Jagiellonian University Repository

Culture-related criteria of intelligence and the socio-economic situation of children with disabilities in Burundi : survey report

pcg.skipToMenu

Culture-related criteria of intelligence and the socio-economic situation of children with disabilities in Burundi : survey report

Show full item record

dc.contributor.author Superson, Barbara [USOS80242] pl
dc.date.accessioned 2019-09-30T08:27:09Z
dc.date.available 2019-09-30T08:27:09Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2300-6471 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83655
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Culture-related criteria of intelligence and the socio-economic situation of children with disabilities in Burundi : survey report pl
dc.title.alternative Zrelatywizowane kulturowo kryteria inteligencji a sytuacja społeczno-edukacyjna dzieci z niepełnosprawnościami w Burundi : komunikat z badań pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 227-242 pl
dc.abstract.pl Artykuł prezentuje sytuację społeczno-edukacyjną burundyjskich dzieci dotkniętych niepełnosprawnościami, zarówno natury psychicznej, jak i fizycznej. Przedstawione badania odpowiadają na pytanie, jakie cechy dominują w postrzeganiu przez burundyjskie dzieci osób inteligentnych i jak w tym kontekście pozycjonuje się status społeczny i edukacyjny dzieci z niepełnosprawnościami. Analizie jakościowej poddane zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród burundyjskiej młodzieży z Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Bużumburze oraz społecznych aktywistów działających na rzecz środowiska dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Analiza badań wykazała istnienie czterech głównych cech, którymi uczniowie opisują osobę inteligentną: poważna, pracowita, dzielna i grzeczna. pl
dc.abstract.en The article presents the social and educational situ- ation of Burundian children with psychological and physical disabilities. The aim of the presented research is to answer the question of what features dominate in the perception of intelligent people by Burundian children and to look at how the social and educational status of children with disabili- ties is positioned in this context. The results of the research carried out among Burundian youth from the Integrated Primary School in Bujumbura and among social activists working in the environment of children with disabilities and at risk of social exclusion were subject to qualitative analysis. The analysis of the research showed that there are four main characteristics that the pupils describe as intelligent: serious, hard-working, brave and polite. pl
dc.subject.pl dzieci z niepełnosprawnościami pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.pl inteligencja pl
dc.subject.en children with disabilities pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en intelligence pl
dc.description.number 1 (12) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.19265/KP.2019.112227 pl
dc.title.journal Konteksty Pedagogiczne = Pedagogical Contexts pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)