may find practical application as a source of information for entities related to environmental management, eco-innovators - entrepreneurs and scientists as well as customers - eco-innovation recipients provided that the final conclusions of the article are taken into account. Original study. pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 2 pl
dc.title.journal Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-10-10 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Studiów Informacyjnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska