Jagiellonian University Repository

Nowoczesny przekład tradycyjnej formy utworów Mao Zedonga

pcg.skipToMenu

Nowoczesny przekład tradycyjnej formy utworów Mao Zedonga

Show full item record

dc.contributor.author Sztuka, Maria [USOS268117] pl
dc.date.accessioned 2019-09-27T11:27:11Z
dc.date.available 2019-09-27T11:27:11Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/83596
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Nowoczesny przekład tradycyjnej formy utworów Mao Zedonga pl
dc.title.alternative The modern translation of traditional forms of Mao Zedong's poems pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 191-207 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 206-207 pl
dc.abstract.pl W artykule opisano wybrane zagadnienia zachowania lub braku ekwiwalencji formalnej w polskich przekładach wybranych utworów Mao Zedonga ze zbioru Szesnaście wierszy, wydanego w 1959 roku w Warszawie. Autorka skupiła się na formie utworów stylizowanych na klasyczną chińską poezję i formie ich współczesnych polskich przekładów. Opisała zagadnienia ekwiwalencji wersyfikacji, rymów, tytułów i interpunkcji, reduplikacji i powtórzeń. Z analizy wynika, że przekłady były jedynie minimalnie formalnie ekwiwalentne wobec oryginałów, zostały natomiast napisane językiem i stylem zrozumiałym dla odbiorców w czasie, w którym powstały. pl
dc.abstract.en The focus of the following paper is the formal equivalence of several Mao Zedong's poems' polish translations, published in 1956 in Warsaw in a collection named "Sixteen Poems". The author focuses on poems' strictly regulated form, which is characteristic for the classical Chinese poetry and on a form of these poems' modern Polish translation: versification, rhymes, titles, punctuation, reduplications, and repetitions. This research shows that there is almost no equivalence between these poems and their translations, but these were written in an attractive and understandable language and style for their readers. pl
dc.subject.pl Chiny pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl ekwiwalencja pl
dc.subject.pl przekład pl
dc.subject.pl tłumaczenie pl
dc.subject.pl wersyfikacja pl
dc.subject.pl rym pl
dc.subject.pl reduplikacja pl
dc.subject.pl powtórzenie pl
dc.subject.en China pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en equivalence pl
dc.subject.en translation pl
dc.subject.en versification pl
dc.subject.en rhyme pl
dc.subject.en reduplication pl
dc.subject.en repetition pl
dc.description.number 24 (1) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDH.10.2019.24.12 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.title.volume Tradycja i nowoczesność pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska